Navigácia

Výchovný program v ŠKD

Školský klub detí pri Základnej škole  Janigova 2, Košice

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školského klubu detí

 

Názov hlavného programu: Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry

 

               Názvy vedľajších programov:  Malí športovci v ceste za zdravím

                                                                    Malí umelci tvoria krajší svet

                                                                    Malí záchranári chránia každý kúsok Zeme

 

 

Forma výchovy a vzdelávania:

 

Poldenná

 

Výchovný jazyk: 

 

Slovenský

 

Druh školského zariadenia:

 

Štátne

Dátum prerokovania v pedagogickej

rade školy:

 

31. august 2017

 

Dátum prerokovania v rade školy:

 

11. september 2017

 

Platnosť výchovného programu:

 

1.september 2017 – 31.august 2021

 

Zriaďovateľ:

 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A

                                                                                      

 

 

                                     

     Koordinátor: Beáta Eibenová                        Riaditeľka školy: Mgr. Edita Oravcová

Obsah

 

1  Názov hlavného a vedľajších programov ..................................................................  4

2  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy ....................................................  5

    2.1 SWOT analýza ŠZ ..................................................................................................  8

           2.1.1 Stanovenie opatrení k eliminácii negatívneho poľa SWOT analýzy ........... 10

    2.2  Charakteristika a vlastné zameranie ŠZ ............................................................   11

    2.3  Spolupráca s partnermi .....................................................................................  14

    2.4  Kľúčové kompetencie dieťaťa ............................................................................  15

    2.5 Charakteristika výchovy mimo vyučovania v kmeňovom ŠZ .............................   17

    2.6 Obsah výchovy mimo vyučovania .....................................................................    18

    2.7 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti ............................................................  20

          2.7.1 Zásady (princípy) výchovy ..........................................................................  20

          2.7.2 Formy výchovy ...........................................................................................  22

          2.7.3 Metódy výchovy .........................................................................................  23

3  Výchovný plán .........................................................................................................  27

4  Forma výchovy a vzdelávania ...................................................................................  27

5  Tematické oblasti výchovy ......................................................................................  28

    5.1 Vzdelávacia TOV ................................................................................................   28

    5.2 Spoločensko-vedná TOV .....................................................................................  28

    5.3 Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) TOV ...............    29

    5.4 Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) TOV .......................................   29

    5.5 Pracovno-technická TOV ...................................................................................   29

    5.6 Prírodovedno-environmentálna TOV ................................................................   29

6  Výchovný jazyk ........................................................................................................   29

7  Personálne zabezpečenie programu .......................................................................   30

8  Materiálno-technické zabezpečenie programu ......................................................    31

9  Zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove ............................   32

10  Systém kontroly a hodnotenia detí/žiakov ...........................................................   33

11  Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠZ ..................................................   34

12  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov ŠZ ...................................   35

13  Systém zabezpečenia kvality ŠZ ............................................................................   36

14  Výchovné štandardy .............................................................................................    40

15  Výchovné osnovy  .................................................................................................    50      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Názov hlavného programu: Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry

    Názvy vedľajších programov realizovaných v rámci špeciálnych záujmových činností:

·       Malí športovci v ceste za zdravím

·       Malí umelci tvoria krajší svet

·       Malí záchranári chránia každý kúsok Zeme

Charakteristika vedľajších programov:

1. Malí športovci v ceste za zdravím

Cieľové zameranie:  

       ·         Rozvíjať pohybové zručnosti a športový talent.

       ·         Podporovať a rozvíjať prirodzený záujem o pohybovú aktivitu.

       ·         Získavať návyky zdravého životného štýlu.

       ·         Upevňovať sebadôveru a sebaúctu.

       ·         Uplatňovať spoluprácu v kolektívnych hrách a športoch.

       ·         Formovať prosociálne správanie u detí.

       ·         Rozširovať kľúčové kompetencie detí: učiť sa učiť, pracovné, sociálne,

komunikačné, kultúrne.

2. Malí umelci tvoria krajší svet

Cieľové zameranie:

       ·         Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností.

       ·         Formovať talent a špecifické schopnosti.

       ·         Rozvíjať základy sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie.

       ·         Spoznávať a osvojovať nové výtvarné techniky.

       ·         Rozvíjať literárnu tvorivosť a talent prostredníctvom malých dramatických foriem, inovačných metód - dramatizácie, hraní rolí a pod.

       ·         Posilňovať úctu k ľudovej kultúre a tradíciám.

       ·         Rozvíjať fantáziu, predstavivosť, estetické cítenie.

       ·         Rozširovať kľúčové kompetencie detí: učiť sa učiť, pracovné, sociálne, občianske, komunikačné, kultúrne.

3. Malí záchranári chránia každý kúsok Zeme

Cieľové zameranie:

       ·         Rozvíjať základné zručnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

       ·         Uplatňovať zručnosť pri práci s odbornou literatúrou.

       ·         Formovať pozitívny postoj k vzdelávaniu a aktívnemu učeniu.

       ·         Vytvárať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prírodou, životným prostredím.

       ·         Poznávať základné princípy ochrany životného prostredia.

       ·         Získavať pocit osobnej zodpovednosti za znečisťovanie životného prostredia.

       ·         Rozvinúť postoj uvedomenia si významu ochrany ekológie pre ďalší život

na našej planéte.

       ·         Formovať personálny rozvoj dieťaťa a jeho sociálnych zručností a postojov.

       ·         Získavať nové poznatky o prírode a ekológii hravou formou v kľúčových témach:

Biologická rovnováha v prírode. Globálne otepľovanie. Ozónová diera. Topenie ľadovcov. Civilizačné choroby. Odpady. Pokusy rozložiteľnosti odpadu. Separovanie. Recyklácia. Ekologické nakupovanie. Kolobeh vody v prírode. Znečisťovanie vodných tokov. Škodlivé zásahy do prírody. Vandalizmus v prírode i vo všeobecnosti. Extrémne počasie. Život živočíchov v zajatí. Biómy sveta. Spoznávanie živočíšnych druhov.

      ·         Rozširovať kľúčové kompetencie detí: učiť sa učiť, pracovné, sociálne, občianske, komunikačné, kultúrne.

 

2  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

Kľúčové východiská pre stanovenie cieľov a poslania výchovy v kmeňovom školskom zariadení (ďalej len ŠZ) sú vymedzené legislatívnym rámcom zákona č.245/2008 Z. z.

§ 3 vymedzuje princípy výchovy a vzdelávania. § 4 definuje ciele výchovy a vzdelávania súčasnej vzdelávacej politiky v SR.

Ďalším dôležitým východiskom je príslušný Štátny vzdelávací programŠkolský vzdelávací program  školy, ktorej je ŠZ súčasťou. Vychádzame zo zamerania ZŠ, ktorá je orientovaná na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ) a výučbu informatickej výchovy.

              Poslaním výchovy v kmeňovom ŠKD je cieľavedomá, zmysluplná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná k regenerácii psychických a fyzických síl v aktívnom oddychu, formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu humanistických a kultúrnych hodnôt s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie detí získané na vyučovaní. Vo voľno-časových aktivitách, v bezpečnom prostredí, ponúkame deťom širokú paletu výchovno-vzdelávacích aktivít. Výchovu smerujeme k príprave detí na život, ktorý vyžaduje kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Rozvíjame a podporujeme talenty, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Snažíme sa o rozvoj flexibility, komunikatívnosti a tvorivosti u detí. Výchovným procesom chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať v kolektíve. Vo VP uvádzame ideál výchovy z Milénia, s ktorým sú všetci zamestnanci stotožnení:

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný človek“.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len VVČ) stanovujeme tak, aby určovali k akým zmenám na úrovni rozvoja osobnosti dieťaťa sa má výchovno-vzdelávacím procesom dospieť.

·       Hlavné ciele, ktoré si naše ŠZ stanovilo vychádzajú z už spomenutých cieľov a poslania výchovy definované Školským zákonom.

·       Čiastkové (rámcové) ciele zahrnuté v programových zmenách, ktoré si ŠZ definovalo v procese strategického plánovania.

·       Strategické ciele sú výsledkom autoevalvačného procesu a strategického plánovania, odrážajú filozofiu ŠZ do budúcnosti.

·       Špecifické ciele (konkrétne ciele) vo výchovno-vzdelávacom procese (ďalej len VVP)  uplatňujeme pri príprave plánov VVČ vychovávateľa ŠKD.

             

Hlavné ciele ŠZ:

·       Rozvíjať tvorivú a prosociálnu osobnosť v duchu humanistických a kultúrnych hodnôt.

·       Rozvíjať a kultivovať  osobnosť schopnú celoživotne sa vzdelávať, kooperovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

·       Formovať vzťah a úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu a materinskému jazyku, regionálnym hodnotám, tradíciám.

·       Získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám.

·       Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovností pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancii.

·       Rozvíjať vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia.

·       Formovať postoj k ochrane vlastného zdravia a zdravej výživy. 

·       Zmysluplne využívať voľný čas, rozvíjať osobnostné, občianske, komunikačné, pracovné, kultúrne kompetencie a kompetencie učiť sa učiť.

 

Čiastkové (rámcové) ciele:

·       Formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu zavedením vedľajšieho programu Malí športovci v ceste za zdravím.

·       Chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, vytvárať kladný vzťah k prírode, získavať vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia zavedením vedľajšieho programu Malí záchranári chránia každý kúsok Zeme.

·       Formovať talent, kladný vzťah k umeniu, objavovať krásu v bežnom živote, rozvíjať tvorivé zručnosti detí zavedením vedľajšieho programu Malí umelci tvoria krajší svet.

 

Strategické ciele:

·       Zaradiť do výchovného procesu ŠKD realizáciu špeciálnych záujmových činností (ďalej len ŠZČ) podľa špecifického záujmu detí. ŠZČ realizovať podľa cieľového zamerania príslušného vedľajšieho programu a plánov ŠZČ.

·        Edukačné aktivity uskutočňovať formou hry, hrou motivovať deti k aktivite, pri ktorej sa učia, vzdelávajú, emocionálne a sociálne zrejú.

·       Vo VVP využívať zážitkovú výchovu a projektové vyučovanie, aktivizujúce metódy a  formy práce. Zamerať sa na progresívne metódy.

·       Zvyšovať a riadiť  svoj sebarozvoj individuálnym štúdiom, zapojením sa do kontinuálneho vzdelávania. Rozvíjať profesijné kompetencie. Sledovať nové trendy  v odbore pedagogiky voľného času.

·       Nadviazať spoluprácu so školskou, mestskou knižnicou, CVČ.

·       Skvalitňovať spoluprácu s partnermi školy/ŠZ.

·       Podieľať sa na estetizácii školy a okolia.

·       Posilniť motiváciu vychovávateľov.

·       Zriadiť  samostatné herne pre deti.

·       Zlepšiť materiálno-technickú základňu v zariadení hľadaním sponzorov.

·       Orientovať sa v základnej legislatíve školstva a jej strategických dokumentov, implementovať vedomosti do výchovno-vzdelávacej práce. Riadiť VVČ  podľa princípov a cieľov Školského zákona č. 245/2008 Z. z.

·       Zvyšovať kvalitu zariadenia, vytvárať pozitívnu klímu, vykonávať autoevalvačný proces vo všetkých oblastiach ŠZ.

2.1  SWOT analýza školského zariadenia

Silné stránky (Strenghts):

 •  humanistický model výchovy a vzdelávania,
 •  kvalitné podujatia – akadémie, súťaže, besiedky, rozlúčka so štvrtákmi, Zlatá vareška – celoročná súťaž v stolovaní a správaní sa v ŠJ, dni otvorených dverí atď.,
 • kvalitné projekty – edukácia hrou, zážitkové učenie, realizovanie projektového vyučovania, literárne projekty, environmentálne projekty, kvalifikovanosť a flexibilita vychovávateľov,
 • ochota vychovávateľov k ďalšiemu vzdelávaniu,
 • využitie inovačných metód a foriem práce, zážitková metóda, projektová metóda, atď.
 • citlivý a priateľský prístup vychovávateliek k svojim zverencom,
 • dobrá spolupráca s rodičmi, partnermi, učiteľmi, so zamestnávateľom,
 • príprava vlastných metodických listov a materiálov,
 • ponuka vedľajších programov zameraných na prácu ŠZČ,
 • podnetná práca MZ ŠKD, výmena skúseností, námetov, nápadov, príprava metodického materiálu.

 Slabé stránky (Weaknesses):

 • nedostatočné finančné ohodnotenie vychovávateľov,
 • narúšanie VVP  popoludňajšou  výučbou, činnosťou záujmových útvarov, ZUŠ,
 • umiestnenie oddelení v klasických triedach, zrušenie herní,
 • disponovanie staršími, opotrebovanými hračkami a športovým náčiním,
 • slabá variabilita pomôcok, nedostatočné materiálne vybavenie na estetickú a pracovno-technickú TOV,
 • nedostatok odbornej literatúry pre zamestnancov na škole, v ŠZ,
 • spoločenský status, nedostačujúce morálne a spoločenské ohodnotenie vychovávateľov.

 Príležitosti (Opportunities):

 • variabilnejšia ponuka vzdelávacích programov pre vychovávateľov zo strany MPC,
 • vydanie metodík pre ŠKD a metodických materiálov,
 • preškoľovanie vychovávateľov metodikmi v oblasti zvyšovania právneho vedomia, modernej pedagogiky voľného času, inovačných pedagogických stratégií, projektovania, tvorby výchovného programu,
 • úprava legislatívy v oblasti financovania školstva, prehodnotenie financovania originálnych kompetencií a prenesených kompetencií,
 • zriadenie herní ŠKD,
 • vybavenie herní novým nábytkom, odstránenie klasických lavíc,
 • obnovenie a zakúpenie nových hračiek, spoločenských, konštrukčných hier, športového náčinia, materiálne vybavenie na estetickú, pracovno-technickú TOV,
 • sponzoring.

 

 Ohrozenia (Threats):

 • nedostatočná ponuka programov KV pre vychovávateľov,
 • absolútna absencia metodických materiálov a metodík vydaných pre ŠKD,
 • nedostatočné financovanie ŠKD zo strany Ministerstva školstva, zriaďovateľa,
 •  zvyšovanie poplatku za ŠKD, platobná neschopnosť niektorých rodičov, ohrozenie bezpečnosti nezaradených detí do ŠKD, rušenie oddelení, úbytok zamestnancov,
 • rušenie funkcií vedúcich ŠKD z dôvodu šetrenia financií, znižovanie kvality edukačného procesu v ŠKD,
 • neodborné poverovanie riadením a vedením ŠKD zástupcov riaditeľa školy, ktorí nemajú profesijné kompetencie z oblasti pedagogiky voľného času, následne znižovanie kvality a zhoršovanie klímy v ŠKD, nespokojnosť vychovávateľov, rodičov, detí,
 • nedostatočné spoločenské ocenenie, status vychovávateľa.

2.1.1  Stanovenie opatrení k eliminácii negatívneho poľa SWOT analýzy

·       Procesy výchovy v ŠKD stavať na silných stránkach a príležitostiach, pokračovať       v osvedčených aktivitách.

·       Slabé stránky eliminovať sebarozvojom vychovávateľov v oblasti pedagogiky     voľného času, didaktiky, zvyšovaním právneho vedomia v školskej legislatíve.

·       Poznávať a využívať inovačné pedagogické stratégie.

·       Komunikovať s rodičmi na ZRŠ o pozitívnom vplyve, význame, poslaniu ŠKD na vývoj dieťaťa a tak prispievať k zvýšeniu spoločenského statusu vychovávateľa, ale aj spokojnosti partnerov s ponúkanými službami ŠZ.

·       Hľadať sponzorov pre zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia ŠKD.

·       Hľadať možnosti, komunikovať s riaditeľstvom školy a docieliť prinavrátenie a opätovné pričlenenie herní pre ŠKD.

·       Rozširovanie interných metodických materiálov, príprava metodických listov.

·       Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných

       a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

  

 2.2  Charakteristika a vlastné zameranie školského zariadenia

Charakteristika, veľkosť a vybavenie ŠZ

              ŠKD KlubÁčik je súčasťou ZŠ Janigova 2, v Košiciach. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti v čase mimo vyučovania. Prevádzka ŠKD prebieha v štyroch heterogénnych oddeleniach. Oddelenia ŠKD sú situované v klasických triedach. K využitiu máme k dispozícii multimediálnu učebňu, telocvičňu, átrium školy, školské ihrisko. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, v ktorej sa deti navštevujúce ŠKD stravujú. V škole je v prevádzke aj knižnica, s ktorou je nadviazaná úzka spolupráca.

 

Charakteristika detí/žiakov

              ŠKD navštevujú deti prvého až štvrtého ročníka primárneho vzdelávania. Prevažne sú to deti zo sídliska KVP, ale aj z blízkych obcí a iných školských obvodov. Evidujeme aj žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami, ktorí vyžadujú individuálny prístup a úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi detí.

 

Charakteristika výchovného programu a zameranie ŠZ

              VVČ bude smerovaná k príprave detí na život, aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Stanovený výchovný program má za cieľ formovať, rozvíjať u detí tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu. Prioritou je pre nás výchova v duchu humanistických princípov, pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať v tíme a celoživotne sa vzdelávať.

              Hlavné smerovanie kmeňového ŠZ je stanovené už v samotnom názve programu „Edukácia prostredníctvom hry“. Výberom vhodných pedagogických stratégií chceme prostredníctvom hry pôsobiť na deti a rozvíjať ich kľúčové kompetencie. Hra má deti motivovať k aktivitám, pri ktorých sa učia, vzdelávajú, emocionálne a sociálne zrejú. Ponúkaním zmysluplnej VVČ a vytvorením ďalších vedľajších programov „Malí športovci v ceste za zdravím, Malí umelci tvoria krajší svetMalí záchranári chránia každý kúsok Zeme“ chceme naučiť deti zmysluplne využívať voľný čas. Formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, podporovať talent, rozvíjať vzťah k umeniu, vytvárať kladný vzťah k prírode. Edukačným pôsobením tak chceme rozvíjať kľúčové kompetencie detí získané na vyučovaní, plniť stanovené ciele v zmysle rozvoja detí v kognitívnej, afektívnej, psycho-motorickej oblasti a predchádzať tak patologickým javom v správaní detí.

 

Plánovanie a realizácia VVP v ŠZ

              Prioritou pre plánovanie VVP bude dodržiavanie obsahu výchovy mimo vyučovania, výchovných štandardovvýchovných osnov výchovného programu. VVČ budú realizované podľa plánov VVČ vychovávateľa, ktoré si každá vychovávateľka vypracuje jednotlivo na každú tematickú oblasť výchovy (ďalej len TOV) samostatne s určením obsahu, výchovno-vzdelávacieho cieľa, špecifického cieľa, pedagogických stratégií a kľúčových kompetencií, ktoré budú prostredníctvom VVČ rozvíjané. Zároveň si vychovávateľky budú pripravovať prehľad týždennej činnosti  plánovaním odpočinkovej, rekreačnej, záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a plánovanie ŠZČ. V pláne VVČ budú zakomponované aj úlohy vyplývajúce z POP MŠ nasledovne: zdravý životný štýl, telovýchovné aktivity, problémy životného prostredia, environmentálna výchova, ľudské práva, aktivity na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti.

              Pri plánovaní a realizácii VV procesu budeme vychádzať z odkazu štátneho vzdelávacieho programu, ŠkVP, princípov a cieľov výchovy, ktoré sú zakomponované v hlavných cieľoch výchovného programu nášho ŠZ. Odrážajú sa i v obsahu výchovy mimo vyučovania, v cieľovom zameraní tematických oblastí výchovy, ktoré predstavujú hlavnú náplň výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň predstavujú hlavný prostriedok na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

 

Schéma zadelenia TOV v rozvrhu týždennej činnosti vychovávateľa

 

 

Názov dňa

 

Zadelenie príslušných TOV  

 

 

P

 

 

MÚDRE HLAVIČKY

Spoločensko-vedná, Dopravná

·       rozpracovanie spoločensko-vedných tém

·       výchova k prosociálnemu správaniu

·       výchova k manželstvu a rodičovstvu

·       protidrogová výchova

·       dopravná výchova

 

 

U

 

 

UMELECKÝ DEŇ

 

Esteticko-výchovná:

Výtvarná, Hudobná, Literárno-dramatická

·       výtvarné činnosti, tvorivé dielne

·       spev, hudobno-pohybové hry, tanec, počúvanie

                hudby, rytmické cvičenia

·       práca s knihou, knižničná činnosť

·       tvorivá dramatika, hranie rolí

 

 

S

 

OLYMPIJSKÝ DEŇ

Telovýchovná, športová, zdravotná (turistická)

·       činnosti zábavného charakteru

·       športové, pohybové, štafetové  hry

·       aktivity k rozvoju zdravého životného štýlu

 

Š

 

ZRUČNÝ DEŇ

Pracovno-technická

·       základy ručných prác,

·       práca so stavebnicou, konštrukčné hry

·       verejno-prospešné aktivity

·       práca s rôznym materiálom, tvorivé dielne

 

P

 

EKO DEŇ

Prírodovedno-environmentálna

·       prírodovedné témy

·       ekologické témy

·       projekty

·       zážitkové učenie

 

Dlhodobé projekty:

·       Školské akadémie – príprava kultúrnych programov.

·       Výstava detských prác vo verejných priestoroch školy. Estetizácia školy.

·       Projektové vyučovanie s environmentálnym zameraním, práca oddielu

Záchranárov Zeme.

·       Vianočná besiedka. Rozlúčka so štvrtákmi.

·       Súťaže: zdravá výživa, športová, vedomostná, v speve „Na ľudovú nôtu“, „Talentárium“, „Človeče nehnevaj sa“, dopravný kvíz, literárny kvíz, atď.

·       Celoročné súťaže: „Zlatá vareška“ v kultúre stolovania a správania sa detí v ŠJ. O najčistotnejšie oddelenie, O najlepšie detské srdiečko.

·       Zážitkové učenie v ŠKD.

2.3  Spolupráca s partnermi

              Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD sú pre nás dôležitým východiskom  požiadavky partnerov (rodičov, detí, zriaďovateľa, obce), potreby detí, tradície ŠZ. Zavedením systému zabezpečenia kvality ŠZ, jeho autoevalvácie sa snažíme zistiť požiadavky svojich partnerov a následne na ne operatívne reagovať. Snažíme sa o ústretovú komunikáciu s rodičmi detí formou zasadnutí triednych aktívov ZRŠ, kde podrobne informujeme rodičov o aktivitách, plánoch nášho ŠZ. Poskytujeme rodičom individuálnym rozhovorom spätnú väzbu úrovne zvládnutia výchovno-vzdelávacích postupov, v čom majú deti nedostatky, rezervy, aké pokroky u nich nastali, informujeme o úspechoch detí. K zlepšeniu spolupráce sme zaviedli informačný servis pre rodičov aj formou internetovej stránky ŠKD, ale aj informačnou tabuľou pri vstupe do budovy školy, kde prezentujeme aktuálnu činnosť zariadenia.      

              Súčasná doba stavia ŠZ do pozície poskytovateľov služieb, preto v centre našej pozornosti musia byť partneri, ktorým službu poskytujeme – rodičia, deti. Príprava kvalitného výchovného programu je jedným z nástrojov k napredovaniu ŠZ a ukazovateľom jeho kvality. Hlavným cieľom našej práce je dosiahnutie spokojnosti rodičov a detí s ponúkaným výchovno-vzdelávacím programom v našom zariadení.

Ukazovateľmi kvality budú pre nás:

·       účasť rodičov na akadémiách,

·        dobrá spolupráca s rodičmi, komunikácia, ZRŠ,

·       vzájomná pomoc pri výchove detí,

·       prezentácia prác detí  vo verejných priestoroch školy, 

·       ponúkaný informačný servis (internetová stránka ŠKD, informačné tabule),

·       realizácia celoklubových aktivít pre deti,

·       realizácia špeciálnych záujmových činností podľa vedľajších programov VP,

·        realizácia dní otvorených dverí,

·        besiedky, školské akadémie.

Dobrú spoluprácu vykazujeme aj s MÚ mestskej časti sídliska KVP. Zapájame sa do kultúrnych aktivít, ktoré MÚ pripravuje pre deti. Zúčastňujeme sa na aktivitách pre seniorov sídliska, či vystúpenia v rámci Vianoc, Dňa detí atď.

2.4  Kľúčové kompetencie dieťaťa

              Kľúčová kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu pri samotnej príprave na vyučovanie a sebavzdelávaní, v osobnom rozvoji, v aktívnom využívaní voľného času a v budúcom aktívnom uplatnení sa v praktickom živote. Kľúčovými kompetenciami sa určujú požadované vedomosti, zručnosti, schopnosti a hodnotová orientácia, ktoré má mať dieťa v čase ukončenia dochádzky do ŠZ. V ŠKD ide o rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti získavajú vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Vytýčenie kľúčových kompetencií je nevyhnutným východiskom pre tvorbu ďalších častí výchovného programu, najmä výchovných štandardov. Kompetencie si dieťa rozvíja aktívnou účasťou na VVČ v ŠKD, sú výsledkom obsahu výchovy mimo vyučovania a základom koncepcie VVČ v ŠZ.

Dieťa si po ukončení spravidla štvorročného pobytu v ŠKD osvojí tieto kľúčové kompetencie:

1. Sociálne kompetencie:

·       pomenuje svoje potreby, city a pocity,

·       zvládne jednoduché stresové situácie,

·       vlastným postupom rieši jednoduché konflikty,

·       presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti,

·       správa sa v kolektíve, skupine podľa spoločenských pravidiel a noriem,

·       efektívne spolupracuje v skupine,

·       uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením,

·       uvedomuje si potreby ostatných detí,

 • správa sa empaticky k svojmu okoliu,

·       poskytne pomoc alebo pomoc privolá.

2. Občianske kompetencie:

 • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb,
 • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie,

·       prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám,

 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

3. Komunikačné kompetencie:

 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou zodpovedajúcou veku,
 • dokáže sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu založenú na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností, pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, vychovávateľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce,
 • má osvojené základné spôsobilosti verbálnej i neverbálnej komunikácie,
 • má osvojené komunikačné spôsobilosti medziľudských vzťahov a vytvorené základy aktívneho počúvania.

4. Pracovné kompetencie:

 • prejavuje samostatnosť vo vypracovávaní domácich úloh,
 • plánuje a hodnotí svoje činnosti,
 • prijíma nové informácie a poznatky,
 • dokončí prácu,
 • kultivuje svoju vytrvalosť,
 • plní si svoje povinnosti,
 • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život.

5. Kompetencie učiť sa učiť:

 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva,
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
 • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 • vyhľadáva a triedi informácie, využíva ich v procese učenia,
 • prejavuje záujem o celoživotné vzdelávanie.

 

 

6. Kultúrne kompetencie:

 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektuje iné kultúry a zvyky,
 • ovláda základné pravidlá súvisiace s úpravou zovňajška človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketa),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám.

 

2.5  Charakteristika výchovy mimo vyučovania v kmeňovom ŠZ

              Pedagogickým ovplyvňovaním voľného času mimo vyučovania poskytujeme príležitosť viesť deti k racionálnemu využívaniu voľného času, formovať hodnotné záujmy, uspokojovať a kultivovať významné ľudské potreby, rozvíjať špecifické schopnosti a upevňovať žiaduce morálne vlastnosti. Za kľúčovú úlohu výchovy mimo vyučovania (ďalej len VMV) pokladáme rozvíjanie potreby celoživotného vzdelávania, hlavne v súvislosti so záujmovou orientáciou človeka. Vhodné pedagogické ovplyvňovanie voľného času detí  je jednou z účinných foriem prevencie tak závažných výchovných problémov, ako sú prejavy agresie, drogová závislosť a iné negatívne vplyvy spoločnosti.

Výchova mimo vyučovania ako špecifická oblasť výchovného pôsobenia, plní tieto funkcie:

·       výchovno-vzdelávaciu

·       zdravotnú

·       sociálnu

Na plnenie výchovno-vzdelávacej funkcie kladieme obzvlášť veľký dôraz. Prostredníctvom pestrých  záujmových činností je nutné deti motivovať k hodnotnému využívaniu voľného času, k získaniu nových vedomostí, zručností i návykov a tým i k rozvoju poznávacích procesov a k celoživotnému vzdelávaniu. Úspechy v záujmových činnostiach prinášajú pocit uspokojenia, príležitosť k sebarealizácii a primeranému seba hodnoteniu. Na základe praktických činností a skúseností si deti vytvárajú vlastný názor na život a na svet.

Zdravotnú funkciu sa vynasnažíme plniť usmerňovaním režimu dňa tak, aby podporoval zdravý telesný a duševný vývoj detí. Svojich zverencov budeme zapájať do telovýchovných a športových aktivít. Veľký dôraz bude kladený na relaxáciu, odpočinok, ale aj pravidelný pobyt detí vonku. V rámci záujmových činností budeme viesť deti k správnej životospráve, racionálnej výžive, formovaniu hygienických návykov a dodržiavaniu hygieny. Dieťa však okrem organizovanej činnosti potrebuje i neorganizované spontánne aktivity, alebo čas na individuálny oddych, ktorý im bude umožnený.

Sociálna funkcia – socializácia, ako proces adaptácie jedinca do sociálneho  prostredia patrí k hlavným cieľom VVP. Deti si v rámci VVČ, aktivít ŠKD, priamym pedagogickým pôsobením vychovávateľov v rôznych situáciách osvojujú formy spoločenského správania, primeranú sociálnu komunikáciu, formujú sa vzťahy na rôznej úrovni.

2.6  Obsah výchovy mimo vyučovania Odpočinkové činnosti

              Tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti.
Sú psychicky a fyzicky nenáročné, slúžia k odstráneniu únavy, relaxácie. Do režimu dňa ich zaraďujeme v rámci činnosti ranného ŠKD, predĺženého klubu, no najčastejšie poobede, respektíve po vyučovaní. Podľa situácie môžu mať charakter odpočinku   v kóji, v lavici, či počúvanie audio nahrávok, čítanie kníh, príbehov, voľné rozhovory, voľné kreslenie, spontánna činnosť, aktívna, pasívna muzikoterapia, spoločenské, námetové hry, zábavné hry atď. 

Rekreačné činnosti

              Tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti. Slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahujú však pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového alebo turistického zamerania, či manuálnej práce. Pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky, konajú sa  vonku, na čerstvom vzduchu.

Realizujeme: pohybové, športové, kruhové hry, loptové hry, hudobno-pohybové hry, štafetové hry, tematické vychádzky so zameraním dopravným, prírodovedným, vlastivedným, voľné hry na detskom ihrisku, školskom ihrisku, ale aj zábavné hry v triede, spoločenské či konštrukčné hry atď.

Záujmové činnosti

              Tvoria hlavnú náplň výchovy mimo vyučovania, prostredníctvom ktorých rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa. Princíp dobrovoľnosti je však obmedzený, môžeme hovoriť o relatívnej dobrovoľnosti. Vychovávateľ musí využiť svoje pedagogické majstrovstvo, vytvoriť podmienky a navodiť situáciu tak, aby deti ponúkaný program prijímali dobrovoľne. ZČ sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania.

Realizujeme ich prostredníctvom stanovených inštitucionálnych cieľov všetkých tematických oblastí výchovy, ktoré sú vo výchovnom programe podrobne rozpracované v piatej kapitole.

 

Seba obslužné  činnosti

              Majú charakter povinnosti. Zameriavajú sa na vedenie detí k samostatnosti v starostlivosti o vlastnú osobu a osobný majetok. Ich podstata spočíva v pestovaní návykov osobnej hygieny, účelného a vkusného obliekania, návykov starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia a návykov pri jednaní s ľuďmi.


Spoločensky prospešné činnosti

              Tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti. Spočívajú vo vedení detí k dobrovoľnej práci v prospech druhých ľudí, jednotlivcov či sociálnych skupín. Napríklad podiel na ochrane a tvorbe životného prostredia, pomoc slabším, starším, chorým osobám. Tieto aktivity sa pri dobrom pedagogickom vedení výrazne podieľajú na formovaní kladných charakterových vlastností.

 

 

 Príprava na vyučovanie

              charakter povinnosti. Predstavuje okruh činností, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Úlohou prípravy na vyučovanie je precvičovať, opakovať, prípadne prehlbovať a tým aj upevňovať poznatky z vyučovania, získané zručnosti a návyky rozširovať, konkretizovať a aplikovať v praxi na základe chápania nových vzťahov a súvislostí. Súčasne si dieťa postupne osvojuje zručnosti a návyky práce s knihou alebo inými pomôckami. Príprava na vyučovanie plní výchovné aj vzdelávacie úlohy. K vzdelávacím úlohám patrí vypracovávanie písomných a ústnych úloh, prehlbovanie poznatkov získaných v škole a ich overovanie v konkrétnych činnostiach. Výchovnou úlohou je formovanie záujmu o sebavzdelávanie a formovanie návyku pravidelného a systematického plnenia školských povinností a starostlivosť o školské potreby.

2.7  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

              Výber pedagogických stratégií vedie k rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí/žiakov a napĺňaniu cieľov a poslania výchovy. Zároveň sú prostriedkom k premene tradičnej výchovy na modernú. Je dôležité, aby každý pedagóg poznal a vhodne využíval pedagogické stratégie. V procese výchovy mimo vyučovania sa uplatňujú špecifické princípy, metódy, formy a prostriedky.

2.7.1  Zásady (princípy) výchovy

Zásady (princípy) výchovy sú základné pravidlá, požiadavky na výchovno-vzdelávací proces, sú v súlade s cieľmi výchovy. Tieto princípy sa nevyskytujú samostatne, vzájomne sa podmieňujú a ovplyvňujú výsledky vzájomnej spolupráce vo všetkých fázach výchovného procesu. Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme uplatňovať tieto zásady:

·       Zásada názornosti - musí rešpektovať ontogenetický vývoj vychovávaného, pričom hlavnú rolu má bezprostredná životná skúsenosť a vlastná činnosť.

·        Zásada sústavnosti a cieľavedomosti – určuje zámerné pedagogické pôsobenie rozdelené do sústavy na seba nadväzujúcich krokov, smerujúcich k stanoveniu dlhodobého cieľa. Vo VMV je to utváranie zručností, schopností, postojov a hodnotovej orientácie.

·       Zásada postupnosti – pedagóg postupuje od známeho k neznámemu, od blízkeho k vzdialenému, od jednoduchého k zložitému.

·       Zásada aktívnosti – pedagóg motivuje a vyberá také činnosti, aby sa do nich zapojili všetci účastníci, aj keď ich miera zapojenia môže byť rôzna.

·       Zásada primeranosti – apeluje na pedagóga, aby pri výbere činnosti zohľadňoval fyzickú a mentálnu vyspelosť detí a ich momentálny stav. Požiadavky musia byť veku primerané, aby nezaťažovali, ale aj nenudili jednoduchosťou.

·       Zásada vyzdvihovania kladných rysov osobnosti – pochvala, uznanie a ocenenie sú najlepšou motiváciou k ďalšej činnosti.

V oblasti výchovy mimo vyučovania budeme uplatňovať aj nové princípy:

Princíp dobrovoľnosti – je pri práci s deťmi vo voľnom čase podstatný. Znamená dobrovoľnú účasť detí na činnostiach. Má však určité obmedzenia, napríklad pri realizácii záujmových činností hovoríme o relatívnej dobrovoľnosti. Pedagóg vytvára podmienky a navodzuje situáciu tak, aby deti ponúkaný program prijali dobrovoľne. To predpokladá znalosť, rešpektovanie potrieb a priania detí a schopnosť účinnej motivácie, využitie pedagogického majstrovstva pedagóga.

 Princíp názorového pluralizmu a od ideologizovania výchovy zdôrazňuje požiadavku   slobodného rozhodovania mladého človeka pri výbere hodnôt, ich vnútorné prežitie a spracovanie, vytvorenie si vlastného názoru na vec alebo jav.

Princíp demokracie a humanizmu vyjadruje požiadavku rešpektovať osobnosť
dieťaťa. P
atrí k základným princípom humánnej a demokratickej školy, výchovy a vzdelávania v nej. Demokracia predstavuje slobodu, ale aj zodpovednosť za vlastné skutky, slová.

Princíp mravnosti a tolerancie vyjadruje požiadavku, aby sme vychovávali osobnosť,
ktorá vie pochopiť aj názor iného človeka, vie sa vcítiť do jeho problémov, dokáže
pomôcť bez nároku na odmenu.

Princíp sociálneho konsenzu vyjadruje požiadavku a súlad pri riešení úloh
a problémov vzniknutých v rámci výchovnej skupiny. Každý jedinec musí byť prijímaný, má mať v skupine svoje miesto, postavenie.

Princíp aktivity predpokladá vedenie detí k aktívnemu podielu vo všetkých fázach činnosti, teda pri plánovaní, príprave, realizácii a hodnotení. Podmienkou je podporovanie iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti vrátane uplatňovania samosprávnych prvkov (participácie).

Princíp jednoty a špecifickosti vyučovania a výchovy mimo vyučovania vymedzuje spoločné plnenie výchovného cieľa – rozvoj osobnosti dieťaťa. Princíp vyžaduje i požiadavku spolupráce pedagógov a predpokladá možnosť kompenzácie týchto dvoch oblastí výchov.

Princíp sebarealizácie znamená takú štruktúru činnosti, aby každý jedinec mohol uplatniť svoje špecifické schopnosti. V mimo vyučovacích aktivitách môže nájsť uplatnenie i dieťa, ktoré je menej úspešné v škole. Prežívanie úspechu je významný činiteľ pre zdravý duševný vývoj človeka.

Princíp optimizmu a radosti z vykonávanej činnosti zdôrazňuje požiadavku, aby
pedagóg vytváral vhodnú klímu, bez stresov a nervozity, aby každý účastník mohol
prispieť k pozitívnemu výsledku. Mala by vládnuť atmosféra vzájomnej dôvery,
spolupráce, družnosti a spoločná radosť z dosiahnutých výsledkov.

2.7.2  Formy výchovy

Podľa počtu účastníkov  budeme využívať tieto formy:

·       Hromadné formy -  rozširujú informácie detí, rozvíjajú ich poznávacie schopnosti, zvyšujú celkovú kultúru. Patria sem: besedy, divadelné predstavenia, exkurzie, športové podujatia, výlety, oslavy atď.

 

·       Skupinové formy - cieľom je uspokojovať záujmy detí vo všetkých oblastiach, rozvíjať tvorivé schopnosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu. Patria sem: práca v rôznych záujmových útvaroch, činnosť stabilných záujmových skupín, súborov atď.

·       Individuálne formy -  je určená pre prácu pedagóga s jednotlivcami, práca s nadanými a talentovanými deťmi, so zaostávajúcimi, handicapovanými deťmi, príprava na súťaže atď.

Organizačné formy záujmovej činnosti:

·       Pravidelná ZČ – pravidelné stretnutia relatívne stabilných skupín záujmových útvarov a druh záujmovej činnosti pod vedením vychovávateľa.

·       Nepravidelná (príležitostná) ZČ – jednorazové, nepravidelne sa opakujúce podujatia pre všetkých záujemcov (stretnutia, besedy, súťaže, prehliadky, olympiády, výlety, návštevy verejných podujatí atď.)

·       Spontánna, neorganizovaná ZČ -  sa realizuje individuálne i v kamarátskych  skupinách a je výsledkom individuálnej či skupinovej spontánnej aktivity.

2.7.3  Metódy výchovy

              Výchovná metóda je cieľavedomé usporiadanie činnosti vychovávateľa a vychovávaného, v ktorej sa realizujú vytýčené ciele. Je to výchovný postup, pomocou ktorého sa formuje mravné vedomie, city a vôľové vlastnosti detí, prostredníctvom ktorého sa deti zároveň učia mravne konať a správať. Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme využívať:

TRADIČNÉ (KLASICKÉ) METÓDY patria k základom edukačného procesu v ŠKD:

Metóda rozhovoru

Metódy praktickej činnosti (cvičenie, tréning, hudobné a výtvarné činnosti atď.)

Metódy názorno-demonštračné  (pozorovanie, porovnávanie, demonštrácia atď.)

Metóda požiadaviek - požiadavkami pedagóg konkretizuje požadované úlohy, možno ich použiť vo forme: rozkazov, príkazov, nariadení, upozornení, napomenutí a odporúčaní. Požiadavky musia byť vyslovené zrozumiteľne, musia byť primerané veku a individuálnym osobitostiam dieťaťa.

Metóda vysvetľovania - nasleduje hneď po metóde požiadaviek. Pedagóg ňou pôsobí na rozumovú stránku dieťaťa. Cieľom je objasniť vychovávanému podstatu požiadaviek, ktoré sa na neho kladú alebo budú klásť.

Metóda presviedčania - pôsobí na rozumovú, intelektuálnu  a citovú stránku osobnosti  dieťaťa. Formuje sa ňou  psychická kvalita. Ide o cieľavedomé slovné pôsobenie vychovávateľa na vedomie vychovávaného v tom zmysle, aby pochopil, poznal a osvojil si podstatu noriem, zásad a pravidiel správania a konania. Dieťa získava objektívne kritériá pre hodnotenie vlastného konania i konania iných osôb. Presviedčanie možno uskutočniť nasledovnými formami: vysvetľovanie, etické hovory a besedy, diskusie, atď.

Metóda cvičenia a navykania - sú metódy, v ktorých sa na utváraní chovania detí podieľa ich činnosť.

Metóda kladného vzoru, príkladu - ide o napodobňovanie určitých vzorov deťmi. Úlohou výchovy je dávať zverencom čo najviac kladných vzorov. Vychovávateľ pôsobí na deti svojím spôsobom vyjadrovania, úpravou zovňajšku, vzťahom k ľuďom a k práci  a celkovým prístupom k deťom. Možno i uvádzať príklady významných osobností.

Metódy mravného hodnotenia - metódy hodnotenia používané pri hodnotení správania a konania detí:

a) Metódy povzbudzovania – sú založené na pozitívnej motivácii. Formy povzbudzovania: vyjadrenie súhlasu, prejavenie dôvery, pochvala (individuálna, pred členmi skupiny, pred rodičmi) a odmena (verbálna, neverbálna).  Ide o prostriedky hodnotenia kladných prejavov v správaní dieťaťa, spôsobujú uspokojenie, radosť, pozitívne vplývajú na výkon a správanie, na rozvoj mravných, vôľových i charakterových vlastností.

b) Metódy trestania – dôležité je dodržanie nasledovných požiadaviek: z výchovy vylúčiť fyzické tresty, vylúčiť tresty, ktoré útočia na ľudskú dôstojnosť (šikanovanie), trestaný si musí uvedomiť, že trest je prirodzeným dôsledkom jeho vlastnej negatívnej činnosti a nie prejavom nadradenosti trestajúceho. Trest je prostriedok na hodnotenie negatívnych prejavov  v správaní detí, upozorňuje na nedostatky v správaní a nabáda k náprave. Formy trestov: vyjadrenie nesúhlasu, odloženie výhody alebo zábavy, zrušenie výhody alebo zábavy, pokarhanie, znížená známka zo správania, zmena výchovného prostredia (preradenie dieťaťa, resp. jeho podmienečné alebo úplné vylúčenie).

AKTIVIZUJÚCE METÓDY

              Pozitívne výsledky dosiahnuté využívaním tradičných metód nie sú pre nás dôvodom k nemennosti. K skvalitneniu a zefektívneniu edukačného procesu budeme využívať aj nové a netradičné metódy s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup. Výber metód má byť zameraný k podporovaniu aktivity, samostatnosti a tvorivosti dieťaťa. Preto je potrebné viac využívať vnútornú motiváciu a aktívnu účasť dieťaťa v procese výchovy. Pri realizácii edukačných aktivít preto vo veľkej miere budeme využívať aktivizujúce metódy napríklad:

Didaktické hry – sú najčastejšie používanými aktivizujúcimi metódami. Ovplyvňujú racionálnu sféru dieťaťa, prinášajú pozitívne zážitky z hľadania, objavovania.

Problémové metódy – tvoria základ aktivizujúcich metód. Kladú dôraz na aktivitu, produktívne myslenie a samostatnosť detí (Heuristické (objavné) metódy).

Diskusné metódy – ich cieľom je naučiť deti komunikovať medzi sebou, ale aj vnímať ostatných, aktívne počúvať. (Diskusia, Brainstorming)

Situačné metódy – sú založené na prehľadnej, riešiteľnej, primeranej a vhodnej problémovej situácii, ktorú pedagóg nadnesie. Deti diskutujú k problémovej situácii, hľadajú riešenia, čím rozvíjame ich hodnotiace myslenie.

Inscenačné metódy – tu už deti nezostávajú len pri slovných vyjadreniach, ale využíva sa ich aktívny vstup (čo konkrétne by urobili). Zinscenujú určitú situáciu, následne sa v rámci diskusie pokúsia nájsť riešenie problému. Ide teda o simuláciu situácií.

Tvorivá dramatika, dramatické hry, dramatizácia – pomáha deťom získavať skúsenosti a odbúravať strach z prezentovania pred skupinou.

Pantomíma – vyjadrenie pocitov a myšlienok pohybom.

Hranie rolí – nemá presne stanovený scenár, je zadaná len situácia a určitá rola, ktorú má dieťa stvárniť.

Pri výbere pedagogických stratégií veľký dôraz kladieme na využitie zážitkovej metódyprojektovej metódy, ktorá sa stáva nenahraditeľnou cestou k dosiahnutiu progresu (pokroku) u detí.

Zážitkové (skúsenostné) metódy – podporujú socializáciu detí a učenie cez zážitky, rozvíjajú sociálne zručnosti. Sú základom k ovplyvňovaniu personálneho rozvoja dieťaťa (sebadôvera, sebapoznanie, sebaúcta, sebahodnotenie, sebarealizácia), ale aj rozvoj prosociálneho správania(asertivita, empatia, kooperatívnosť, spôsobilosť verbálnej a neverbálnej komunikácie, aktívne počúvanie).

Projektová metóda – podporuje u detí riešenie komplexných problémov efektívnym spôsobom a získavanie skúseností praktickou činnosťou.

Klady: Motivuje deti k aktívnemu učeniu. Učí spolupracovať, zbližuje deti a pedagóga. Rozvíja komunikačné schopnosti. Učí tvoriť, podnecuje kreativitu, fantáziu. Zvyšuje sebavedomie dieťaťa. Učí hľadať, spracovávať, vyhodnocovať, prezentovať informácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Výchovný plán

              Zákon č.245/2008 Z. z. v § 10, v odseku 3 a 4 uvádza, že: „Výchovné plány obsahujú zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého výchovného programu alebo ich ucelených častí. Výchovné plány sú súčasťou výchovných programov a určujú celkovú skladbu výchovných oddelení a výchovných skupín pre príslušný ročník výchovného programu“.

 

Tematické oblasti výchovy:

 

 

 

Názov tematických oblastí výchovy

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít

v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

 

1.odd.

 

2.odd.

 

3.odd.

 

4.odd.

 

Vzdelávacia oblasť

 

150

 

150

 

150

 

150

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

33

 

33

 

33

 

33

 

Pracovno-technická oblasť

 

33

 

33

 

33

 

33

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

33

 

33

 

33

 

33

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

33

 

33

 

33

 

33

 

Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) oblasť

 

33

 

33

 

33

 

33

 

Špeciálne záujmové činnosti:

 

Názvy:

 

Počet hodín VVČ:

 

Malí umelci - výtvarníci

 

-

 

-

 

-

 

27

 

Pohybové hry

 

-

 

27

 

-

 

-

 

Šikovníček

 

27

 

-

 

-

 

-

 

Malí divadelníci

 

-

 

-

 

27

 

-

 

 

 

 

 

 

4  Forma výchovy a vzdelávania

V zmysle ustanovenia § 54, odseku 5, zákona č.245/2008 Z. z. sa forma výchovy a vzdelávania v našom ŠZ uvádza ako poldenná.

5  Tematické oblasti výchovy

              Tvoria hlavnú náplň výchovy mimo vyučovania realizovanú prostredníctvom záujmových činností. Sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Edukačný proces v ŠKD prebieha vo všetkých tematických oblastiach výchovy (ďalej len TOV). Výchovno-vzdelávacie poslanie napĺňame prostredníctvom stanovených inštitucionálnych cieľov TOV a vytýčením špecifických cieľov jednotlivých VVČ, čím rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa. Cieľové zamerania TOV vedú k rozvoju osobností detí, ich spoločenskej a hodnotovej orientácie. Slúžia k uspokojovaniu individuálnych potrieb, záujmov, rozvíjaniu schopností, zručností, návykov, postojov detí. Umožňujú zmysluplne napĺňať ich voľný čas. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy s cieľovým zameraním:

 

 Vzdelávacia oblasť

·       samostatne riešiť zadania domácich úloh,

·       získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,

·       rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa,

·       získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu,

·       upevňovať učivo formou didaktických hier,

·       zvyšovať jazykovú kultúru vo verbálnom a písomnom prejave.

 

Spoločensko-vedná oblasť

·       prejavovať úctu k rodičom, starším, osobám so zdravotným postihom,

·       posilniť základy k národnej a štátnej príslušnosti, poznať regionálne tradície,

·       vyjadrovať svoj názor, vypočuť opačný názor,

·       využívať všetky dostupné formy komunikácie,

·       rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní,

·       poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať,

·       poznať a uplatňovať využitie práv dieťaťa,

·       upevňovať sebaúctu, sebadôveru, rozvíjať reflexiu, spoznávať seba samého.

 

 

Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) oblasť

·       podporovať talent a špecifické schopnosti,

·       objavovať krásu v bežnom živote,

·       podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí,

·       rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, vzťahu k umeniu,

·       rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr.

 

Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) oblasť

·       kultivovať základné hygienické návyky,

·       rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,

·       pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog,

·       formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu,

·       poznať princípy zdravého životného štýlu,

·       rozvíjať talent a schopnosti.

 

Pracovno-technická oblasť

·       rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,

·       získať zručnosti potrebné pre praktický život,

·       tvoriť jednoduché projekty,

·       viesť k osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,

·       prezentovať sám seba, spolupracovať v skupine.

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

·       chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a  životným prostredím,

·       chrániť životné prostredie,

·       získať vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia,

·       vytvárať kladný vzťah k prírode a zvieratám,

·       zaujať pozitívne postoje k prírode.

 

6 Výchovný jazyk - Podľa § 12, odseku 2, zákona č.245/2008 Z. z. výchovným jazykom v ŠZ je štátny jazyk Slovenskej republiky - slovenský jazyk.

7  Personálne zabezpečenie programu

 

Podľa §7, zákona č. 317/2009 Z. z. požadovaným stupňom vzdelania pre kategóriu vychovávateľ je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Vyhláška č. 437/2009 Z. z. bližšie špecifikuje kvalifikačné predpoklady a druhy požadovaného štúdia k zaradeniu zamestnancov do kategórie vychovávateľ.

             V školskom zariadení pracujú štyri vychovávateľky spĺňajúce kvalifikačné predpoklady pre výkon práce tak, ako vymedzuje zákon č.317/2009 Z. z v § 7. Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahli tri vychovávateľky. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získala jedna vychovávateľka.

Vychovávateľky disponujú špecifickými schopnosťami a zručnosťami, ktoré uplatňujú v edukačnom procese. Prejavujú citlivý vzťah k svojim zverencom, rešpektujú ich osobnosť. Vhodným pedagogickým prístupom v duchu humanistických princípov pripravujú deti na život.

V ŠKD pôsobí kolektív pedagógov schopný vzájomnej efektívnej komunikácie, tímovej práce a kooperatívneho prístupu k riešeniu problémov. Vytvárajú pozitívnu klímu vo svojich výchovných oddeleniach, spolupracujú s triednymi učiteľkami a rodičmi na veľmi dobrej úrovni. Dbáme, aby vychovávateľky dosahovali adekvátnu úroveň profesijných kompetencií podľa profesijného štandardu a kompetenčného profilu vychovávateľa podľa vymedzenia § 25, zákona č.317/2009 Z. z.         

 

Pedagogickí zamestnanci v kmeňovom ŠZ na výkon pedagogickej činnosti tak, ako ukladá zákon č. 317/2009  spĺňajú:

·       kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý požadovaný stupeň vzdelania),

·       bezúhonnosť,

·       zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce),

·       ovládanie štátneho jazyka.

 

 

8  Materiálno-technické zabezpečenie programu

              Oddelenia ŠKD sú situované v klasických triedach. Herňa ŠKD bola zrušená z dôvodu vytvorenia odbornej učebne pre primárne vzdelávanie. K využitiu máme k dispozícii multimediálnu učebňu, telocvičňu, átrium školy, školské ihrisko. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, v ktorej sa deti navštevujúce ŠKD stravujú. V rámci edukácie využívame aj pobočku mestskej knižnice, ktorá je v kmeňovej škole  v prevádzke. Škola v posledných rokoch investovala do rekonštrukcie sociálnych a hygienických zariadení pre deti a zamestnancov školy, takže môžeme hovoriť o ich dobrej úrovni. ŠZ prísne dodržuje bezpečnostné a hygienické normy. Snažíme sa rozvíjať hygienické návyky u detí, pravidelne kontrolujeme stav hygienických potrieb, dodržiavanie čistoty v sociálnych zariadeniach i osobnej hygieny detí.

              Prostredie vplýva na vytvorenie pozitívnej klímy, preto sa snažíme  pre deti vytvárať útulné, estetické prostredie k dosiahnutiu uspokojovania potrieb detí. Preto k vytvoreniu estetického prostredia pripravujeme vkusné výstavy detských prác, pripravujeme pre deti rôzne tematické kútiky využiteľné jednak k zlepšeniu estetiky, rozvoju poznávania, ale aj k hre detí. ŠZ disponuje radom detských a náučných kníh, audio - video nahrávkami. Využívame televízor, DVD prehrávač, magnetofóny.

              Za veľký nedostatok však považujeme nevyhovujúci stav vo vybavení oddelení hračkami, spoločenskými, konštrukčnými hrami a športového náčinia, ktoré sú už v dezolátnom stave. Ďalším nedostatkom, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu ŠZ a obmedzuje proces výchovy je slabá variabilita pomôcok, nedostatočné materiálne vybavenie oddelení k edukácii na estetickú a pracovno-technickú TOV.  Oblasť materiálno-technického zabezpečenia je pre nás celkovo najproblematickejšia. Nákup základných pomôcok pre ŠKD zabezpečuje Rada rodičov školy vyčlenením istého objemu finančných prostriedkov, no to zďaleka nepostačuje k príprave kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento problém vnímame ako celospoločenský. Riešenie vidíme v sponzoringu a legislatívnej zmene financovania školstva, o čom sa už tak dlho v pedagogických kruhoch a odborovom zväze pedagógov diskutuje.

 

 

9  Zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove

Školský zákona č.245/2008 Z. z. vymedzuje v § 152:

„Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné

·       prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

·       vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,

·       zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

·       poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

·       viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze“.

            Školský klub zodpovedá za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu fyzického a duševného stavu detí v čase ich pobytu v ŠKD. Vo VVP prihliadame na základné a fyziologické potreby detí. Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí. Každé dieťa navštevujúce ŠKD je stravníkom v školskej jedálni. Zo zdravotného, ale aj etického hľadiska sa držíme pravidla, že ŠKD nemôže navštevovať dieťa, ktoré by sa nestravovalo v jedálni.  Vedieme písomnú dokumentáciu o každom úraze. Deti oboznamujeme s pravidlami bezpečnosti spravidla v prvý deň školského roka a priebežne pred realizáciou plánovaných aktivít. Poučenia sa zaznamenávajú do triednej dokumentácie. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove sú podrobne rozpracované v školskom poriadku ŠKD a vnútornom poriadku školy. Riaditeľ školy a bezpečnostný technik zabezpečujú pravidelné kontroly BOZP a odstraňovanie prípadných nedostatkov. Pedagogickí zamestnanci ochraňujú deti pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi.

 

 

 

 

10  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

              Hlavným cieľom hodnotenia detí je ohodnotiť správanie sa a aktivitu dieťaťa, jeho sociálne spôsobilosti, kľúčové kompetencie. Poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí a ich využitie v praxi. Motivovať dieťa k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu.

              Kontrola a hodnotenie detí bude prebiehať priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí včasné riešenie vzniknutých problémov, ale aj prevencia pred ich vznikom. Využívať budeme metódy mravného hodnotenia a to najmä metódy povzbudzovania, ktoré sú založené na pozitívnej motivácii. Prostriedky hodnotenia kladných prejavov v správaní dieťaťa, spôsobujú uspokojenie, radosť, pozitívne vplývajú na výkon a správanie, na rozvoj mravných, vôľových i charakterových vlastností (vyjadrenie súhlasu, prejavenie dôvery, pochvala individuálna, pred členmi skupiny, pred rodičmiodmena verbálna, neverbálna).  Jednou z odporúčaných a preferovaných foriem hodnotenia a kontroly je vlastné sebahodnotenie detí, možnosť obhájiť svoje správanie, či riešenie problému na základe konzultácie v kolektíve.

              Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť deťom a ich rodičom spätnú väzbu o úrovni zvládnutia výchovno-vzdelávacích postupov, v čom majú nedostatky, kde rezervy a aké pokroky u nich nastali. Hodnotenie zároveň slúži ako motivačný stimul pre deti k napredovaniu. Hodnotenie realizujeme  na základe humanistických princípov. Prostredníctvom hodnotenia dieťaťa sledujeme jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy, rozvíjanie kľúčových kompetencií. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie. Využívame úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi. Hodnotenie je založené na individuálnom prístupe každého vychovávateľa k dieťaťu a rešpektovaní jeho individuality a osobnosti, rešpektovaní práva dieťaťa na omyl. Vychovávateľky hodnotia, zverejňujú a oceňujú úspechy detí v mimoškolských aktivitách a využívajú ich na motiváciu a stimuláciu ostatných detí. Hodnotenie a kontrola detí sú realizované verbálnou formou, zápismi pochvál, bodovacím systémom v jednotlivých oddeleniach, ale aj vecným stimulom v podobe vecných odmien (súťaže atď.).

11  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠZ

           

            Systém kontroly a hodnotenia orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality VVČ a na plnenie cieľov stanovených vo VP. K dosiahnutiu pozitívneho efektu hodnotenia má ŠZ vybudovaný systém hodnotenia pracovného výkonu. Vnútorná kontrola v ŠZ je zameraná na mnoho oblastí, s ktorými sú zamestnanci oboznámení. Plán kontrolykritéria hodnotenia  zamestnancov sú vypracované ako samostatné prílohy k plánu práce na príslušný školský rok. Hodnotenie zamestnancov realizujeme prostredníctvom hospitačnej činnosti riadiaceho zamestnanca, pozorovaním, rozhovorom, hodnotením výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, metodických materiálov. Pravidelne monitorujeme podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, spokojnosť s prácou zamestnancov, prostredie, klímu v oddeleniach ŠKD. Analyzujeme plánovanie VVČ vychovávateľov a ich individuálne plány činností. Kritériom hodnotenia je spokojnosť detí, rodičov, učiteľov s VV procesom zariadenia a kvalita výsledkov práce. Cieľom kontroly a hodnotenia je optimalizácia pracovného výkonu zamestnancov, ich motivačný stimul k práci a permanentné zlepšovanie všetkých procesov prebiehajúcich v zariadení.

             Hodnotenie zamestnancov je nástrojom k poznaniu zamestnanca, jeho pracovného výkonu. Zároveň slúži ako podklad k ďalším personálnym rozhodnutiam ako odmeňovanie, povýšenie, ale aj určenie sankcií, či prepustenie zamestnanca. Vytvára sa priestor pre vznik korektných medziľudských vzťahov. Je motivačným nástrojom pre vychovávateľky. Dozvedajú sa o svojej výkonnosti, rezervách, pracovnom správaní. K dosiahnutiu pozitívneho efektu hodnotenia má škola/ŠZ vybudovaný systém hodnotenia pracovného výkonu. Základom systému je vymedzenie profesijného štandardu a kompetenčného profilu (profesijné kompetencie) zamestnanca, podľa ktorého manažér dokáže posúdiť úroveň podávaného výkonu zamestnanca. Systém hodnotenia sme vytvorili stanovením cieľov a kritérií. Definovali sme štandard, teda očakávanú kvalitu výkonu v danej oblasti, zvolili hodnotiacu stupnicu k výkonom a pripravili hodnotiaci hárok. Systém a zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov  sú rozpracované v internej smernici školy. Zákon č. 317/2009 Z. z. v § 52 ustanovuje rozsah a spôsob hodnotenia, kto koho, ako často a za akých podmienok hodnotí. Výsledky, kvalitu, náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka.

 

12  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov ŠZ

           

            Vychádzame zo zákona č. 245/2008 a zákona č. 317/2009, ktoré ukladajú zamestnancom mať požadované kvalifikačné predpoklady na výkon práce a ukladajú povinnosť neustáleho rozširovania profesijných kompetencií v odbore.

              Každému pedagogickému a odbornému zamestnancovi má byť poskytnutá možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok. Vzdelávanie a rozvoj pedagógov v kmeňovom zariadení plánujeme a cielene zapracúvame do dokumentov školy. Zamestnanci vypracúvajú osobný plán profesijného rastu, v ktorom uvádzajú názov programov kontinuálneho vzdelávania, ktorého sa plánujú zúčastniť, alebo sa už zúčastňujú. Následne plánujú úlohy a aktivity sebarozvoja, s termínom splnenia. Zo získaných údajov manažér vypracuje plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok. Aby investované zdroje školy do vzdelávania zamestnancov boli efektívne vynaložené, je potrebné riadiť rozvoj pedagógov.

              V ŠZ sa snažíme, aby v rámci zasadnutí MZ ŠKD vedomosti získané na kontinuálnom vzdelávaní boli predávané ďalej ostatným kolegom. Vychovávateľky presun informácií realizujú formou referátov, prípravou metodických listov, prezentácií. Je nutné zabezpečiť, aby zamestnanci skúsenosti, vedomosti a informácie nadobudnuté prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania uplatňovali aj v praxi, implementovali ich do výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalšie vzdelávanie pedagógov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality VVP.

Ciele systému ďalšieho vzdelávania pedagógov:

·       Uvádzať začínajúcich pedagógov do praxe (adaptačné vzdelávanie).

·       Udržiavať a zvyšovať profesijné kompetencie zamestnancov.

·       Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

·       Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. tvorba výchovného programu, tvorba štandardov výchovy, atď.

·       Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

·       Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

·       Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej atestácie.

Zákon č. 317/2009 Z. z. ukladá povinnosť zamestnancovi sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi účasť na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť jeho kvalifikáciu, ak si to situácia vyžaduje.

13  Systém zabezpečenia kvality ŠZ

              V súčasnej dobe je v školstve čoraz viac preferovaným pojmom kvalita. Kvalitu organizácie vytvára tím zamestnancov pod vedením riadiaceho zamestnanca s cieľom dosiahnuť, aby organizácia bola pokladaná za úspešnú. K dosiahnutiu úspešnosti ŠZ je potrebné mať jasnú víziu, predstavu komplexného cieľa, no rozhodujúce postavenie zohráva aj školská kultúra a školská klíma. Školskú kultúru chápeme ako uplatňovanie tradície školy/ŠZ v jej činnosti, určitej hodnotovej orientácie a vzťahov medzi zamestnancami školy. Kultúra školy pôsobí na školskú klímu. Dobrá školská klíma vedie k väčšej spokojnosti zamestnancov, detí/žiakov, ktorí opätovne pozitívne prispievajú k rozvoju dobrej školskej kultúry. Spokojnosť ovplyvňuje efektivitu školy/ŠZ. Prioritou pre nás je dosiahnutie úrovne kvalitného ŠZ k spokojnosti našich partnerov (rodičov, detí). Preto je potrebné zaviesť systém v zabezpečovaní kvality. Oblasť zabezpečenia kvality vnímame ako priebežnú kontrolu stavu nášho ŠZ, s cieľom neustáleho zlepšovania úrovne, kvality.

              Rozhodujúci význam pri riadení kvality má vnútorné hodnotenie - autoevalvácia. Cieľom vnútorného hodnotenia je posúdiť vlastnú výkonnosť a odkrývať kritické oblasti, teda zmapovať existujúci stav v zariadení. Sebahodnotenie umožňuje identifikovať silné a slabé stránky, diagnostikovať, čo treba zlepšiť, určiť hlavné priority a naplánovať si činnosti potrebné na zvýšenie kvality ŠZ, vypracovať aj návrhy na odstránenie identifikovaných závažných nedostatkov. Pravidelným sebahodnotením chceme zistiť dynamiku vývoja, v čom sme lepší, v čom sú naše rezervy. Do procesu autoevalvácie zapájame všetkých zamestnancov. Musia poznať silné a slabé stránky zariadenia, príležitosti a ohrozenia. Je dôležité určiť, čo môžeme využiť v prospech ŠZ (silné stránky, príležitosti) a pomenovať riziká (slabé stránky, ohrozenia), aby sme vo vývoji napredovali. Dôslednú analýzu aktuálneho stavu sme zrealizovali na zasadnutí MZ ŠKD zapojením všetkých zamestnancov, využitím techniky merania kvality SWOT analýzy a uplatnením metód brainstorming a diskusie. Všetky vyhodnotené výsledky analýzy sa stali  východiskom k stanoveniu strategických cieľovpostupov ŠZ.

 

Autoevalvačný proces bude v zariadení realizovaný prostredníctvom projektového plánu  autoevalvačnej činnosti, ktorý je rozpracovaný v prílohe ročného plánu práce. V projektovom pláne sme stanovili:

·       Ciele autoevalvácie.

·       Oblasti autoevalvácie.

·       Indikátory kvality (kritéria autoevalvácie).

·       Nástroje autoevalvácie.

·       Časové rozvrhnutie autoevalvačných činností.

 

Ciele autoevalvácie sú podrobne stanovené v projektovom pláne, individuálne v každej vymedzenej oblasti kvality. Cieľom je získať informácie o stave, kvalite, úrovni ŠZ vo vymedzených oblastiach. Zistiť mieru požiadaviek a potrieb trhu (rodičia, deti, zriaďovateľ, obec) na ponúkané služby ŠZ. Určiť stratégiu ďalšieho vývoja ŠZ.

Oblasti autoevalvácie:

·       Výsledky výchovy.

·       Kvalita výchovného programu.

·       Podmienky edukácie.

·       Vonkajšie hodnotenie.

·       Klíma v ŠKD.

·       Spolupráca s partnermi.

·       Vnútorné riadenie.

·       Strategické plánovanie.

·       Zamestnanci ŠZ (pracovný výkon, profesijný rast, dodržiavanie interných noriem).

Indikátory kvality (kritéria autoevalvácie) sú hľadiská, znaky, podľa ktorých budeme vyhodnocovať, či sa práca v danej oblasti darí:

·       spokojnosť rodičov a detí s ponúkaným výchovno-vzdelávacím programom,

·        účasť rodičov na akadémiách,

·       úroveň dosahovania výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy, v rozvíjaní kľúčových kompetencií u detí,

·       spolupráca v kolektíve pedagógov,

·       spokojnosť zamestnancov, spokojnosť vedenia školy,

·       úroveň materiálno-technického vybavenia ŠZ,

·       odbornosť, erudovanosť pedagógov,

·       kultúra školy/ŠZ,

·       pestrosť, úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,

·       organizačné podmienky pre zamestnancov,

·       riadenie a vedenie ľudí.

 

Metódy a nástroje autoevalvácie

Neexistuje žiadny univerzálny autoevalvačný nástroj. Hodnotenie kvality je výsledkom pohľadu s využitím rôznych nástrojov. V ŠZ budeme využívať:

·       dotazník pre zamestnancov na hodnotenie kultúry školy,

·       dotazník pre rodičov na monitorovanie kvality ŠZ,

·       dotazník zamestnanca smerujúci k rozvoju ŠZ,

·       pozorovanie, hospitácie manažéra ŠZ,

·       pozorovanie prevádzky v ŠKD,

·       brainstorming, diskusia, SWOT analýza,

·       verejné vystúpenia detí na akadémiách, kronika ŠKD,

·       hodnotiaca správa činnosti ŠKD,

·       rozhovor s pedagógmi, rodičmi, deťmi,

·       zápisnice z porád a zasadnutí MZ ŠKD,

·       výstavy detských prác,

·       výsledky súťaží, kvízov pre deti,

·       gremiálne porady vedenia školy, schôdze ZRŠ.

Časové rozvrhnutie autoevalvácie je podrobne rozpracované v projektovom pláne, s určením presných termínov a delegovaním zodpovednosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Výchovné štandardy

              Zákon č. 245/2008 v § 10, odseku 1, uvádza: „Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti získať, aby mohli nadväzovať na vedomosti, zručnosti a schopnosti získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole“.

V odseku 2 uvádza: „Výchovné štandardy pre deti sa členia na

a) výkonové štandardy, ktoré určujú kritéria úrovne zvládnutia obsahových štandardov,

b) obsahové štandardy, ktoré určujú, akú vedomosť, zručnosť a schopnosť majú deti ovládať a prakticky využívať“.

 

Výchovné štandardy

Vzdelávacia oblasť

 

 

Obsahový štandard

 

 

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Príprava na vyučovanie

Písanie domácich úloh, čítanie

Didaktické hry

 

Samostatne riešiť zadania

domácich úloh

              Zaujať pozitívny postoj k osobnej

              zodpovednosti za vykonanú prácu   

 

Techniky učenia, efektívne učenie

(ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí)

Čítanie textu

Reprodukcia príbehu

 

Uplatňovať efektívne spôsoby

učenia sa

             

Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích

schopností

Vyjadrovať sa súvisle a výstižne

písomnou aj ústnou formou

 

Práca s informačnými zdrojmi

Čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

 

Čítať plynule a s porozumením

              Zaujať pozitívny postoj              

              k vzdelávaniu

 

Rozvíjanie slovnej zásoby

(jazykolamy, rébusy, doplňovačky,

tajničky, hry)

 

Preukázať a používať nové

poznatky a informácie

v nadväznosti na poznatky a

vedomosti získané na vyučovaní

 

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

 

Obsahový štandard

 

 

Výkonový štandard

Postoje a zručnosti v medziľudských

vzťahoch

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie

školského poriadku

 

Poznať a uplatňovať pravidlá skupiny

Spolurozhodovať o živote v skupine

 

 

 

Práva dieťaťa, ľudské práva

Šikanovanie, diskriminácia,

spolužitie bez násilia

Poznať základné ľudské práva, rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských

práv a základných slobôd

 

Naša vlasť, naše mesto

Slovensko v Európe, vo svete

Úspechy slovenských športovcov, umelcov

 Prejaviť základy hrdosti k národným

 hodnotám a tradíciám SR

 

 

Moja rodina, môj domov

 • rozprávanie o rodine
 • príbuzenské vzťahy
 • hodnoty rodiny
 • úcta, komunikácia a pomoc medzi

členmi rodiny

 • význam blízkeho človeka
 • tolerancia
 • život detí v rozvrátenej rodine

 

 

·       Prejavovať úctu k rodičom, rodine, ľuďom

·       Identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy

·       Poznať a uplatňovať svoje práva

·       Porovnať vzťahy harmonickej a rozvrátenej rodiny

 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Otvorená komunikácia

 

 

Preukázať spôsobilosť verbálnej

a neverbálnej komunikácie a  aktívneho

počúvania

 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve Ľudská dôstojnosť a sebaúcta

 

 

 

Preukázať jednoduché zručnosti

sebahodnotenia, seba riadenia, seba

motivácie

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Pozitívne hodnotenie iných

 

 

 

Pozitívne prijať a hodnotiť iných

v podmienkach bežných i sťažených

 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Tvorivosť a iniciatíva

 

Ako sa zachovať pri výskyte možných

situácií: šikanovanie, prepad, vlámanie,

požiar, obťažovanie, náhla nevoľnosť atď.

 

 

·       Uplatňovať tvorivosť v rôznych oblastiach, vrátane medziľudských vzťahov

·       Aplikovať v praxi pohotové riešenie problémových situácií (privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, nebáť sa

o probléme hovoriť)

·       Poznať kontaktné telefónne čísla

záchranných zložiek

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Komunikácia a vyjadrovanie citov

 

 

Prejavovať city voči iným a akceptovať citové prežívanie iných

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Empatia

 

Aplikovať elementárne základy sociálnej

empatie v praxi

Zaujať empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihom, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva

Akceptovať odlišnosti bez predsudkov

a stereotypov

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Asertivita

 

 

Preukázať spôsobilosť nenásilného

riešenia konfliktov

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Schopnosť výberu žiaducich reálnych

a zobrazených vzorov

 

 

 

Dosiahnuť primeranú schopnosť nazerania na pozitívne a negatívne

vzory

Prosociálne správanie v detskom kolektíve

Prosociálnosť v osobných vzťahoch

(spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa)

 

 

Preukázať schopnosť nezištne pomáhať

iným a prejaviť vnútorné uspokojenie

z tejto činnosti

 

Bezpečná cesta do školy

Spoznávanie dopravných značiek

a značení

Dopravné prostriedky, ich klady a zápory

 

Uplatniť a dodržať získané základné poznatky z pravidiel cestnej premávky

Poznať význam dopravných prostriedkov

Vysvetliť ich klady a zápory pre človeka

Pracovno-technická oblasť

 

Obsahový štandard

 

 

Výkonový štandard

Práca s rôznym materiálom, netradičné

pracovné postupy

·       Sebaobsluha, úprava pracovného

miesta, čistota v oddelení

·       Rozvoj jemnej motoriky,

manipulačné zručnosti,

spolupráca

Uplatniť získané pracovné a manipulačné

zručnosti pri zhotovení výtvorov

z rozmanitého materiálu, využitím rôznych pracovných techník a postupov

 

Preukázať základné seba obslužné

a pracovné návyky, návyky poriadku

a čistoty

 

Základné zručnosti v tvorbe

jednoduchých projektov

·       Prejavy kladného vzťahu

k spolužiakom, hrdosť na

spoločný výsledok práce

Vytvoriť vlastný výrobok použiteľný ako

školská pomôcka, ozdoba, darček atď.

 

Vytýčiť si samostatne jednoduché ciele

 

Prejaviť radosť z prípravy výrobku a obdarovania blízkeho

 

Kooperovať v skupine

 

Práca s konštrukčnými

a polytechnickými stavebnicami

·       Poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu

 

Prejaviť základné manuálne, technické

zručnosti a fantáziu pri práci

s konštrukčnými stavebnicami

 

Prejavovať úctu ku každej práci a ľudským

výtvorom

 

Ľudové tradície a ľudové remeslá

Vianočné tradície

Veľkonočné tradície

 

Poznať ľudovú kultúru a jej tradície

 

Zhotoviť tradičné výrobky k príslušným

sviatkom (adventný veniec, kraslice,

 vianočné pozdravy, štítky, atď.)

 

Práca s prírodným materiálom

Netradičné techniky, odtlačky, abstrakty

Uplatňovať zručnosť pri zhotovení

 výrobkov z prírodnín

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy ručných prác:

·       vyšívanie, prišívanie gombíka

·       práca s vlnou

·       práca s textilom

 

 

Preukázať zručnosti potrebné pre praktický život

Uplatniť zručnosť pri výkone

jednoduchých ručných prác, úprav

a údržby odevov

 

 

Aranžovanie

·       vianočné, veľkonočné ozdoby

·       príležitostné ozdoby

·       kvetinová výzdoba

Uplatniť zručnosť a estetické cítenie

pre skrášlenie svojho príbytku, izby či

triedy

 

 

 

Verejno-prospešná práca

·       čistenie okolia školy, sídliska

·       brigády

·       zber papiera, triedenie odpadu

 

Prejaviť zručnosť pri jednoduchej

manuálnej   práci

  

Prevziať osobnú zodpovednosť za

vykonanú prácu

 

Zasadzovať sa za udržiavanie čistoty

svojho bydliska, okolia, prírody

 

Spolurozhodovať o živote v skupine

Kooperovať v skupine

 

Modelovanie

Práca s modelovacou hmotou

(plastelínou, hlinou atď.)

Stavby v pieskovisku

 

 

Použiť fantáziu a  manuálnu zručnosť pri

modelovaní

(uvoľňovať napätie, odbúravať stres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

Obsahový štandard

 

 

Výkonový štandard

 

 

Pozorovanie prírody

                ·         prírodovedné vychádzky

                ·         zmeny v prírode

                ·         striedanie dňa a noci

                ·         striedanie ročných období

                ·         pojmy strom, les

                ·         kolobeh vody v prírode,

znečisťovanie vodných tokov

                ·         predstavy o zemi

                ·         predstavy o vesmíre

 

 

 

Vyhľadať, zhromaždiť a preukázať nové

poznatky o prírode, ekológii

 

Preukázať pozitívny postoj v oblasti tvorby a ochrany prírody a životného prostredia

 

 

Zvieratá

 • domáce zvieratá
 • voľne žijúce zvieratá
 • exotické zvieratá
 • spoznávanie živočíšnych druhov
 • život živočíchov v zajatí, týranie

zvierat

 

 

 

 

 

 

 

Poznať základné charakteristické

znaky domácich zvierat, ich úžitok,

príbytky, starostlivosť, ošetrovanie 

 

Pomenovať zvieracie rodiny

 

Porovnať spôsob života voľne žijúcich

zvierat a domácich zvierat

 

Preukázať elementárne poznatky

o exotických zvieratách

 

Prejaviť odmietavý postoj k týraniu zvierat

 

Ochrana prírody a životného prostredia

       ·         Dôsledky škodlivých zásahov

človeka na prírodu a ekológiu

(prečo ochorela naša Zem)

       ·         Biologická rovnováha v prírode

 

 

       ·         Pojmy: potravinový článok,

             potravinový reťazec,

             korisť, predátor

 

       ·         Vandalizmus v prírode

i vo všeobecnosti

 

 

 

Preukázať zručnosť pri tvorbe a ochrane

prírody a životného prostredia

 

Poznať a vysvetliť pojem rovnováha

v prírode

 

Formulovať príklad potravinového článku, potravinového reťazca

Rozlíšiť pojmy korisť a predátor

 

Prejaviť adekvátny postoj k problému

vandalizmu

 

 

Globálne zmeny

 • ozónová diera
 • globálne otepľovanie
 • topenie ľadovcov
 • vznik civilizačných chorôb

       ·         prírodné katastrofy

 • extrémne počasie

 

Poznať základné princípy ochrany

životného prostredia

 

Vyhľadať, zhromaždiť a preukázať nové

poznatky o ekológii

 

Vysvetliť vplyv znečisťovania ovzdušia na

zdravie ľudí, klimatické zmeny, počasie

 

Prejaviť pozitívny postoj k ochrane

životného prostredia a postoj osobnej

zodpovednosti za znečisťovanie ekológie

a prírody

 

 

Odpady

 • Pojem odpad
 • Produkcia odpadov
 • Delenie odpadu
 • Separovanie odpadu
 • Recyklácia
 • Skládky
 • Spaľovne
 • Ekologické nakupovanie
 • Pokusy rozložiteľnosti odpadu

 

Preukázať základné poznatky o škodlivom

vplyve produkovania odpadov na ekológiu

 

 Vysvetliť význam pojmov separovanie,

recyklácia odpadov

 

Poznať princípy ekologického nakupovania

 

Demonštrovať škodlivosť odpadu na

pokusoch rozložiteľnosti odpadu

 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

činnosti na tvorbe a ochrane životného

prostredia (separovanie odpadu, zber

druhotných surovín atď.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 

Obsahový štandard

 

Výkonový štandard

 

Osobný a sociálny rozvoj

Režim dňa, hygiena, kultúra stolovania

Pomenovať a uplatňovať princípy osobnej hygieny, hygienických návykov, kultúrneho stolovania

Dodržiavať denný režim

Zdravý životný štýl

Zásady zdravej výživy

Pitný režim

Otužovanie, pohyb, relaxácia

Dentálna hygiena

Zdravotná prevencia

 

Poznať zásady zdravého životného štýlu a uplatňovať ich v praxi

Základy prvej pomoci

Úraz, lekárnička

Ľudské telo - všeobecná charakteristika

Preukázať elementárne poznatky o ľudskom tele a uplatňovať zručnosť pri

poskytovaní elementárnej prvej pomoci

 

Psychotropné látky

Drogy, alkohol, fajčenie

 

Vysvetliť  škodlivosť užívania psychotropných látok na zdravie človeka

 

Prejaviť odmietavý postoj k drogám a iným

návykovým látkam

Relaxačné cvičenia a hry

Telovýchovné chvíľky

Aktívna muzikoterapia

Pasívna muzikoterapia

Autogénny tréning

 

Poznať pozitívne účinky pravidelnej relaxácie  na zdravie človeka

 

Praktizovať relaxačné cvičenia v každodennom živote

Športové hry

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti

 

Používať správnu techniku  manipulácie

so športovým náčiním

Pohybové hry

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti

 

Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá

 a rešpektovať ich

Štafetové hry

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti

 

Prejaviť záujem o pohybové činnosti

Rekreačné sezónne hry a športy

 

Prejaviť radosť z pohybu, relaxovať

pravidelným cvičením a pohybom

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

 

Obsahový štandard

 

Výkonový štandard

 

 

Netradičné výtvarné techniky

                ·         hra s farbou

                ·         práca s  prírodninami

                ·         osvojenie nových techník

                ·         experimentovanie

                ·         kreslenie, maľovanie

 

 

Vyjadriť výtvarnými prostriedkami vlastný hodnotiaci postoj ku skutočnosti

 

Prejaviť pozitívny vzťah k umeniu

 

 

Alternatívne výtvarné techniky

POP-ART – technika komiksov

LAND-ART – umenie zeme

(výtvarné súťaže, výstavky detských prác)

 

 

Používať nové moderné prvky v umení

 

Experimentovať s vlastnosťami farieb, uplatňovať ich tvorivé variácie

 

 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam

Kultúrne pamiatky, ľudové tradície,

Kultúrne stánky

(divadlo, galéria, múzeum)

 

Poznať významné umelecké diela a ich autorov, umelcov

 

Prejaviť úctu ku kultúrnym hodnotám

 

 

 

Detská poézia a próza

Ľudové rozprávky

Povesti, báje a bájky

 

Prejaviť záujem o knihy, čítanie

 

Poznať významné diela z klenotnice slovenskej literatúry

 

Rozlíšiť pojmy povesť, báj, bájka

 

 

Literárno-dramatická tvorivosť

Dramatizácia, hranie rolí

Rozprávanie deja podľa obrázkov

Improvizácia

 

 

Preukázať schopnosti pri dramatizácii známej rozprávky

 

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity a dojmy z rozprávok, príbehov, divadla

 

 

Akadémie, slávnosti

Prípravy kultúrnych vystúpení

 

Podieľať sa na príprave osláv, sviatkov,

spoločenských udalostí

Kooperovať v kolektíve

Vokálno-intonačné činnosti

       ·         Spev ľudových piesní

       ·         Spev umelých piesní

             (detské, tanečné atď.)

 

       ·         Základné spevácke návyky

             (dýchanie, tvorenie tónu,

              artikulácia, správne sedenie)

 Poznať slovenské ľudové piesne

 

Prejaviť hrdosť a rešpekt ku kultúrno-

historickému dedičstvu a tradíciám   

 

Dodržiavať základné spevácke návyky

 

 

Inštrumentálne činnosti

Rytmizácia riekaniek a piesní

Hra na telo

Uplatniť zručnosť pri rytmizovaní

jednoduchých rytmických motívov

 

Poznať jednoduché rytmické nástroje

 

Hudobno-pohybové činnosti

·       hudobno-pohybové hry

·       tanec

·       hudobno-dramatická činnosť

Uplatniť zručnosť pri

hudobno-pohybových činnostiach

 

Dodržiavať pravidlá hier

 

Kooperovať v skupine

 

Počúvanie hudby

Rozlíšiť ľudovú, modernú, klasickú hudbu

 

Poznať významných hudobných

skladateľov

 

Relaxovať pri hudbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Výchovné osnovy

Vzdelávacia oblasť

 

 

 

 

 

Výchovno-

vzdelávací

cieľ

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

 

Metódy

a formy

1.oddelenie

Počet VVČ

2.oddelenie

Počet VVČ

3.oddelenie

Počet VVČ

4.oddelenie

Počet VVČ

Rozvíjať

autonómnosť

pri príprave

na vyučovanie

 

Gramatické a matematické cvičenie

Príprava

na vyučovanie,

písanie domácich

úloh, čítanie,

didaktické hry

Vysvetlenie

Individuálny

prístup

Motivácia

Tréning

Didaktické hry

118

118

118

118

Rozvíjať efektívne

spôsoby učenia sa

 

 

Techniky učenia,

efektívne učenie

(ako sa učiť,

rozvíjanie vedomostí)

Čítanie

textu, reprodukcia

počutého

Individuálny

prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné

hodnotenie

Modelové situácie

5

8

5

5

Rozvíjať

komunikačné a vyjadrovacie schopnosti

 

Rozvoj komunikačných

a vyjadrovacích

schopností

Individuálny

prístup

Modelové

situácie

Riešenie nových

úloh

Brainstorming

6

7

6

6

Získavať

nové poznatky

a informácie

Práca s informačnými zdrojmi

Čítanie

s porozumením,

sebavzdelávanie

 

Individuálny

prístup

Motivačné

hodnotenie

Riešenie nových

úloh

Aktivizácia

12

7

12

12

Rozvíjať slovnú

zásobu, pohotovosť

v myslení,

cibriť pamäť

Rozvíjanie

slovnej zásoby

(jazykolamy, rébusy, doplňovačky,

tajničky,  hry)

Individuálny

prístup

Hra

16

17

16

16

Spoločensko-vedná oblasť

 

 

 

 

 

 

Výchovno-

vzdelávací

cieľ

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

 

Metódy

a formy

1.oddelenie

Počet VVČ

2.oddelenie

Počet VVČ

3.oddelenie

Počet VVČ

4.oddelenie

Počet VVČ

 

Rozvíjať zručnosti

v medziľudských vzťahoch

 

 

Postoje a zručnosti

v medziľudských

vzťahoch Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy

v oddelení, dodržiavanie

školského poriadku

 

 

Motivácia

Modelové situácie

Hranie rolí

Rozhovor

 

 

6

3

6

6

 

Poznávať základné

ľudské práva

 

 

Práva dieťaťa,

ľudské práva

Šikanovanie,

diskriminácia,

spolužitie

bez násilia

 

 

Rozhovor

Situačné hry

Brainstorming

Modelové

situácie

2

2

2

2

 

Rozvíjať základy

hrdosti

k národným

hodnotám

a tradíciám

 

Naša vlasť,

naše mesto

Slovensko v Európe, vo svete

Úspechy slovenských športovcov, umelcov

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor

Brainstorming

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Práca s knihou

Exkurzia

2

4

2

2

 

 

 

 

 

Výchovno-

vzdelávací

cieľ

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

 

Metódy

a formy

1.oddelenie

Počet VVČ

2.oddelenie

Počet VVČ

3.oddelenie

Počet VVČ

4.oddelenie

Počet VVČ

Formovať

pozitívny vzťah

k rodine

 

 

Rozvíjať pozitívne

a empatické

postoje a úctu

k rodičom,

blízkym

Moja rodina, môj

domov

Rozprávanie o rodine

Príbuzenské vzťahy

Hodnoty rodiny

Úcta, komunikácia

a pomoc medzi

členmi rodiny

Význam blízkeho

človeka

Tolerancia

Život detí

v rozvrátenej rodine

 

Rozhovor

Výtvarná práca

Film

Hranie rolí

Dramatizácia

Brainstorming

Zážitkové učenie

2

3

2

2

Získavať spôsobilosť

verbálnej

a neverbálnej

komunikácie

a aktívneho

počúvania

 

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Otvorená komunikácia

 

Brainstorming

Hry

Hranie rolí

Dramatizácia

 

3

2

3

3

Rozvíjať základy

zručností sebahodnotenia, seba riadenia,

seba motivácie

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta

(silné, slabé

stránky  osobnosti)

Hra

Dramatizácia

Brainstorming

Výtvarný prejav

Modelové situácie

1

2

1

1

Rozvíjať schopnosť pozitívne prijímať

a hodnotiť iných

Formovať medziľudské vzťahy

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Pozitívne hodnotenie iných

 

Interpersonálne hry

Aktivizácia

Modelové situácie

Hranie rolí

2

1

2

2

 

 

 

 

 

Výchovno-

vzdelávací

cieľ

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

 

Metódy

a formy

1.oddelenie

Počet VVČ

2.oddelenie

Počet VVČ

3.oddelenie

Počet VVČ

4.oddelenie

Počet VVČ

Rozvíjať tvorivosť

v medziľudských

vzťahoch,

vrátane riešenia

problémov, chápať, akceptovať, tolerovať  iných

 

Získavať zručnosť 

pohotovo riešiť

vzniknuté problémy

 

 

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Tvorivosť a

Iniciatíva

(Čo by si urobil

keby...)

(Ako sa zachovať

v situácii:

šikanovanie,

prepad, vlámanie,

náhla nevoľnosť,

požiar, obťažovanie atď.)

 

Hranie rolí

Situačné hry

Dramatizácia

Modelové situácie

Rozhovor

v komunite

Brainstorming

Film

Výtvarný prejav

5

3

5

5

Prejavovať city

voči iným a

akceptovať citové

prežívanie iných

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Komunikácia a vyjadrovanie citov

 

Dramatizácia

Hranie rolí

Rozhovor

v komunite

Výtvarný prejav

1

1

1

1

Prejavovať pozitívne

a empatické

postoje k ľuďom,

k chorým, osobám

starým,

so zdravotným

postihom

 

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Empatia

 

Brainstorming

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Modelové situácie

1

2

1

1

Osvojovať si

nenásilné riešenie

konfliktov

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Asertivita

(Čo je konflikt,

z čoho vzniká)

 

 

Brainstorming

Rozhovor

v komunite

Modelové situácie

Interpersonálne hry

2

3

2

2

 

 

 

 

 

Výchovno-

vzdelávací

cieľ

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

 

Metódy

a formy

1.oddelenie

Počet VVČ

2.oddelenie

Počet VVČ

3.oddelenie

Počet VVČ

4.oddelenie

Počet VVČ

 

Rozvíjať a dosiahnuť primeranú schopnosť

nazerania

na pozitívne

a negatívne vzory

 

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Schopnosť výberu

žiaducich reálnych a zobrazených vzorov

 

 

 

Rozhovor 

v komunite

Modelové situácie

Interpersonálne hry

Výtvarný prejav

Aktivizácia

2

2

2

2

 

Utvárať schopnosť nezištne pomáhať

iným a získať

vnútorné uspokojenie

z tejto činnosti

 

Prosociálne správanie

v detskom kolektíve

Prosociálnosť v osobných vzťahoch

 

(spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa)

 

 

Rozhovor 

v komunite

Modelové situácie

Interpersonálne hry

 

2

3

2

2

 

Rozvíjať poznatky

z pravidiel cestnej

premávky

 

Bezpečná cesta

do školy

Spoznávanie dopravných značiek a značení

Pravidlá cestnej

premávky

Dopravné prostriedky

ich klady a zápory

 

 

 

Vysvetlenie

Tréning

Hry

s dopravným

koberčekom

Rozprávky

Vychádzky