Navigácia

Čo je to Váhový systém hodnotenia? Hodnotenie na 1. stupni Hodnotenie na 2. stupni

Na tvorbe vnútorného  systému kontroly a hodnotenia žiakov sa podieľali všetci pedagogickí zamestnanci školy. Tímovou prácou v poradných orgánoch  riaditeľky školy, v metodickom združení a predmetových komisiách -  vytvorili tento vnútorný dokument školy, ktorý  rešpektuje zásady hodnotenia: v zmysle Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a zabezpečuje  objektívnosť hodnotenia a klasifikácie, diferencovaný charakter klasifikačných  známok , adekvátnosť  klasifikácie  v očiach žiaka a individuálnu vzťahovú normu. V procese kontroly, hodnotenia, klasifikácie sa bude uplatňovať krátkodobá a individuálna spätná väzba. Spolu s číselným vyjadrením – klasifikáciou učiteľ podá žiakovi aj ústny posudok, v ktorom vysvetlí kladné a záporné stránky odpovede.

Hodnotenie, klasifikácia slúži žiakovi na sebapoznanie a sebauvedomovanie, a to je významný faktor utvárania jeho osobnosti, najmä jeho sebapoznania. Našim cieľom je, aby hodnotenie, klasifikácia žiakov pôsobilo povzbudzujúco, motivačne  a konštruktívne.   

1. Zásady hodnotenia  a klasifikácie žiakov ZŠ Janigova 2, Košice

   Zásady hodnotenia, klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu        č. 7/2009  – R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

(1) Hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

(2) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

(3) Predmetom hodnotenia sú najmä   učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, usilovnosť, osobnostný rast.

(4) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho výkonu a pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové  –v závislosti od charakteru vyučovacieho  predmetu  ), didaktickými testami a súbormi prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, konzultáciou s ostatnými pedagógmi, príp. s odborníkmi v oblasti  vývinovej psychológie,  špeciálnej pedagogicky a rozhovormi so žiakom a s jeho zákonným zástupcom.

(5) V priebehu školského roka sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.

Priebežné hodnotenie zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, má hlavne motivačný charakter.

Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého roka.

 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie.

 

(6) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Za ústnu odpoveď sa považuje :

a) žiakova samostatná ústna prezentácia naučených vedomostí a poznatkov na učiteľom stanovenú tému učiva, ústna prezentácia môže byť doplnená písomným alebo grafickým prejavom s cieľom konkretizovať, objasniť podstatu a význam učiva v praktických súvislostiach,

b) celohodinová práca  – splnenie niekoľkých úloh rôzneho druhu práce počas celej vyučovacej hodiny vrátane krátkych ústnych odpovedí, ústnych prezentácií. Takýto spôsob previerky vedomostí a schopností sa nazýva celohodinová klasifikácia.

Vo výnimočných prípadoch pri zohľadnení žiakovej individuálnej momentálnej psychickej a fyzickej disponovanosti môže učiteľ žiaka požiadať o písomnú prípravu na ústnu odpoveď.

(7) Predmetom hodnotenia a klasifikácie  správania je rešpektovanie práv iných osôb a správanie sa žiaka podľa školského poriadku.

(8) Výsledky písomných kontrolných prác pri priebežnom hodnotení čiastkových výsledkov žiaka na vyučovacích hodinách môže učiteľ klasifikovať známkou podľa „ motivačnej“ stupnice.  Pri priebežnom hodnotení učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiakov triedy a  potrebu pozitívnej motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu.

Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka školského roka a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom vyučovacom predmete.

   Učiteľ má možnosť zvoliť si stupnicu podľa charakteru učiva, dôležitosti tematického celku učiva, použitého druhu didaktického testu a potreby motivácie žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu.

 Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami :(z Metodického pokynu č. 7/2009 – R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy )

 

 

Stupeň 1 (výborný)                                                       

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)                                               

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)                                                      

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)          

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

(9) Predmety náboženská výchova a etická výchova sa neklasifikujú.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa