Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Pre 1.  stupeň ZŠ

   

 

Motto : Vzdelaní a kultúrni do sveta.

 

 

Vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania ISCED 1

 

Dĺžka štúdia :  štyri roky

 

Vyučovací jazyk: slovenský

 

Študijná forma : denná

 

Druh školy : štátna

 

 

 

Predkladateľ:

 

Názov školy: Základná škola

 

Adresa : Košice, Janigova 2

 

IČO: 35542632

 

Riaditeľ školy: Mgr. Edita Oravcová

 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Mária Oborilová

 

 

 

Zriaďovateľ: Mesto  Košice

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

Pre   2.  stupeň ZŠ

 


                                                                                      

 

Motto : Vzdelaní a kultúrni do sveta.

 

 

 

Vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania   ISCED 2

 

Dĺžka štúdia :  5 rokov

 

Vyučovací jazyk: slovenský

 

Študijná forma : denná

 

Druh školy : štátna

 

 

 

Predkladateľ:

 

Názov školy: Základná škola

 

Adresa : Košice, Janigova 2

 

IČO: 35542632

 

Riaditeľ školy: Mgr. Edita Oravcová

 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Eva Michalicová

 

 

Zriaďovateľ: Mesto  Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  Všeobecná charakteristika školy

 

 

1.     Veľkosť školy

 

Základná škola Janigova 2, Košice je úplnou základnou  školou so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje výučbu pre žiakov 1. až 9. ročníka. Projektovaná je ako 24-triedna škola. Budova školy sa nachádza na sídlisku KVP v Košiciach a je jednou z piatich základných škôl na tomto sídlisku. Jej školský obvod tvoria ulice Bauerova, Čordákova, Janigova, Jasuschova, Klimkovičova zo sídliska KVP a Chmelníky, Ku Bangortu, Maša, Myslavská, Na Kope, Pod Gruntom, Pod Horou z mestskej časti Myslava. Súčasťou školy je Školský klub detí a Školská jedáleň.

 

2.     Charakteristika žiakov

 

Základnú školu navštevujú žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. V jednotlivých triedach všetkých ročníkov sú zaradení aj žiaci so špeciálnymi výchovnými potrebami, ktorí majú vypracované individuálne vzdelávacie programy, alebo si vyžadujú iba individuálny prístup podľa návrhov špeciálneho pedagóga a psychológa.

 

3.     Charakteristika pedagogického zboru

 

Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých školských rokoch pracuje so žiakmi priemerne 30 pedagogických zamestnancov, všetcispĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení.  Ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov.

Sú to učitelia, ktorí majú s prácou so žiakmi skúsenosti, ich priemerný vek sa pohybuje okolo  je   47 rokov.

Prácu v ročníkoch 1. – 4. riadi zástupkyňa riaditeľky školy pre ročníky 1. – 4., prácu v ročníkoch 5. – 9. zástupkyňa riaditeľky školy pre ročníky 5. – 9.a prácu v ŠKD riadi vedúca vychovávateľka. Členkou rozšíreného vedenia školy je výchovná poradkyňa, ktorá pomáha žiakom v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti výchovy žiakov, vedúce MZ a PK jednotlivých predmetov, koordinátori prevencie závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prostredníctvom ktorých sa na riadení školy podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci. Koordinátorkami školského vzdelávacieho programu sú zástupkyne riaditeľky školy.

V našom pedagogickom zbore vítame učiteľov, ktorí majú:

-         organizačné schopnosti

-         sú kreatívni

-         majú záujem o ďalšie vzdelávanie

-         nie je im cudzí vzájomný rešpekt založený na dôvere a ľudskom prístupe

 

4.     Dlhodobé projekty

 

Škola podporujúca zdravie/1998 / - rozvíjať telesné i duševné zdravie žiakov, zamestnancov školy, udržiavať a zlepšovať životné prostredie v interiéri a v exteriéri školy organizovaním rôznych aktivít, napr.  práca žiackej rady, ochutnávky zdravej výživy pre žiakov, vydávanie školského bulletinu „Správna  životospráva“, predaj Žltých narcisov,  organizácia akadémie pre rodičov.

INFOVEK / 2002 / - informatizácia školy, vybavenie výpočtovou technikou, internetom, využívanie dostupných výukových CD vo vyučovacom procese predovšetkým matematiky, cudzích jazykov, prírodopisu, chémie, zemepisu, občianskej náuky.

E – learning v partnerstve E – twinning/ 2006 / - cieľom je uzatváranie partnerstiev, v ktorých škola chce v spolupráci s s inými školami Európy využívať výhody informačných a komunikačných technológií s cieľom spolupracovať v pedagogickej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Pozitívne hodnotíme vydanie  Elektronického časopisu v nemeckom jazyku, ktorý bol pripravený v spolupráci s partnerskou poľskou školou.

Cesta k emocionálnej zrelosti – projekt je zostavený pre žiakov 8. a 9. ročníka na postupné uvedomovanie si seba samého, k skupinovému prežívaniu najpodstatnejších znakov emocionálnej zrelosti.

 Národný deň čistoty športovísk a rekreačných areálov –projekt vyhlásený Olympijským výborom pod patronátom MŠ a MŽP SR, realizujeme na jar a jeseň

„Zelená učebňa – naša liečivá budúcnosť – projekt, ktorého náplňou je pestovanie byliniek a udržiavanie a rozširovanie zelene v átriu školy, ktoré využívame ako učebňu v prírode.

 

Okrem uvedených projektov škola každoročne pracuje na školských projektoch

 „Projekt estetizácie školy“ projekt zameraný na estetizáciu jednotlivých tried s pravidelným  mesačným vyhodnotením a záverečným vyhodnotením

 „ O najšportovejšiu triedu“– projekt ročníkov 1. – 4. – pravidelne mesačne vyhodnocovaný,   záverečné  vyhlásenie  najlepších športovcov v ročníkoch 1. – 4 v mesiaci jún.

  „Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry“, – projektové vyučovanie v ŠKD,p. vychovávateľky ponúkli deťom rôzne aktivity, kde sa formou hry môže rozvíjať ichosobnosť, každú činnosť pripravili tak, aby deti nemali pocit „učenia sa „ iba“ pocit hry, pri ktorej sa naučia niečo nové.

Projekt OP Vzdelávanie „Vzdelaní a kultúrni do sveta“- cieľom ktorého je vybudovať materiálne a odborné podmienky pre zavedenie inovatívnych metód a foriem vyučovania zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií učiteľov a žiakov.

 

 

5.     Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Rodičia, prípadne zákonní zástupcovia  dostávajú informácie o výsledkoch vzdelávania  a správania svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky a klasickej žiackej knižky.  Na začiatku školského roka sú organizované plenárne zasadnutia Združenia rodičov a po štvrťročnom a trištvrťročnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov a pred polročným a koncoročným hodnotením organizujeme pre rodičov triedne združenia rodičov.

Potrebné informácie o činnosti školy môžu rodičia získať na webovej stránke školy www.zsjanigova.sk

 

Rada školy

V zmysle § 24 ods.1 a 3 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rada školy iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verené záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy

-         plní funkciu verejnej kontroly

-         vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,

-         uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

-         na jeho základe navrhuje  kandidáta na riaditeľa školy,

-         predkladá návrh na odvolanie riaditeľa  alebo sa vyjadruje k návrhu na jeho odvolanie

Rada školy v našej základnej škole má 11 členov – 2 zástupcov pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického zamestnanca, 4 zástupcov rodičov, 4 zástupcov zriaďovateľa.

 

CPPPaP

Základná škola spolupracuje s CPPPaP mesta Košice, Zuzkin Park 10.  Pedagogicko-psychologická poradňa zabezpečuje podľa požiadaviek školy pedagogicko-psychologické vyšetrenia žiakov s podozrením na špecifické vývinové poruchy učenia, pri problémoch v správaní. Na základe výsledkov vyšetrení poradňa škole odporúča ako so žiakmi pracovať. Poradňa spolupracuje s výchovným poradcom, pomáha zabezpečiť úlohy profesijnej orientácie, poskytuje poradenstvo a spolupracuje v oblasti prevencie závislostí, či v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Škola má svojho patronátneho psychológa, ktorý sa zúčastňuje na vyučovacích hodinách, úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, na požiadanie  je prítomný na pedagogických radách a zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníka.

 

Špeciálno-pedagogická poradňa

 So Špeciálno-pedagogickou poradňou škola spolupracuje predovšetkým pri zabezpečovaní vyšetrení a diagnostikovaní žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poradňa navrhuje škole možnosti ďalšej práce s integrovanými žiakmi a poskytuje konzultácie učiteľom školy pri spracovaní individuálnych programov pre žiakov.

 

Spolupráca s Mestskou časťou sídliska KVP 

Na požiadanie škola pripravuje so žiakmi kultúrny program, ktorý prezentuje na kultúrnych akciách sídliska, zapája našich žiakov do športových súťaží, ktoré organizuje Mestská časť. 

 

Spolupráca s OZ  SOSNA a OZ  EKO ľudia  pri organizovaní environmentálnych aktivít, skrášľovanie životného prostredia, s Červeným krížom.

 

Spolupráca s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice a fakultou humanitných a prírodných vied PU – každoročne učitelia našej školy realizujú pre študentov fakulty v učiteľských smeroch priebežnú  pedagogickú prax podľa požiadaviek fakulty. Pani učiteľky v predmetoch prírodopis a zemepis sú cvičnými učiteľkami pre študentov na základe dohody uzavretej s fakultou

 

 

6.     Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

ZŠ je projektovaná ako 24-triedna. Priestory na vyučovanie sú dostatočné. Vo vyučovaní  využíva  odborné učebne pre tieto predmety : prírodopis, chémia, fyzika, hudobná výchova. Žiaci majú možnosť pracovať v dvoch  učebniach výpočtovej techniky s 12 počítačmi na triedu, so zavedeným internetom a keramickými tabuľami, v multimediálnej učebni, v ktorej je počítač, dataprojektor, DVD a Video rekordér a keramická tabuľa. Škola využíva dielňu, cvičnú kuchynku, telocvičňu a tri miestnosti CO krytu ako priestory na cvičenie. Školské ihrisko využíva spolu so susednou cirkevnou školou na Čordákovej ulici.

V jarnom, letnom a jesennom období v prípade priaznivého počasia využívame hlavne v predmetoch výchovnej povahy učebňu v prírode, ktorú máme zriadenú v átriu školy.

V najbližšom období plánujeme zriadiť odbornú učebňu výtvarnej výchovy, relaxačnú miestnosť na vyučovanie etickej výchovy, projekčnú miestnosť, ktorá bude slúžiť na využívanie video a DVD  nahrávok vo vyučovacom procese.

Zriadené kabinety sú vybavené učebnými pomôckami pre jednotlivé predmety, ktoré je však potrebné neustále dopĺňať z dôvodu ich modernizácie. Finančné prostriedky na učebné pomôcky získavame od rodičov žiakov prostredníctvom ZRŠ, ale predovšetkým z OZ Talentárium, ktoré je zriadené pri našej škole a získava ich z 2 % daní.

Učitelia a žiaci majú možnosť vypožičiavať si knihy z pobočky Knižnice pre mládež, ktorá je zriadená v priestoroch školy.

Škola má na požadovanej úrovni hygienické zariadenia, je však potrebné ukončiť 3. etapu opravy sociálnych zariadení pre chlapcov. V súlade s príslušnými normami má škola vybavenú školskú jedáleň a kuchyňu, kde okrem prípravy obedov pre žiakov a zamestnancov školy pripravujú  kuchárky aj desiatu. Pitný režim nám pomáha zabezpečovať  prevádzkovanie bufetu v priestoroch školy.

Na spracovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy, písanie vysvedčení a spracovanie agendy školy využívame program eŠkola a eTlačivá. Jeho súčasťou je Internetová žiacka knižka a dochádzka zamestnancov školy s využitím čipov.

 

7.     Škola ako životný priestor

 

Veľkú pozornosť venujeme estetizácii interiéru ale aj exteriéru školy. Triedy a školské chodby sú esteticky upravené, sú prehliadkou školských prác našich žiakov, v priestoroch školy sa nachádza množstvo izbových rastlín vkusne usporiadaných. Veľmi pekne pôsobí záhradka izbových rastlín inštalovaná na školskej chodbe, zatrávnená strecha, pohľadom na ktorú sa môžeme potešiť z okien chodby, alebo átrium školy, ktoré sme premenili na zelenú oázu s využitím finančných prostriedkov získaných z projektu US Steel Košice „Kde a ako budeme bývať“. Finančné prostriedky potrebné na  udržiavanie a zveľaďovanie estetizácie priestorov školy pomáha zabezpečiť OZ Zelené srdce, ktoré je zriadené pri našej základnej škole a získava ich z 2 %   daní. Na zvyšovanie úrovne estetizácie tried  vyhlasujeme na začiatku školského roka náš školský projekt  „ O najkrajšiu triedu“, ktorý pravidelne mesačne vyhodnocujeme.

Veľký význam pripisujeme vytváraniu pozitívnych medziľudských vzťahov medzi zamestnancami navzájom, ale aj vzťahov učiteľ – žiak, žiaci navzájom.   

 

 

8.     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Jednou z najdôležitejších úloh školy je zabezpečiť pre žiakov a zamestnancov školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. Na začiatku školského roka na prvej triednickej hodine a na prvých vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov sú žiaci poučení o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia. Tieto zásady sú zapracované do vnútorného poriadku školy. Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia  zamerané na Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Požiarnu ochranu, 1x ročne uskutočňujeme pre žiakov a zamestnancov cvičný požiarny poplach.

Za nevyhnutnosť považujeme pravidelné kontroly BOZP v priestoroch školy predovšetkým komisiou BOZP, ktorá je na tento účel vytvorená a zabezpečovanie predpísaných revízií a odstraňovanie nedostatkov nimi zistených.

V odborných učebniach  sú  vypracované a na viditeľnom mieste umiestnené bezpečnostné pokyny pre prácu v jednotlivých učebniach. V priestoroch telocvične je učiteľ telesnej výchovy povinný denne skontrolovať stav telocvičného náradia.

Pred vyučovaním, po vyučovaní, počas prestávok, a počas obeda v školskej jedálni je zabezpečený dozor učiteľov podľa vopred vypracovaného harmonogramu a zverejnený v zborovni školy, v školskej jedálni a na jednotlivých chodbách. Vo vnútornom poriadku školy sú definované povinnosti učiteľov vykonávajúcich dozor.

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci, škola má dve zdravotníčky školy, ktoré absolvovali zodpovedajúci  kurz organizovaný SČK. V škole sa nachádzajú lekárničky s potrebným vybavením predovšetkým v priestoroch telocvične, odborných učebniach, ale aj v miestnosti hospodárky školy, kde je možné telefonicky zabezpečiť odbornú zdravotnícku pomoc. V škole platí zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín.

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 1. Pedagogický princíp školy

 

   Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. V triedach so žiakmi s nadaním v 1.cudzom jazyku dosiahnuť úroveň B 1.1, v 2. cudzom jazyku úroveň A 2.1.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní (žiaci majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program).

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti:

Hlavným zameraním školy je výučba cudzích jazykov od 1. ročníka (dvoch cudzích jazykov od 5. ročníka). Vo vyučovaní jednotlivých predmetov naďalej budeme využívať počítačovú techniku, Internet. Pokračovať v modernizácií metód a foriem práce vo vyučovaní, klásť  dôraz na vedomosti žiakov použiteľné pre ďalšie vzdelávanie a v praktickom živote. Zapájať čo najviac žiakov do súťaží a olympiád . V čase mimo vyučovania žiaci majú možnosť pracovať v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. Umožňovať účasť rodičov na vyučovaní, poskytovať pravidelné konzultačné hodiny. Veľkú pozornosť venovať starostlivosti o životné prostredie, v átriu školy využívať zriadenú učebňu v prírode, starostlivosti o laboratóriá zelene v priestoroch školy, údržbe ekopedagogickej plochy, záhradke izbových rastlín.

V oblasti riadenia ľudských zdrojov:

Máme zabezpečenú  odbornosť vyučovania  aj v ročníkoch 5. – 9. Pedagógovia našej školy majú možnosť ďalšieho vzdelávania predovšetkým v MPC Košice, Prešov a na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Môžeme hovoriť o tvorivosti, aktivite a flexibilite učiteľov, o funkčnej gramotnosti učiteľov v informačných technológiách a zručnostiach práce s PC. Sú vytvorené pozitívne vzťahy žiak – učiteľ i v neformálnom prostredí podujatia (exkurzie, výlety do blízkeho okolia), dobré medziľudské vzťahy na pracovisku, dobrá spolupráca s vedením školy a s rodičmi.

V oblasti materiálno technického zabezpečenia:

Žiaci sa môžu vzdelávať v odborných učebniach, ktorých vybavenosť je na veľmi dobrej úrovni, využívaním počítačových miestností, multimediálnej učebne. Na vyučovanie telesnej výchovy máme k dispozícii priestrannú telocvičňu a tri miestnosti v CO kryte zariadené ako priestory na gymnastiku.

 

3. Profil absolventa primárneho stupňa

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí.

Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo

komunikovať a spolupracovať.

 Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

 

(a) sociálne komunikačné kompetencie

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu

stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty

a vyjadriť svoj názor,

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

-rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

-na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,

-chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

-v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných

situácií,

 

(b) kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

-používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa ahľadať odpovede, ktoré

smerujú k systematizácii poznatkov,

 

 (c) kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných

technológií

-vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

-ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- vie používať rôzne vyučovacie programy,

- získal základy algoritmického myslenia,

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 

(d) kompetencia učiť sa učiť sa

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových

postupov,

-uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

-vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení

a v iných činnostiach,

-uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

(e kompetencia riešiť problémy

 

-vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekátne

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

-pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo

nových problémoch,

-pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým

a spolupracujúcim) spôsobom,

 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie

-má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

-uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

-uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym

travením voľného času

-dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

-uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

-má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri

spoločnej práci,

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

(g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi

kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na

úrovni primárneho vzdelávania),

-uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový

postoj,

-ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

-pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

-správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

-má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

4. Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa

 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

 

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu

vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných

rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania

absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

 

a) kompetencia  k celoživotnému učeniu sa

-uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie

a osobného rozvoja,

-dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

-dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky

využívať,

-kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové

možnosti,

 

b) sociálne komunikačné kompetencie

 

-dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii

a účelu komunikácie,

-efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

-vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,

-dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,

-chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na

prevzatí osobnej zodpovednosti,

 

c)kompetencia  uplatňovať základ matematického myslenia a základné

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

 

-používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných

situáciách,

-používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

-používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

 

d) kompetencia  v oblasti informačných a komunikačných technológií

-má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

-používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

-dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom

prostredí,

-je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,

-dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

 

e) kompetencia riešiť problémy

-uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom

a tvorivom myslení,

-je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

-dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj

potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

-má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

 

f) kompetencie občianske

-uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

-vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.

spoločnosti,

-uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,

prispieva k naplneniu práv iných,

-je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

-má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného

života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného

prostredia,

 

g) kompetencie sociálne a personálne

 

-dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

-vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami

a potrebami,

-osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine -uvedomuje si svoju

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,

-dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať

sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch,

 

h) kompetencie pracovné

-dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

-je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

-chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,

-dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

 

i) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

-dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,

 

j) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 

-dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

-dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné

vyjadrovacie prostriedky,

-uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej

spoločnosti,

-cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

-pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

-správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

-je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

 

5. Pedagogické stratégie

 

Školský vzdelávací program chápeme nie len ako dokument, ale ako vyvíjajúcu koncepciu ako budeme deti učiť a rozvíjať ich schopnosti, zručnosti  v konkrétnom učive. Stratégiou školy je využívať vhodné metódy a formy práce, ktoré sú jedným z prostriedkov motivácie a tvorivosti žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Určujúcou metódou budú poznávacie metódy výučby: reproduktívna, heuristická (brainstorming), verbálno-komunikatívna (rozhovor, dialóg),  výkladovo-ilustratívna, induktívna a z mimopoznávacej metódy výučby bude spôsob vytvárania motívov, ktorými učiteľ bude rozvíjať motiváciu zmysluplnými činnosťami a zaujímavými úlohami, ale aj výzvami, ktoré sú mierne nad ich schopnosťami (napr.: porozmýšľajte, poraďte sa,...).

K hlavným formámbudú patriť - metodické formy a to predovšetkým dialogické (rozhovor), výkladové (rozprávanie, objasňovanie), formy samostatnej práce žiakov (písomné a grafické práce, riešenie testu, projekty),

- sociálne formy (frontálna, individuálna, skupinová práca),

- organizačné formy (vyučovacia hodina, projekty, domáca práca).

Sme si istí, že použité metódy a formy práce sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce.

Cieľom je odstrániť encyklopedické poznatky, viesť žiakov k rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Základom je spôsob učenia, ktorý stavia na osobných predpokladoch žiaka, ale zároveň zodpovedá vlastnému štýlu práce a stupňu našich pedagogických skúseností. Predpokladáme prepojenie výučby s praktickým životom.

Výchovno-vzdelávacie stratégie školy rozvíjajú kompetencie k učeniu, k riešeniu problémov, komunikatívnosti, sociálne a personálne, občianske a pracovné.

Z ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce v predmetoch náboženská výchova, etická výchova , cudzí jazyk, informatika, informatická výchova, telesná výchova, svet práce a technika vytvárať skupiny podľa vyhlášky MŠ SR z 23.júla 2008 o základnej škole § 15.

V predmete cudzí jazyk je naším cieľom efektívne rozvíjať jazykové zručnosti. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa využívame jazykové učebne a multimediálnu učebňu.  Od roku 2006 sme zapojení do medzinárodného projektu E-learning v partnerstve E-twinning – cieľom uzatvárať partnerstvá, v ktorých škola chce v spolupráci s inými školami Európy využívať výhody informačných a komunikačných technológií. V tomto projekte chceme aj naďalej pokračovať. Taktiež našim cieľom je pokračovať vo vydávaní Elektronického časopisu nie len v  nemeckom jazyku, ktorý pripravujeme v spolupráci s partnerskou poľskou školou, ale aj v ďalšom cudzom jazyku, ktorý sa žiaci učia.

Žiakom ponúkame možnosť účasti v súťažiach a olympiádach.

Prihlásili sme sa do projektu Jazykové laboratória - neúspešne, budeme v tom však pokračovať.

Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky s dôrazom na využívanie moderných IKT. Úlohou je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našou snahou je rozvíjať a podporovať samostatnosť, tvorivosť, tímovú prácu a zodpovednosť za učenie. Ide predovšetkým o cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, prírodopis, chémia, fyzika, zemepis, dejepis.

 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Je vhodné dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj semináre, diskusie, dlhodobé samostatné práce, prezentácie, tvorba projektov a obhajoba výstupov. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitou úlohou  je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich,  pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

 

V oblasti environmentálnej výchovy sú aktivity zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. K jednotlivým vybraným témam tvoria referáty, projekty, konferencie a zapájajú sa do súťaží. Členovia  prírodovedného krúžku organizujú vychádzky a exkurzie s cieľom poznať okolie a získať vzťah k ochrane prírody. Pokračovať v dlhoročnej spolupráci so ZOO v Kavečanoch, s každoročnou adopciou jedného zvieraťa. Naším cieľom je zapojiť sa do projektu ZOO Základným školám a zapojiť sa do celoslovenskej súťaže Envirnotázniky vyhlásenou SAŽP.

Spolupracujeme s Občianskym združením: Zelené srdce, Eko ľudia, Sosna, Priatelia Zeme.

 

Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na dostupnosť a dostatok informácií o škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, snažíme sa sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. V rámci školského projektu rovesníckych „PEER“ skupín žiaci vyšších ročníkov spolu s koordinátorom organizujú stretnutia sa žiakmi nižších ročníkov, na ktorých diskutujú o rôznych témach súvisiacich s drogami.

 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Škola je otvorená pre všetkých žiakov, teda aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním týchto žiakov a vytvára vhodné podmienky pre ich vzdelávanie.

Škola kladie veľký dôraz na včasné diagnostikovanie problémov žiaka v učení a správaní – ak žiak nespĺňa potrebné kritéria, konzultuje sa s psychológom a následne aj so špeciálnym pedagógom ďalší postup. Na základe odborného vyšetrenia v poradenskom zariadení sa stanoví diagnóza a ak je potrebné a rodič súhlasí, eviduje sa ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola rešpektuje obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadáva také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Zabezpečuje odborný prístup vo vzdelávaní, individuálny prístup k žiakovi, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úzku spoluprácu s rodičmi podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nehodnotí negatívne výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho stavom a využíva aj slovné hodnotenie.

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a je individuálne integrovaný v bežnej triede má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací programje súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Obsahuje základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, modifikáciu učebného plánu a učebných osnov, aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka, špecifiká organizácie a foriem vzdelávania. Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne s ďalšími zainteresovanými podľa potreby. Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu.Jedná sa o úpravu  obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy. Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, preto sa individuálny výchovno-vzdelávací program v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.  Zmeny sa konzultujú so všetkými zainteresovanými odborníkmi a oboznámi sa s nimi zákonný zástupca žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program  podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, má zabezpečené odborné personálne, materiálne a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.

 

 

7.     Začlenenie prierezových tém

V zmysle nového školského vzdelávacieho programu sú prierezové témy začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVAje povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti vo všetkých vzdelávacích oblastiach (jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra, zdravie a pohyb)

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje  v objekte školy, na detských dopravných ihriskách – žiaci prvého a piateho ročníka,  ale aj  v bezpečných priestoroch v okolí školy.

 

Environmentálna výchovasa prelína všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou.

Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod..

 

Osobnostný  a sociálny rozvojsa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova. Na dosiahnutie cieľov  tejto prierezovej tematiky sme  vymedzili priestor aj v náukových predmetoch.  Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

           

Ochrana života  a zdravia (OŽZ) sa na škole realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a  samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelového cvičenia. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,táto prierezová téma  spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Obsah je zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať hlavne na biológii, v informatike, ale aj v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

Mediálna výchova- Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami  je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy.

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:

-          lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali,

-          dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,

-          dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať,

-          vedeli tvoriť mediálne produkty

 

Multikultúrna výchovaje začlenená do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Jednotlivé prvky multikultúrnej výchovy však rozvíjame aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Prierezová téma je zaradená do vyučovania predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda, geografia, dejepis, výchovné predmety, využívať vo voľnočasových aktivitách žiakov pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali

históriu a kultúru  vlastnej obce, mesta  – na  funkčné  využívanie historických regionálnych

ukážok: môj rodný kraj,  škola a jej okolie; obec,  história,  povesti, piesne, šport a kultúra,

osobnosti,   jej  flóru a faunu –význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria  –cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti, zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na  tri oblasti:

 1. Hodnotenie žiakov
 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 3. Hodnotenie školy

 

 

1.     Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického  pokynu č. 22/2011-R  na hodnotenie  žiakov základnej školy.

 

Základné pojmy:

-         Celkové hodnotenie  - je hodnotenie žiaka, ktoré je uvedené na vysvedčení na konci 1. a 2. polroku.

-         Hodnotenie – je priebežné hodnotenie žiaka, ktoré slúži ako podklad na celkové hodnotenie žiaka

-         Dĺžka kontrolnej práce je čas, ktorý potrebuje na jej vypracovanie priemerný žiak

 

Hodnotenie  predmetov:

Klasifikácia v predmetoch 5. a  6. ročníka : Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Chémia, Geografia, Informatika, Občianska výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Projekty v informatike,  Projekty v biológii, Tvorba životného prostredia, Technika, Svet práce

 

Neklasifikované predmety:

predmety etická výchova a náboženská výchova sa neklasifikujú.

 

Pri hodnotení práce žiakov budeme  využívať tieto zásady a pravidlá:

a)      Hodnotenie priebehu a výsledkov vzdelávania žiakov musí byť:

-         jednoznačné

-         zrozumiteľné

-         vecné

-         všestranné

-         pravidelné

b)      Hodnotenie vychádza z posúdenia miery dosiahnutia očakávaných výstupov formulovaných  v učebných osnovách jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo formulovaných v individuálnom vzdelávacom pláne žiaka.

c)      Žiaci sú hodnotení vo všetkých vyučovacích  predmetoch uvedených v učebnom pláne príslušnej  triedy

d)      Hodnotenie sa uskutočňuje slovne.

e)      Prípadné zaostávanie žiakov v učení a problémy v ich správaní sa prerokúvajú na pedagogickej rade. Triedny učiteľ oznámi výsledky preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka.

f)        Pri hodnotení žiakov dodržiava pedagogický zamestnanec tieto zásady

-         primeranú náročnosť, objektivitu a pedagogický takt voči žiakovi

-         je povinný oznámiť výsledok každého hodnotenia, hodnotenie

       zdôvodniť, poukázať na klady a nedostatky

-         pri ústnom skúšaní oznámi žiakovi výsledok ihneď, výsledky 

      hodnotenia písomných prác a praktických činností oznámi žiakovi

      najneskôr do 10 dní od ich napísania

-         kontrolné písomné práce trvajúce viac ako 25 minút rozvrhne učiteľ na celý školský rok tak, aby sa nenahromadili v určitých obdobiach. Termín prekonzultuje s triednym učiteľom, ktorý termíny písomných prác jednotlivých predmetov koordinuje. V jednom dni môžu mať žiaci iba jednu písomnú previerku uvedeného charakteru

-         pri hodnotení kontrolných prác trvajúcich viac ako 25 minút oboznámi učiteľ žiakov a ich zákonných zástupcov okrem klasifikácie   aj s počtom získaných bodov z maximálneho  počtu, alebo s percentuálnou úspešnosťou žiaka. Pri hodnotení diktátov oznámi vyučujúci aj počet chýb.

-         učiteľ je za svoje hodnotenie zodpovedný, je povinný viesť sústavnú evidenciu o hodnotení žiakov a týždenne zapisovať známky zo svojich predmetov do internetovej žiackej knižky

-         pri dlhodobom pobyte žiaka v zariadení, ktoré taktiež zabezpečuje jeho vzdelávanie je učiteľ povinný rešpektovať hodnotenie, ktoré žiak získal a zahrnúť ho do celkového hodnotenia

-         správanie žiaka hodnotí zvlášť a jeho hodnotenie nesmie ovplyvniť hodnotenie vedomostí v jednotlivých predmetoch

-         zabúdanie učebných pomôcok, nesplnenie domácich úloh nesmie byť hodnotené známkou

-         priebežné hodnotenie vykonáva učiteľ, ktorý daný predmet vyučuje, taktiež učiteľ, ktorý daný predmet v triede zastupuje najmenej 2 týždne v rozsahu minimálne 2 hodiny. Kmeňový učiteľ musí toto hodnotenie rešpektovať a zahrnúť ho do celkového hodnotenia

-         pri celkovom hodnotení učiteľ prihliada na mieru jeho úsilia, ktoré vynaložil na dosiahnutie výsledku, na zdravotný stav a prípadnú indispozíciu, ktorá by mohla viesť k zakolísaniu vo vzdelávacích výsledkoch

-         do celkového hodnotenia učiteľ zahrnie aj priamo nehodnotenú prácu na vyučovacej hodine, môže  zahrnúť mimoriadne výsledky, ktoré žiak dosiahol v olympiádach a súťažiach

-         problémy a skutočnosti, týkajúce sa hodnotenia, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť prerokujú učitelia s vedením školy, prípadne na  pedagogickej rade. Učitelia zvolia takú možnosť, ktorá nespôsobí zbytočné premeškanie riešenia

-         v prípade, že žiakovi hrozí oproti predošlému celkovému hodnoteniu zhoršenie  o dva a viac stupňov, alebo neprospech z daného predmetu je povinný vyučujúci informovať  o tejto skutočnosti zákonného zástupcu žiaka minimálne tri týždne pred vydaním vysvedčenia

-          zákonného zástupcu je potrebné oboznámiť aj v prípade, že žiakovo správanie nie je v súlade s vnútorným poriadkom školy a triedny učiteľ využije možnosť udeliť opatrenie na posilnenie disciplíny, alebo zníženú známku zo správania

g)      Pri hodnotení práce žiakov so špecifickými vývinovými poruchami  vychádza  

      učiteľ z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so  

      špecifickými poruchami učenia a rešpektuje návrh špeciálneho pedagóga            

 

Práva žiakov v oblasti hodnotenia

a) Má právo poznať pravidlá hodnotenia.

b) Má právo na informáciu, kedy a z čoho bude hodnotený.

c)      Má právo na zdôvodnenie celkového hodnotenia na konci I. a  II. polroka. Môže si sám zvoliť akým spôsobom – verejne alebo dôverne.

d)      V prípade dodržania oznámených pravidiel má právo na konzultáciu  

     s vyučujúcim

e)      Má právo vysloviť pripomienky, ktoré súvisia s nedodržaním pravidiel hodnotenia

f)        Má právo na vyjadrenie vlastného hodnotenia

Povinnosti žiakov v oblasti hodnotenia

a)      Žiak je povinný mať na vyučovacej hodine žiacku knižku

b)      Pokiaľ žiak žiacku knižku na hodine nemá, je povinný najneskôr do troch pracovných dní  učiteľa poprosiť o dodatočný zápis hodnotenia.

c)      Žiak je povinný týždenne predložiť svojmu zákonnému zástupcovi žiacku knižku. Zákonný zástupca túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom.

 

4.     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Vnútroškolská kontrola sa zameriava  hlavne na tieto oblasti:

o       dodržiavanie učebných  plánov a osnov, ich súlad s časovo-tematickými plánmi

o       využívanie vzdelávacích štandardov na zisťovanie úrovne zvládnutia predpísaného učiva.

o       kontrola dosiahnutých výsledkov v predpísaných písomných prácach, vo vstupných, polročných, výstupných testoch - porovnanie výsledkov

o       úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých predmetoch

o       využívanie     metód    a     foriem    práce    podnecujúcich tvorivosť, aktivitu a samostatnosť žiakov

o       kontrolu plánov práce MZ a PK

o       kontrolu žiackych prác

o       dodržiavanie zásad vnútorného poriadku školy / príchod na pracovisko, nástup na vyučovacie hodiny, dodržiavanie dozorov, kontrola práce nadčas, dodržiavanie školských predpisov/

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body budú prideľovať priami nadriadení na základe:

 •  pozorovania
 •  rozhovoru
 •  výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje / prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých triedach, úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy
 •  sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 •  hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, metodických listov, mimoškolskej činnosti
 •  propagácie a prezentovania školy na verejnosti

 

5.     Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia práce školy je zistiť úroveň plnenia cieľov školy, ktoré si stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy, v pláne práce školy a v následne rozpracovaných úlohách v mesačných plánoch, posúdenie, ako škola plní ciele, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a školského programu, špecifikovať oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré, slabšie výsledky a prijať návrhy riešenia.

Hodnotenie práce školy uskutočňujeme na pracovných poradách  - hodnotenie plnenia mesačného plánu práce / čiastkové výsledky /, hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 1x štvrťročne na pedagogických radách a 1 x polročne na klasifikačných pedagogických radách, 1 x ročne vypracúvame Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, v ktorej hodnotíme aj plnenie úloh plánu práce školy vrátane vypracovania SWOT analýzy / silné a slabé stránky školy/. Správu prerokujeme s Radou školy, poskytujeme ju zriaďovateľovi školy a zverejníme na webovej stránke školy, aby sa s výsledkami práce školy mohli oboznámiť rodičia žiakov a verejnosť podľa záujmu.

Našou snahou je získať spätnú väzbu o kvalite školy aj z pohľadu rodičov a žiakov a preto budeme pripravovať dotazníky pre rodičov žiakov,  s cieľom zistiť možnosť skontaktovania sa so školou a získania informácií, spokojnosť s prácou vedenia školy a učiteľov, s hodnotením žiakov a klasifikáciou, s úrovňou práce školy vôbec, analyzovať úspešnosť žiakov v súťažiach a olympiádach.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa