Navigácia

Čo je to Váhový systém hodnotenia? Hodnotenie na 1. stupni Hodnotenie na 2. stupni

Hodnotenie na 2. stupni

Váha jednotlivých kategórií známok z klasifikovaných predmetov druhého stupňa je uvedená priamo v hlavičke skupiny známok v Elektronickej žiackej knižke. Všetky známky sú rozdelené do kategórií rôznej dôležitosti:

najdôležitejšie známky majú váhu 3 alebo 2,

bežná známka má váhu 1,

menej dôležité známky majú váhu 0,5 alebo 0,25.

V predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Informatika, Biológia, Fyzika, Chémia, Dejepis, Geografia a Občianska náuka - sú za "povinné" označené dve známky - spravidla je to polročný test a ústna odpoveď. V Matematike "povinné" dve známky zo školských písomných prác.

V ostatných klasifikovaných predmetoch - Technika, Svet práce, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Výchova umením, Finančná gramotnosť, Tvorba projektov v biológii, Telesná a športová výchova - sú "povinné" ľubovoľné tri známky za polrok.

V prípade, že žiak nebude v určitom predmete hodnotený "povinnými" známkami počas celého klasifikačného obdobia (polrok), bude z tohto predmetu klasifikovaný formou Komisionálnej skúšky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa