Navigácia

Vnútorný poriadok školy

Základná škola Janigova 2, Košice

 

VNÚTORNÝ   PORIADOK   ŠKOLY

PRE   ŽIAKOV

 

I. Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku školy :

 

1. Žiaci zachovávajú pravidlá školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia vždy na začiatku školského roka, na začiatku II. polroka a podľa potreby aj v jeho priebehu.

2. Každý žiak chodí slušne, čisto a bez výstredností oblečený:

            a) Nie je dovolené nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy,

                násilie, drogy, sex, rasizmus a sekty v akomkoľvek jazyku.

            b) Sukne a krátke nohavice nesmú siahať vyššie ako je polovica stehien.

            c) Zakazuje sa nosiť odev s neprimerane hlbokým výstrihom alebo odhaľujúci brucho.

            d) Zakazuje sa nosiť odev odhaľujúci spodnú bielizeň.

            e) Žiak svoje oblečenie prispôsobí príslušnému druhu udalosti a činnosti:

                        - bežný deň vyučovania (Zakazuje sa nosiť tepláky)

                        - návšteva kultúrneho podujatia ( divadlo, kino, koncert, slávnostná akadémia,

                          vystúpenie... )

                        - športová aktivita ( športová súťaž, branné cvičenie, výlet do prírody ....)

                        - činnosť v rámci vyučovacích hodín technická výchova, chémia, biológia,

                          varenie, tanečná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné

                          vyučovanie (ochranný odev podľa pokynu vyučujúceho).

            f) Make up, piercing a namaľované nechty nie sú dovolené.

Postih:

Za porušenie bodu 2 udelí žiakovi triedny učiteľ alebo vyučujúci poznámku. Po opakovanom porušení vykoná triedny učiteľ za prítomnosti výchovného poradcu pohovor so zákonným zástupcom žiaka a spíše o tom záznam.

3. Žiak nosí so sebou potrebné hygienické potreby. Cvičebný úbor berie domov každý piatok vyprať.

4. Správanie žiakov je vždy a všade slušné a zdvorilé. Takto sa žiaci správajú v škole aj mimo nej, ako aj pri účasti na rôznych podujatiach.

5. Žiaci zdravia učiteľov v škole a ostatných pracovníkov pozdravom "Dobrý deň". Pozdrav musí byť zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú "Pán učiteľ, pani učiteľka".

 

II. Používanie komunikačných technológií

 

1. Používanie komunikačných technológií bez súhlasu vyučujúceho je v areáli školy zakázané.

2. Žiak je povinný po príchode do školy odložiť si vypnutý mobilný telefón, SMART hodinky a BLUETOOTH slúchadlá do svojej školskej skrinky.

Postih:

a). V prípade, že žiak bude mať mobilný telefón pri sebe – vypnutý/odložený, napriek tomu že ho nepoužíva, odovzdá ho riaditeľke školy. Mobilný telefón bude uložený v trezore a vydaný zákonnému zástupcovi žiaka.

Žiakovi bude udelená poznámka.

Za opakované porušovanie mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom.

b). Ak žiak mobilný telefón použije počas vyučovania bez vedomia dospelej osoby, odovzdá ho riaditeľke školy. Mobilný telefón bude uložený v trezore a vydaný zákonnému zástupcovi žiaka.

O porušení pravidla spíše príslušný učiteľ a výchovný poradca so zákonným zástupcom záznam.

Žiakovi bude udelené pokarhanie triednym učiteľom.

Za opakované porušovanie mu bude udelené pokarhanie riaditeľom školy.

 

III. Príchod žiakov do školy

 

Od septembra 2018 je žiakom pridelený čip na evidenciu dochádzky a stravovania v školskej jedálni. Za čip sa od žiakov vyberá záloha vo výške 5,- €  .   Ak vlastník čipu prestane byť žiakom školy, záloha sa mu vráti.

 

1. Žiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodržiavajú dopravné predpisy. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených dopravnou značkou.

2. Do budovy školy vstupujú ráno najskôr o 7,40 hod., najneskôr o 7,50hod. Začiatok vyučovania je stanovený na 8,00 hod.  Žiaci I. stupňa vchádzajú cez vchod do pavilónu B (ŠKD) a žiaci II. stupňa cez hlavný vchod.

3. Po príchode do školy si žiaci príchod zaznačia čipom na čítačke a odchádzajú k šatňovým skrinkám, kde sa preoblečú a prezujú.

4. Na prezúvanie používajú vhodné ortopedicky neškodné prezuvky, zakazuje sa používať tzv. kolieskové botasky. Vstup do tried bez prezuviek sa zakazuje.

5. Po prezutí žiaci odchádzajú do svojich tried.

6. Žiak si svoju skrinku uzamyká kľúčom. Po jeho strate mu bude vydaný nový za poplatok (5,-€). 

7. Žiak dbá o poriadok v jemu pridelenej skrinke. Nepoškodzuje ju. Školskú tašku si ukladá žiak na zem tak, aby sa nedotýkala šatňovej skrinky.

 

IV. Správanie žiakov v triede

 

1. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene vchádzajú do učebne až počas nasledujúcej prestávky. Neprítomnosť na vyučovaní ospravedlní triedny učiteľ podľa okolností. Počas trvania vyučovacej hodiny sa žiak zdržuje na vrátnici pod dozorom službu konajúcej upratovačky.

2. Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou vyučovacou hodinou na lavicu. V učebni zaujmú miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom na dané obdobie školskej práce. Ak sú žiaci na vyučovaní delení do skupín, zasadací poriadok určuje vyučujúci.

3. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety / prstene, náramky, väčšie sumy peňazí /, ako aj lopty,  magnetofóny, CD prehrávače, MP3 prehrávače, karty a nevhodné publikácie, zápalky, zapaľovače, ostré predmety.

4. Na hodinách telesnej výchovy je z bezpečnostných dôvodov zakázané  mať akýkoľvek predmet na rukách, na krku, náhrdelník, náušnice.

5. Ak žiak nemá domácu úlohu, alebo sa nemohol z vážnych dôvodov na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

6. Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby žiaci vstanú.

7. Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy.

8. Počas vyučovania /vrátane prestávok/ je zakázané žiakom opustiť bez dovolenia budovu školy. Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne   porušenie  vnútorného poriadku  školy. Upovedomí o tom okamžite rodiča, prípadne políciu.

10. Povolenie  opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. Povolenie opustiť školu počas viacerých vyučovacích hodín dáva iba triedny učiteľ. Žiak môže opustiť budovu školy počas vyučovania len v sprievode zákonného zástupcu !!!

11.Triedny učiteľ povoľuje žiakovi ostať doma z vážnych rodinných alebo iných dôvodov na 1 deň iba po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodičov žiaka. Povolenie na viac dní dáva riaditeľ školy po predbežnom vyjadrení triedneho učiteľa.

12. Rodičia žiaka sú povinní oznámiť škole do 48 hodín príčinu neprítomnosti žiaka v škole. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ zasiela predvolanie do školy.

13. Vymeškané vyučovacie hodiny musí žiak ospravedlniť písomným ospravedlnením, ktoré je podpísané rodičmi žiaka  alebo  lekárom. Predloží ho triednemu učiteľovi alebo príslušnému ZRŠ do 24 hod. po nástupe do školy.

 

V. Správanie žiakov počas prestávok a cez voľný čas v škole

 

1.  Trvanie prestávok : 

            1. prestávka    8:45 – 8:55

            2. prestávka    9:40 – 10:00   veľká

            3. prestávka    10:45 – 10:55

            4. prestávka    11:40 – 11:50

            5. prestávka    12:35 – 12:45

            6. prestávka    13:30 – 13:40

 

2. Počas prestávok sú povinní riadiť sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.

Žiaci sa počas veľkej  prestávky zdržiavajú na svojom poschodí / v triede alebo na chodbe / pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku.

V čase priaznivého počasia počas veľkej prestávky žiaci vychádzajú podľa určeného rozpisu na terasu školy, do átria a na asfaltovú plochu za budovou školy.

Žiaci majú možnosť prihlásiť sa na mliečnu desiatu, ktorú konzumujú v školskej jedálni. Nad žiakmi vykonáva dozor  určený pedagóg.

3.  Do odborných učební odchádzajú žiaci spoločne, so zvonením na hodinu. Na hodiny TSV sa žiaci prezliekajú v šatni pri telocvični. Po odchode z triedy poverení žiaci triedu uzamknú.

4. V prípade popoludňajšieho vyučovania žiaci nebehajú po chodbách, ale zhromaždia sa  pri hlavnom vchode a čakajú na príchod vyučujúceho.

5. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú dozor; dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne.

6. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, ŠvP a pod. sa žiaci riadia podľa pokynov  učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v  dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich  hlasným hovorom, pokrikovaním a pod.

7. Školskú knižnicu žiak navštevuje počas vyučovania iba v sprievode vyučujúceho a to na vopred dohodnuté akcie. Individuálne iba po vyučovaní.

 

VI. Pomer žiakov k školskému majetku

 

1. Každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne  zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú  ho. 

2. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi.

3. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich.

4. Žiakom nie je dovolené svojvoľne manipulovať s oknami a so žalúziami, vykláňať sa z okien.

Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety, preto žiaci zodpovedajú aj za čistotu terás na 1. podlaží.

5. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky  a školské potreby. Šetria ich a udržiavajú v čistote a poriadku.

6. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude prísne potrestané a vymáhaná náhrada zavinenej škody od zákonných  zástupcov.

 

VII. Odchod žiakov zo školy

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa z triedy. Platí zásada, že učiteľ je stále pred žiakmi a nedovolí,  aby ho žiaci predbehli.

2. Žiaci odchádzajú domov až vtedy, keď uvedú svoje pracovné miesto do poriadku. Skontrolujú, či je v triede poriadok, vyložené stoličky a skontrolujú uzavretie vodovodného ventilu. Po  odchode z triedy poverení žiaci triedu uzamknú. 

3. Pridelenie šatňových skriniek : Pre žiakov II. stupňa umiestnené  na 2. podlaží v pavilóne C.  Pre žiakov I. stupňa sú na 1. podlaží v pavilónoch A a B

4. Po prezutí žiaci, ktorí nechodia  na obed odchádzajú hlavným vchodom domov, žiaci stravujúci sa v školskej jedálni odchádzajú do jedálne. Ak majú žiaci popoludňajšie vyučovanie alebo záujmový útvar čakajú na vyučujúceho pri hlavnom vchode spoločne s ním odchádzajú do určenej  učebne.

5. Prezuvky si žiaci ponechajú v svojej šatňovej skrinke alebo si ich zoberú domov.

6. Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania. Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

7. Odchod z budovy školy žiak zaznamená čipom na čítačke. Žiaci nenavštevujúci ŠKD vychádzajú z budovy školy cez hlavný vchod,  žiaci navštevujúci ŠKD vychádzajú  z pavilónu B.

 

VIII. Povinnosti samosprávy triedy a týždenníkov.

 

1. Samospráva triedy je volená na daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy  určuje triedny učiteľ.

2. Na  každý týždeň sa určujú 2 týždenníci. Týždenníci dbajú na disciplínu a poriadok v triede. Dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského poriadku. Dbajú na čistotu v triede,  aby nebol poškodzovaný školský majetok, pripravujú triedu na vyučovanie. V prípade neplnenia si týchto povinností triedny učiteľ to rieši ako porušovanie vnútorného poriadku školy.

3. Po odchode žiakov zo školy skontrolujú, či si žiaci niečo nezabudli. Každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny.

4. Oznamujú zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa, ak tento nepríde na vyučovaciu hodinu do 5 minút po zvonení.

 

IX. Zdravotná starostlivosť

 

1. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú k dispozícii tekuté mydlo, uterák a toaletný papier, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.

2. V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov vyšetrenia u lekára. Svoju neprítomnosť v škole z dôvodu ochorenia musí včas ospravedlniť / do 48 hod./. Keď žiak nastúpi do školy, predloží písomné ospravedlnenie svojej neprítomnosti.

3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach.

4. Žiak musí byť v škole  vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený, v priestoroch školy na vyučovaní a počas prestávok je z hygienických dôvodov zakázané nosiť akúkoľvek pokrývku hlavy.

5. Z dôvodu zamedzenia vlastného poranenia alebo poranenia spolužiaka má žiak nechty na rukách primeranej dĺžky. Primeranosť dĺžky nechtov posudzuje vyučujúci.

6. Žiakom sa zakazuje nosiť do školy alebo na školské akcie a konzumovať v škole alebo počas školských akcií :

- alkohol, cigarety všetkých foriem, káva, energetické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu alebo chinínu (kola, kokakola, tonic ...  ), slnečnicové semiačka, chipsy a slané pochutiny.

6. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi uvedenú skutočnosť  žiak alebo rodičia bezodkladne škole.

7. Žiakom sa zakazuje  fajčiť, piť liehové nápoje alebo používať zdraviu škodlivé látky.    

8. Zakazuje sa nosiť do školy drogy, prechovávať ich, alebo užívať.

9. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.  V prípade, že má vyučujúci podozrenie, že je žiak pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, privedie žiaka k vedeniu školy, oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka a prípadne privolá zdravotnú službu a políciu.

10. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj  náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a v odôvodnených prípadoch budú odosielané hlásenia príslušnému odboru starostlivosti o deti a rodinu.

Postih v prípade nedodržania zákazov bude dodržaný nasledujúci postup :

                                 1. porušenie - napomenutie triednym učiteľom, predvolanie rodiča.

2. porušenie - pohovor u riaditeľky školy za prítomnosti výchovnej

    poradkyne, koordinátorky prevencie a  rodiča. Návrh na psychologické

    vyšetrenie, znížená  známka zo správania na stupeň 2.

3. porušenie - pohovor u riaditeľky školy za prítomnosti zástupcu rodičov,

    koordinátora prevencie, psychológa, výchovného poradcu, návrh na

    ďalšie  vyšetrenie, znížená známka zo správania na stupeň 3.

11. Pri prácach v dielňach, v areály školy,  v odborných učebniach a na hodinách  TSV dodržiavajú predpisy platné pre konkrétnu učebňu, o ktorých ich poučia učitelia uvedených predmetov.

 

X. Práva žiaka

 

1.     Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

2.     Má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu  odpoveď.

3.     Žiak má právo na omyl.

4.     Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie.

5.     Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.

6.   Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov.

7.   Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na

      čokoľvek.

8.   Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa a spolužiakov.            

9.   Žiak má právo na prestávku tak, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

10. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

Ďalej podľa Dohovoru o právach dieťaťa žiak :

 

-       má právo byť chránený pred akoukoľvek formou diskriminácie

-       pri akomkoľvek konaní týkajúcom sa jeho osoby sa musí brať ohľad na jeho najlepšie záujmy

-       má právo vyjadriť svoj názor a na to, aby jeho názor brali do úvahy

-       má právo získavať informácie v rôznych formách, vrátane umenia, tlače, písania

-       má právo na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania

-       nebude vystavovaný zasahovaniu do jeho súkromia, rodiny, domova a korešpondencie

-       bude mať prístup k informáciám z rôznych zdrojov, zvláštny pozor sa dáva na menšiny a podporu zásad na ochranu detí pred škodlivými materiálmi

-       má právo na ochranu pred všetkými formami zneužívania

-       má právo na vzdelanie, ktoré podporuje jeho osobnostný rozvoj a talent, prípravu na zodpovedný život v dospelosti, rešpekt voči ľudským právam, kultúrnym a národným hodnotám našej krajiny

-       patriaci k menšinovej alebo domorodej skupine má právo žiť v zhode so svojou kultúrou

-       má právo na ochranu pred  škodlivými formami práce

-       má právo na ochranu pred nezákonným požitím narkotík a sexuálnym vykorisťovaním

-       byť v bezpečí

-       aby sa mu neubližovalo

 

XI. Rodič/zákonný zástupca má právo na:

 

-       poskytnutie bezplatného vzdelávania,

-       vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,

-       na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu

-       informácie o škole

·       koncepčný zámer rozvoja školy,

·       varianty v triedach,

·       projekty, do ktorých je škola zapojená,

·       počty žiakov v triedach,

·       materiálno-technické vybavenie,

·       správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,

-       prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy,

-       byť volený do Rady školy

-       začlenenie svojho dieťaťa a z toho vyplývajúci individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,

-       odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok,

-       povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,

-       požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,

-       úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka,

-       dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa,

-       informácie o dochádzke žiaka do školy,

-       účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,

-       oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, ktorý upravuje práva a povinnosti žiaka,

-       vyriešenie podnetov, sťažností,

-       vydanie potvrdenia o návšteve školy,

-       vydanie odpisu vysvedčenia a pod.

-       dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutie

 

XII. Povinnosti žiaka vyplývajúce zo zák. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní

 

1.     neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

2.     dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

3.     chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

4.     chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,

5.     pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

6.     konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb, ktoré sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní,

7.     ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

8.     rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

XIII. Pochvaly a iné ocenenia

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.

Škola udeľuje žiakovi :

·       pochvalu od vyučujúceho do elektronickej žiackej knižky

·       pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

·       pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy

·       diplom

·       pochvalné uznanie

·       čestné uznanie

·       knižnú odmenu po schválení Rodičovskou radou

·       vecnú odmenu

·       zverejnenie na nástenke školy a webovej stránke školy medzi  najúspešnejšími  žiakmi  školy

XIV. Opatrenia na posilnenie disciplíny

  1. Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa jeho závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

·       zápis do elektronickej žiackej knižky

·       napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

·       pokarhanie od  triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

·       pokarhanie od riaditeľa školy

·       znížená známka zo správania podľa závažnosti priestupku

·        

2. Za menej závažné negatívne záznamy v k práci žiakov v elektronickej žiackej knižke (nenosenie pomôcok na vyučovanie včítane výtvarnej,  hudobnej, telesnej výchovy a varenia – finančný príspevok na potraviny), sa podľa závažnosti zápisu uloží nasledovné výchovné opatrenie:

-       za prvé      3  negatívne zápisy     napomenutie od triedneho učiteľa

-       za ďalšie   3  negatívne zápisy     pokarhanie od  triedneho učiteľa

-       za ďalšie   3  negatívne zápisy     pokarhanie od  riaditeľa školy

-       za ďalšie   3  negatívne zápisy     znížená známka zo správania 

 

3.Pri závažných porušeniach (vulgárne vyjadrovanie žiaka,  fyzický útok, krádež, šikanovanie .....) sa rieši okamžitým pohovorom so žiakom, predvolaním jeho zákonného zástupcu a zvolaním výchovnej komisie.

Zníženej známke zo správania za závažné porušenia vnútorného poriadku nemusia predchádzať napomínania a pokarhania.

Opatrenie sa ukladá na základe návrhu triedneho učiteľa alebo vyučujúceho a odsúhlasenia Pedagogickou radou.

4. Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využije riaditeľ školy ochranné opatrenie, ktorým je umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy privolá bezodkladne zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc  a Policajný zbor. 

 

 

Vnútorný poriadok pre žiakov platí rovnako na školskom výlete, lyžiarskom výcviku a v škole v prírode s aktuálnymi dodatkami.

 

V Košiciach 30.8.2019

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                             riaditeľka školy

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

 

Dodatok č. 1 k

Vnútornému poriadku školy

(časť Žiaci)

 

Z dôvodu častého porušovania zákazu používania mobilných telefónov zo strany žiakov sa pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 28. januára 2019 dohodla na :

1. spresnení pravidiel používania mobilných telefónov a 

2. postihoch za porušovanie stanovených pravidiel.

 

Pravidlá :

1. Žiak je povinný po príchode do školy odložiť si vypnutý mobilný telefón do svojej školskej skrinky.

 

Postih:

1. V prípade, že žiak bude mať mobilný telefón pri sebe – vypnutý/odložený, napriek tomu že ho nepoužíva, odovzdá ho riaditeľke školy. Mobilný telefón bude uložený v trezore a vydaný zákonnému zástupcovi žiaka.

Žiakovi bude udelená poznámka.

Za opakované porušovanie mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom.

2. Ak žiak mobilný telefón použije počas vyučovania bez vedomia dospelej osoby, odovzdá ho riaditeľke školy. Mobilný telefón bude uložený v trezore a vydaný zákonnému zástupcovi žiaka.

Žiakovi bude udelené pokarhanie triednym učiteľom.

Za opakované porušovanie mu bude udelené pokarhanie riaditeľom školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

 

Dodatok č. 2 k

Vnútornému poriadku školy

(časť Žiaci)

 

            Na základe zavedenia vzdelávania žiakov v domácom prostredí prostredníctvom programu Webex, ku ktorému základná škola pristúpila v čase prerušenia prevádzky školy z dôvodu zabránenia šírenia prenosných ochorení vydáva vedenie základnej školy dodatok ku vnútornému poriadku.

 

I. Úvod

 

1. On-line vzdelávanie prostredníctvom programu Webex je realizované od 20.04.2020.

2. Takouto formou  môžu byť realizované všetky predmety na prvom a druhom stupni základnej školy a voľnočasové aktivity v rámci ŠKD.

3. Vzdelávanie prebieha podľa upraveného rozvrhu zverejneného na stránke školy.

4. Realizáciu hodiny formou on-line určuje vyučujúci o čom včas (spravidla24 hodín pred) informuje žiaka prostredníctvom EduPage.

 

II. Práva žiaka

 

      - Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

      - Má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu  odpoveď.

      - Žiak má právo na omyl.

            - Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť  svoj

názor na čokoľvek.

            - Žiak má právo na prestávku tak, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

            - Žiak má právo na ochranu súkromia – pri on-line vzdelávaní kamera sníma len jeho tvár, prípadne na požiadanie vyučujúceho pracovnú plochu na ktorej momentálne pracuje (zošit, pracovný list, výkres..)

 

III. Povinnosti žiaka

           

- Na on-line vzdelávanie žiak využíva program Webex nainštalovaný v svojom PC prípadne v mobilnom telefóne.

- Žiak sa riadi platným rozvrhom hodín a rešpektuje jeho časové vymedzenie.

- Žiak sa na on-line hodinu prihlási minimálne 3 minúty pred jej začiatkom.

- Žiak si vopred pripraví potrebné pomôcky( učebnica, PZ a písacie potreby) na vyučovaciu hodinu

            - Žiak je povinný mať zapnutú kameru počas celej vyučovacej hodiny.

            - Po úvodnom privítaní, na pokyn vyučujúceho žiak svoj mikrofón vypne.

            - Počas vyučovacej hodiny žiak využíva mikrofón iba so súhlasom vyučujúceho

a výhradne na komunikáciu s vyučujúcim.

            - Žiak sa počas hodiny venuje výlučne vzdelávaniu bez rušenia ostatných členov rodiny.

            - Žiak plní zadané úlohy na základe pokynov vyučujúceho.

            - Žiak zasiela vypracované úlohy vyučujúcemu v stanovenom termíne.

           

 

 

 

IV. Zákazy ...

 

- Je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy z on-line hodiny

- Počas vyučovacej hodiny sa zakazuje komunikácia prostredníctvom messenger, chat, SMS...  medzi žiakmi vzájomne.

- Zakazuje sa používať mobilný telefón s výnimkou aplikácie Webex.

- Počas hodiny žiak neodchádza z dohľadu kamery.

- Zakazuje sa používať nevhodné výrazy, oplzlé alebo urážlivé slová (v ústnom alebo písomnom prejave).

- Je zakázané akýmkoľvek spôsob narúšať priebeh vyučovacej hodiny.

 

 

IV. Opatrenia

 

V prípade porušovania Dodatku ku vnútornému poriadku zo strany žiakov, bude škola postupovať v súlade s platným Vnútorným poriadkom.

 

V. Záver

 

- Žiaci, ktorí sa na on-line hodine nezúčastnia sú povinní :

* oboznámiť sa s materiálom, ktorý vyučujúci zverejní na EduPage

* plniť zadané úlohy na EduPage

* zasielať vypracované úlohy vyučujúcemu v stanovenom termíne.

- Technické vybavenie žiaka potvrdí zákonný zástupca na základe vyzvania vyučujúceho alebo vedenia školy.

- Vyučujúci má právo z dôvodu vyskytnutia sa technických problémov prerušiť on-line vzdelávanie skôr.

- Vyučujúci má právo žiaka, ktorý narúša on-line hodinu vylúčiť z vyučovacej hodiny.

- On-line vzdelávanie je realizované od 20.4.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie.  Jeho využívanie v riadnom režime bude realizované individuálne na základe dohovoru so zákonným zástupcom žiaka v čase neprítomnosti žiaka na vyučovaní v priestoroch školy (nemoc).

 

Vnútorný poriadok, s ktorým boli žiaci oboznámený 2. septembra 2019 ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

 

 

Dodatok č. 2 k Vnútornému poriadku bol schválený  24. 04. 2020 a nadobúda platnosť   27.04.2020.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Edita Oravcová

                                                                                                          riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa