Navigácia

Kolektívna zmluva

Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

ZO OZ PŠaV pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTÍVNA  ZMLUVA

 

 

 

 

 

 

 

Košice

2017 – 2020 

 

Kolektívna zmluva

 

uzatvorená dňa 31.marca 2017 medzi zmluvnými stranami:

 

Základnou školou, Janigova 2, 040 23 Košice, IČO 35542632, zastúpenou  

Mgr. Editou Oravcovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)

 

a

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole, Janigo-va 2, 040 23 Košice, organizačné číslo 73-1005-803, zastúpenou RNDr. Valériou Šmajdovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 stanov  základnej organizácie a na základe  splnomocnenia zo dňa 9. 1. 2017  (ďalej Odborová organizácia)

 

nasledovne:

 

I. časť

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Pôsobnosť kolektívnej zmluvy

(1) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere

      na ustanovený týždenný  pracovný čas a na kratší pracovný čas.

 

(2) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie

     a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“,

     namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých

     zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme skratka „OVZ“, namiesto označenia zákon

     o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch skratka „ZPOZ“ a namiesto Kolektívnej

     zmluvy vyššieho stupňa skratka  „KZVS“.

 

(3) Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 31.marca 2017 a končí dňom 31.decembra 2020, pokiaľ doba

      účinnosti niektorých záväzkov nie je v nej dojednaná inak.

 

Článok 2

 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

(1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

 

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej doručenia. Termín stretnutia určí odborová organizácia. Z oboznámenia  s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených  zamestnancov.

 

(3) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s touto KZ v rámci

      plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

 

 

 

 

 

II.  časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

Článok 3

Príplatky, odmeny a náhradné voľno

 

(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom príplatky v zmysle ZPOZ a OVZ.

 

(2) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu

      zvýšenú o 30%, ktorú môže zamestnanec využiť na čerpanie náhradného voľna. Ak zamestnávateľ

      neposkytne náhradné voľno do 12 mesiacov, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.

 

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi  odmenu  za pracovné zásluhy pri   

      dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jeho funkčného platu.

 

(4) Odmena zamestnancovi školy, školského zariadenia prináleží za kvalitné vykonávanie

     pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností

     vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 60 %

     funkčného platu zamestnanca.

                           

 

Článok 4

Osobný príplatok

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho pracovných povinností.

 

(2) Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritériá, ktoré tvoria prílohu tejto KZ.

 

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa ods.1 určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na celé eurá nahor, spravidla na začiatku kalendárneho roka na celý kalendárny rok.

 

(4) Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať priznaný osobný príplatok len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody, pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritériá).

 

Článok 5

Plat, výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

(1)  Stupnice platových taríf sa zvýšia v zmysle KZVS

 

(2)  Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 12. deň

      po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

 

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu.

 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

 

(5) Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca, ktorý prejaví písomne na dohode o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky zo mzdy  zamestnanca - člena odborovej organizácie, v prospech účtu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, vo výške 1,0  %  z čistého mesačného príjmu člena, vždy do 20. dňa v mesiaci.

 

Článok 6

Odstupné a odchodné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v

      § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný   

      stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení

      pracovného pomeru odstupné v sume (§ 76 ods.1 a 2 ZP)

(a) jedeného jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej

ako päť rokov,

(b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

(d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi, patrí pri skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm.

      a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa

      lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru

      odstupné v sume:

            (a) jedeného jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej dva roky,

(b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

(c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

(e) päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

  (3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok

        alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %,

        odchodné v sume dvojnásobku funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred

        skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení (§76 a ods. 2 ZP).

  (4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa

       § 68 ods. 1.

  (5) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné v sume dvojnásobku jeho funkčného

        platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením

        pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

 (5) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

 

Článok 7

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje mesačne  platiť a odvádzať  do poisťovne príspevok na doplnkové

     dôchodkové sporenie zamestnanca vo výške 2 % funkčného platu zamestnanca.

 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy  príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie

     /DDS/ v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so

     zamestnancom.

Článok 8

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat všetkým zamestnancom okrem pedagogických

      zamestnancov a odborných zamestnancov v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej

      zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe.

 

Článok 9

Pracovný čas zamestnancov

 

(1)   V zmysle KZVS v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa u zamestnávateľa  ustanovuje  pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne.

(2)   Zamestnanec má právny nárok na ustanovený týždenný pracovný čas podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým  zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace   

      s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo

      pracoviska.

 

Článok 10

Dovolenka na zotavenie

 

(1)  Základná výmera dovolenky je päť týždňov.

(2)  Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku,

       je šesť týždňov.

(3)  Dovolenka pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je deväť týždňov v kalendárnom

       roku.

 

III.  časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

Článok 11

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej  prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie.

 

(2) Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času zamestnancom – funkcionárom odborových orgánov, na

      zabezpečenie nevyhnutnej činnosti v nich.

 

(3) Zamestnávateľ poskytne členom odborovej organizácie na pripomienkovanie legislatívy

     súvisiacej so školskými zamestnancami najviac 5 dní z fondu pracovného času.

 

Článok 12

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a tejto KZ.

 

(2) Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy funkcionárom výboru odborovej organizácie a funkcionárom odborovej organizácie, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej organizácie a do orgánov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na zabezpečenie činnosti, poslania odborovej organizácie a na školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v nevyhnutnom rozsahu.

 

Článok 13

Ochrana práce

 

(1)   Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia.

 

(2)  Zamestnávateľ vypracuje zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných  prostriedkov.

 

Článok 14

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

 

(1)     Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť minimálne raz ročne rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu a jedenkrát ročne rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

(2)     Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

 

Článok 15

Zdravotnícka starostlivosť

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav

      lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem.

 

(2) V rámci starostlivosti o zdravie zamestnancov zabezpečiť pitný režim prostredníctvom výdajníka vody

      a jeho dopĺňaním podľa potreby. Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť

      vnútorným predpisom /  6 ods. 3 písm. b/zákona o BOZP/

 

(3) Zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne

      psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning zameraný na

      predchádzanie  a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. 

 

Článok 16

Regenerácia pracovnej sily a starostlivosť o zdravie zamestnancov a deti zamestnancov

 

(1) Zamestnanec pracujúci na plný úväzok dostane raz ročne finančnú odmenu v hodnote maximálne 50,- €.

 

(2) Zamestnanec pracujúci na kratší úväzok dostane raz ročne finančnú odmenu v hodnote prislúchajúcej

      percentuálnej časti zo sumy uvedenej v bode č. 1-  podľa počtu hodín v úväzku.

 

(3) Zamestnanec, ktorý neodpracoval celý kalendárny rok, dostane finančnú odmenu v hodnote

      prislúchajúcej počtu odpracovaných mesiacov, nie menej ako 6 mesiacov.

 

(4) Základná organizácia zabezpečí organizovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných a vedľajších

      prázdnin. Podľa zásad tvorby a čerpania sociálneho fondu v čase hlavných prázdnin poskytne príspevok

      na rekreačné poukazy pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizovaných výlučne OZ PŠaV

      na Slovensku.     

 

(5) Zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou podľa konkrétnych podmienok a možností 

     zabezpečí pre deti zamestnancov detskú rekreáciu v súlade so zásadami tvorby a čerpania  sociálneho

     fondu.

 

(6) Zamestnávateľ poskytne  matkám a osamelým  zamestnancom s deťmi  do 10 rokov okrem dovolenky

      neplatené voľno na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu

      nebránia vážne prevádzkové dôvody  v dĺžke 5 dní. Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na

      čerpanie dovolenky.

 

Článok 17

                                                               Stravovanie

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie

     zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti s výnimkou

     zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

 

(2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel  považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

 

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť stravovanie svojim bývalým zamestnancom a zamestnancom svojho právneho predchodcu, ktorí sú na dôchodku.

 

Článok 18

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

(1)   Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.  

 

(2)   Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, budú poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie  podľa platných predpisov.

 

(3)    Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi

       pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu :

a)      päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní,

b)     ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,

c)      ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca

 

(4) Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po

     dohode so zamestnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka pracoviska.

 

Článok 19

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové poistenie

 

(1)   Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu je l,5 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu na bežný rok. Zásady na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu tvoria súčasť tejto KZ a sú uvedené v prílohe.

 

 

(2)   Zmluvné strany sa dohodli na výške  príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie nasledovne:

a/ sumou  uhrádzanou podľa zásad na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

b/ sumou 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov

 

IV.  časť

Článok 20

Záverečné ustanovenia

 

(1)   Zmluvné strany sa dohodli hodnotenie plnenia záväzkov  a práv tejto kolektívnej zmluvy vykonávať polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia  kolektívnej zmluvy. Za I. polrok najneskôr do 15.9. a za celý školský rok do 15.2. v príslušnom roku.

 

(2) Táto KZ je vyhotovená v troch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom 

       exemplári a jeden exemplár bude zverejnený v zborovni.

 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

Košice 31.3.2017

 

 

 

 

___________________                                                            ______________________

RNDr. Valéria Šmajdová                                                                   Mgr. Edita Oravcová

predseda ZO OZ                                                                           riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa