Navigácia

Čo je to Váhový systém hodnotenia? Hodnotenie na 1. stupni Hodnotenie na 2. stupni

Hodnotenie na 1. stupni

Váha jednotlivých kategórií známok z klasifikovaných predmetov prvého stupňa je uvedená priamo v hlavičke skupiny známok v Elektronickej žiackej knižke. Všetky známky sú rozdelené do kategórií rôznej dôležitosti:

najdôležitejšie známky majú váhu 3 alebo 2,

bežná známka má váhu 1,

menej dôležité známky majú váhu 0,5 alebo 0,25.

Pri hodnotení žiakov prvého ročníka nie sú určené povinné známky.

V predmetoch Slovenský jazyk, Anglický jazyk,  Matematika, Prvouka, Prírodoveda a Vlastiveda- sú za "povinné" označené dve známky - spravidla je to polročný test a ústna odpoveď.

V ostatných klasifikovaných predmetoch - Informatika, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova a Pracovné vyučovanie - sú "povinné" ľubovoľné tri známky za polrok.

V prípade, že žiak nebude v určitom predmete hodnotený "povinnými" známkami počas celého klasifikačného obdobia (polrok), bude z tohto predmetu klasifikovaný formou Komisionálnej skúšky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa