Navigácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2020/2021 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016 Komplexná analýza 2015/16 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 Správa o výchovno-vzdelávacie činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012-2013 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2010/2011 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2009/10 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2008/09

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

za školský rok 2020/2021

 

Názov školy a  adresa školy :                                  Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

Okres :                                                                        Košice II 

Telefón :                                                                     055/6434277;  0901 700

E-mailová adresa školy:                                           zsjanigova2ke@gmail.com  

Webová stránka školy :                                            http://zsjanigova.edupage.org/

Riaditelia školy:                                                         Mgr. Ján Huba - 1988/89 – 1990/91

Mgr. Ľudmila Papáčová – 1991/92 – 2013/2014

Mgr. Edita Oravcová – 2014/2015 ....

Vedenie školy:

P.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

meil

telefón

1

riaditeľka

Mgr. Edita Oravcová

zsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

2

ZRŠ

Mgr. Eva Michalicová

zsjanigovazrs2@centrum.sk

0901 700 378

RNDr. Daniela Blašková

dblaskova@centrum.sk

0901 700 378

3

hospodárka školy

Bc. Marcela Živčáková

hospodarkazsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

4

vedúca ŠKD

Beáta Eibenová

bea.eiben@centrum.sk

0914 700 372

5

výchovný poradca

Mgr. Mária Pavlisová

zurkapedro@pobox.sk

0901 700 378

6

kariérový poradca

Mgr. Viera Miškovičová

habjena@gmail.com

0901 700 378

7

vedúca ŠJ

Adriana Miklianová

sjjanigova@centrum.sk

0901 700 379

 

Členovia rady školy:

 

Členovia Rady školy :

Meno a priezvisko

Kontakt na predsedu

( mail )

1

Predseda: pedagogický zamestnanec

Mgr. Anna Kmecová

kmecan@centrum.sk

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Peter Obšatník

 

3

ostatní zamestnanci školy

Adriana Miklianová

 

4

zástupca rodičov

Jarmila Hönschová

 

5

zástupca rodičov

Ing. Doložinski

 

6

zástupca rodičov

PaedDr. Silvia Košťová

 

7

zástupca rodičov

Terézia Maliňáková

 

8

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ladislav Lörinc

Starosta MČ

9

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Marián Horenský PhD.

Poslanec 

10

zástupca zriaďovateľa

Ing. Marta Sidorjaková

Poslankyňa MČ

11

zástupca zriaďovateľa

Ing. Milan Pach

Poslanec MČ

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:      01. 10. 2020 / 30. 09. 2024

Počas školského roka rada školy zasadala

– 30.09.2020, kedy prebehla ustanovujúca schôdza, na ktorej bola zvolená predsedníčka rady :

Mgr. Anna Kmecová

- 5.10.2020, kedy boli členovia rady riaditeľkou školy Mgr. Editou Oravcovou oboznámení :

- so Správou o VVV za školský rok 2019/2020,

- so zmenami v školskom vzdelávacom programe v školskom roku 2020/2021 a

- s organizáciou školy v školskom roku 2020/2021.

 

K obsahu uvedených dokumentov nemali výhrady.

Vzhľadom na prijaté protiepidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID 19 rada školy do 30.6.2021 nezasadala.

 

Členovia MZ a PK :

P.č.

Názov MZ a PK

Vedúci

zastúpenie predmetov

1.

MZ    ročníkov 1. – 4.

Mgr. Adriana Blišáková

Všetky v roč. 1.- 4.

2.

MZ    ŠKD

Beáta Eibenová

ŠKD

3.

PK     SJL

Mgr. Miriam Varechová

SJL, CUJ, DEJ

4.

PK     MAT, INF, FIG

Mgr. Mariana Tobisová

MAT,INF, FIG

5.

PK     spoločenskovedných a výchovných predmetov

Mgr. Eva Špačková

OBN, ENV, NAV, VYV,TEV,HUV, VYU

6.

PK      prírodovedných predmetov

Mgr. Peter Obšatník

BIO,CHEM,FYZ, TECH, SVP, GEO, PVB

7.

PK      cudzích jazykov

Mgr. Petra Sýkorová

ANJ, NEJ, RUJ

8.

PK       DEJ, GEO

Mgr. Ján Rešovský

GEO, DEJ

Počet, dátumy zasadnutí MZ a PK a prijaté uznesenia sú uvedené v jednotlivých zápisniciach – záverečných správach.

 

Zriaďovateľ školy

Mesto Košice

Trieda SMP 48/A

+421 55 6419 111
kontakt@kosice.sk

 

Počet žiakov

počet všetkých tried ZŠ spolu :                              22                        z toho   v 1. – 4. roč. :     12

v 5. – 9. roč. :         10

počet všetkých žiakov ZŠ spolu :                            467                      z toho   v 1. – 4. roč. :     268

                                                                                                                               v 5. – 9. roč. :     199

Φ počet žiakov na triedu :          1.- 4. roč.  :                      22,3     

5.- 9. roč. :                       19,9       

1.- 9. roč. :                       21,22

 

počet oddelení ŠKD :                                                8                          v nich počet žiakov   :             222

Φ počet detí na oddelenie :                                                  27,75

 

Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ       

fyzický stav :                                                               35                        / z toho 32 TPP + 3 na dohodu

počet asistentov učiteľa v ZŠ :                                6                          (OÚ 2; projekt 4)        

počet odborných zamestnancov : 

školský psychológ                                                    1                         

špeciálny pedagóg                                                   1                         

počet vychovávateliek v  ŠKD :                               8                         

 

 

počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :                             0

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :                                  0

počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ        16                       

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Z dôvodu opatrení týkajúcich sa zamedzenia šírenia ochorenia na COVID 19 boli aktivity školy na verejnosti obmedzené.

Informácie o činnosti školy boli zverejňované na stránke školy, Fb profile školy, v mesiaci február a marec na billboardoch na sídlisku KVP, v časopise KVAPKA vydávaný MČ KVP.

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

 

názov výzvy

vyhlasovateľ

Názov projektu

požadovaná suma

začiatok - koniec

zodpovedná osoba

úspešnosť

1

Výnimočné školy 2020/2021

Nadácia ZSE

Cesta za zmenou - trvalou

3 000

 

Šmajdová

nie

2

Zelené školy

Živica

Energetické esá

pomôcky, energetický audit

30.11.20 - 30.6.21

Obšatník

áno

3

e-Škola pre budúcnosť

Nadácia ORANGE

Animátor

1 500

 

Tobisová

áno

4

Iniciatíva DM (spoločne)

DM drogérie

Zelená terasa

1 600

 

Šmajdová, Obšatník, Miškovičová, Demeterová

áno

5

Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

MMK

Terasa, ktorá učí

1 515

 

Oravcová

áno

6

Lovci baktérií

Domestos pre školy

   

september 2020 -

Trembecká

realizoval sa

7

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

MPC

   

september 2020 - august 2022

Živčáková

áno

8

Noc výskumníkov - Veda bez ghraníc

SOVVA - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

 

pomôcky

november 2020 - jún 2021

Obšatník     Miškovičová

áno

9

Program : Klimatické záhrady pomáhajú klíme

OZ SOSNA

     

Oravcová

nie

10

Recykluj a vyhraj

MILK Agro

zber tetra obalov

200

október 2020  - apríl 2021

Miklianová

áno

11

Vybavenie školských kuchýň

MŠ SR

 

5 000

október - december 2020

Oravcová

nie

12

Podpora čitateľskej gramotnosti

MŠ SR

Čítame radi

800

december 20- január 2021

Oravcová

áno

13

Školy v oute

Živica

Outdoorová výučba

školenia, metodická pomoc, pomôcky

od 1. marca                                           do 31. decembra 2021

Demeterová

nie

14

2021 JAR

Svet plastelíny

Svet plastelíny

50 kg plastelíny

14.01.2021 - 31.03.2021

Špačková

nie

15

Spolu múdrejší

MŠVVaŠ SR

Spolu múdrejší

5800

1.4.2021 - 30.6.2021

Oravcová

nie

16.

Modernejšia škola

MŠVVaŠ SR

Modernejšia škola

24510

máj podaná

Oravcová

nie

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

V školskom roku 2020/2021 sme nemali kontrolu Štátnej školskej inšpekcie

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

 

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

- využívanie interaktívnych učebníc

- vyškolenie učiteľov na uplatňovanie inovatývnych metód vo výučbe – KAHOOT, tvorba online testov,

-vybavenie kmeňových tried na 1. stupni interaktívnymi tabuľami

- všetci učitelia majú k dispozícii notebook, prípadne tablet

- prítomnosť pedagogických asistentov na hodinách

- prírodovedné predmety realizované v blokoch

- knižnica pre deti a mládež v budove školy

- prezentácia ročníkových prác žiakov 4. ročníka – „Moje druhé ja“ a 9. ročníka – „Prečo som si vybral túto strednú školu“

- systematická výuka aj počas dištančného vzdelávania zabezpečila úplné prebratie učiva podľa školského vzdelávacieho programu

- zameranie školy na environmentálnu výchovu

- navýšenie hodín tanečnej výchovy

- predmet Finančná gramotnosť

- kvalitné vybavenie odborných učební – cvičná kuchynka, školská dielňa na opracovanie dreva a dielňa na opracovanie kovov

- pravidelné investovanie do modernizácie interiérového vybavenia

-maximálne zapájanie sa do výziev a projektov

- nedostatočné vybavenie školy potrebné pre realizovanie hodín súčasne online a prezenčne, potrebné doplniť vizualizéry, kamery, mikrofóny ...

- v školskom systéme absentuje legislatívna podpora vzdelávania cudzincov, v súčasnosti sa v škole vzdelávajú 3 žiaci z Vietnamu a 1 žiak z Ukrajiny.

- veľmi náročná spolupráca s rodičmi slabších žiakov, kde väčšinou absentuje domáca príprava, dohľad nad prípravou na vyučovanie, tolerovanie a následné ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka na vyučovaní

 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet žiakov so ŠVVP

3

10

7

5

8

8

9

7

11

68

% zo všetkých žiakov školy

 

14,56

Z toho počet začlenených žiakov

0

0

1

0

5

3

4

5

4

22

% zo všetkých žiakov školy

 

4,71

                                                        

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva:          88

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole:                                                  34

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole:                                                                         33

 

Výsledky hodnotenia žiakov :

 a) Prospech

- Prospeli s vyznamenaním:        234

- Prospeli veľmi dobre:                  64

- Prospeli:                                      135

- Neprospeli:                                   10

- Neklasifikovaní:                            24        (20 žiakov v zahraničí; 4 žiaci opravné skúšky)

- Celkový dosiahnutý priemer    1,51

 

b) správanie

počet znížených známok zo správania na konci roka :                                 na stupeň 2:                          0           

na stupeň 3:                          3             

na stupeň 4:                          0

počet pokarhaní RŠ za celý šk. rok  :                      8                                        pochvál riad. školy :        54

 

c) dochádzka

počet vymeškaných hodín spolu za celý rok  - ku 15.6.2021:                                                                33 474   

z toho neospravedlnených hodín za celý rok :                                                                                               194 

 

d) Vedomostné súťaže, olympiády a športové súťaže :

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do súťaží :

Klokan, iBobor, Všetkovedko, Pytagotiáda, Vianočná výtvarná súťaž (organizovaná PZ Košice), Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Knižné kamarátstvo,

Žiaci 2. stupňa sa zapojili do súťaží a olympiád :

Hviezdoslavov Kubín – online, iBobor, Olympiáda v anglickom jazyku, Geografická olympiáda, Dejepisná olympiáda, Zachyť energiu, Výtvarná súťaž Biblia očami detí

 

Voľnočasové aktivity

Všetky záujmové útvary boli organizované prostredníctvom CVČ DOMINO. V septembri sa realizoval nábor žiakov do záujmových útvarov. V ponuke boli športové a turistické záujmové útvary, tvorivé dielne a lego krúžky  pre žiakov  I. aj II. stupňa.  Vypracovali sme plány , zabezpečili pomôcky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ  bola  prerušená v čase od 1. 10. 2020 do odvolania na základe zasadnutia krízového štábu mesta Košice , usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  na základe opatrenia MŠVV a Š SR  z dôvodu pandémie.

 

Spolupráca s organizáciami a rodičmi žiakov

                           

Organizácia

aktivita

Útulok zvierat

Deň zvierat

Knižnica pre deti a mládež

Deň poézie

E-Twinning

Spolupráca v nemeckom jazyku

OZ Živica

Zelená škola

 

COVID 19

V období január a február žiaci 1. stupňa prešli na dištančnú formu vzdelávania. Realizovali sa online hodiny podľa upraveného rozvrhu. V prvom ročníku sa využíval program  kaligrafická včielka z vydavateľstva Aitec.

Telesná , tanečná a hudobná výchova sa realizovala v súlade s platnými nariadeniami, formou vychádzok do okolia školy – za každého počasia.

Vzhľadom na opatrenia neprebiehalo vyučovanie predmetu náboženská výchova od októbra 2020 do 15. apríla 2021. Niektoré tematické celky sa presúvajú do nasledujúceho školského roka.

Konštatujeme, že dištančné vzdelávanie kladie dôraz na rozvoj intelektu žiaka ale je nedostatočne rozvíjaná emocionálna rovina jeho osobnosti, je narušená socializácia, žiaci sa dostávali do izolácie, niektorí si vytvorili silnú väzbu na rodičov a domáce prostredie, vyskytli sa problémy s opätovnou adaptáciou na školské prostredie.

Žiaci 2. stupňa prešli na dištančnú formu vzdelávania v období od 26. 10. 2020 do 26. 4. 2021.  Komunikácia medzi jednotlivými vyučujúcimi prebiehala počas celého dištančného vzdelávania, pričom si vyučujúce navzájom pomáhali, radili sa a vzdelávali sa v oblasti používania rôznych aplikácií. Formy aj metódy sa prispôsobovali danej situácii, vyučujúce tvorili pracovné listy, prezentácie, pravopisné cvičenia  s podrobným vysvetľovaním aj popisom, ako vypracovať úlohu, upriamovali pozornosť žiakov na stránky, ako www.viemeposlovensky.sk(pravopisné online cvičenia), Alf, kanál youtube (videá iných kolegov, ukážky filmov), www.pisomka.sk., Kahoot, Word wall. V tomto školskom roku počas dištančného vzdelávania sa v oveľa väčšom rozsahu realizovali online hodiny prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings–takmer všetky hodiny realizovali vyučujúce online, iba písomné overovanie prebiehalo po úvodnom vysvetlení, čo žiakov čaká a následne sa žiaci odpájali a pracovali.

Žiaci, ktorí mali akýkoľvek problém s dištančným vzdelávaním – technický, zdravotný, vedomostný ...  mohli navštevovať školu a  individuálne alebo v malých skupinách sa pod dohľadom asistentov alebo učiteľov pripájali na online hodiny.

Pre opatrenia sa neuskutočnili obvyklé exkurzie, škola v prírode, základný plavecký a lyžiarsky kurz, návštevy kultúrnych predstavení, knižnice. Zároveň na základe rozhodnutia ministra školstva sa v tomto školskom roku nerealizovalo testovanie MONITOR 5 a MONITOR 9. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili testovania SJL a MAT – Komparo, s úspešnosťou 69,9% ( celoslovenský priemer 64,6%) a pilotného testovania MAT a SJL  (NUCEM), ktorého výsledky neboli zverejnené.

Presun učiva – tematického celku do nasledujúceho školského roka

Predmet

Ročník

Učivo – tematický celok

Matematika

7

Kombinatorika

Informatika

5-8

Zredukované na základné učivo - všetko

ANJ

6

Obsah učebnice Project Explore 1, lekcie 3-6

 

7

Project 2 : lekcie 2 - 6

 

8

Project 3 : lekcie 3 - 6

 

9

Project 4 : lekcie 2 - 6

NEJ

6-8

Škola a jej zariadenie + Učebné predmety

RUJ

6-8

Azbuka slovom aj písmom

 

Dištančná výučba sa svojou kvalitou nepribližuje prezenčnej výučbe, osobný kontakt učiteľa a žiaka nemôže byť nahradený online priestorom, žiaci strácajú motiváciu asociálny kontakt a zároveň zdôrazňujeme, že hodnotenie žiakov počas dištančnej výučby nie je objektívne a nemusí zodpovedať skutočným vedomostiam a schopnostiam žiakov.

Všetky vyučujúce sa zhodli na tom, že dištančná forma vyučovania neposkytuje žiakovi ani vyučujúcemu dostatočnú spätnú väzbu. Žiaci sa počas online vyučovania zdráhajú komunikovať tak v cudzom, ako i v materskom jazyku, „skrývajú sa za kamerami“ a v porovnaní s prezenčným vyučovaním majú mnohí menší záujem o vyučovanie či kooperáciu s vyučujúcim. Preto počas dištančného vyučovania cudzieho jazyka značne trpí rozvoj verbálnych znalostí v cudzom jazyku, ale i tímová práca žiakov. Najčastejším problémom však paradoxne bola výrazná pomoc zo strany rodičov pri plnení zadaní a písaní previerok, čím dochádzalo ku skresleniu spätnej väzby o zvládnutí učiva a v neposlednom rade i ku neobjektívnemu hodnoteniu žiaka. Tento jav sa objavoval najmä u žiakov s vývinovými poruchami učenia, kde počas online výučby došlo pri písaní písomiek k značnému zlepšeniu, ktoré sa však pri online hodinách neprejavovalo. Po nástupe do školy sa tieto predpoklady potvrdili.

Nevýhody absencie vyučovania výchovných predmetov

- Neexistujúci osobný kontakt učiteľa a žiaka – v budúcnosti sa môže prejaviť nezáujmom o daný predmet.

- U žiakov sa nerozvíja rovina emocionálna, tvorivá, pohybová, komunikačná, hudobná a podobne.

- Výchovné predmety vychádzajú z cieľov, ktoré umožňujú žiakom vytvárať si celkový pohľad na svet, existenciu, vzťahy medzi ľuďmi, zdravý životný štýl, umenie, krásu okolo nás – úplným absentovaním týchto predmetov sa u žiakov nevytvárajú tieto potreby.

- Absencia pohybovej činnosti a pohybovej kultúry môže v konečnom dôsledku viesť k zníženiu imunity u žiakov, sedavému spôsobu života, odmietaniu zdravého životného štýlu. To môže vyústiť k fyzickým a psychickým problémom.

- Tento spôsob života podnecuje žiakov k zvýšenému záujmu o technické výdobytky, ktoré sa im denne ponúkajú.

- V oblasti komunikácie žiaci hlavne vo výchovných predmetoch majú potrebu zdieľať svoje osobné, citové, emocionálne problémy. Túto možnosť v danom období nemajú, čo môže viesť k chorobným stavom prežívania.

- Pri nedostatku výtvarných a hudobných podnetov môžeme v budúcnosti očakávať, že osobnosť žiaka sa bude rozvíjať len v intelektuálnej rovine a emocionálna stránka bude zanedbaná.

- Ochudobňujeme žiaka o jeho záujem o profesie, ktoré vychádzajú z cieľov výchovných predmetov (umelecké smery, športová kariéra, konzervatórium atď).

Škola dodržiavala stanovené opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Počas školského roka boli zo strany RÚVZ vykonané 2 kontroly, v oboch prípadoch neboli zistené žiadne porušenia.

V priebehu školského roka sa pre výskyt ochorenia prerušilo vyučovanie 2 x v 1.C, 1 x v 4.A a 1x v 7.B. Ani v jednom prípade nedošlo k následnému nakazeniu ďalšej osoby – žiaka alebo zamestnanca školy. K prípadným výskytom ochorenia u žiakov alebo zamestnancov došlo mimo školské prostredie.

             

Priestorové a materiálno-technických podmienky školy

Vykonané opravy a úpravy v školskom roku 2020/2021:

Oprava kanalizácie a strešného zvodu v kmeňovej triede č. 8

Oprava prasknutého potrubia TÚV vo WC na 1. podlaží v trakte A

Nákup :

- šatňové skrinky

- IKT ( tablety, PC, notebooky, vonkajšie kamery, slúchadlá, interaktívne tabule)

- germicídny žiarič

- zelené tabule

- stoličky a skrine do zborovne

- vybavenie ŠJ (chladnička, pracovný stôl, komín ku plynovému kotlu)

- kuchynská linka pred zborovňu

- dezinfekčné veže

 

Finančné zabezpečene výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2021:

Rozpočet školy :

1 444 455,00 €

Rozpočet na prenesené kompetencie (111):         

 979 345,00 €

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD, ŠJ /:     

289 037,00 €

Digitálne technológie : 

2 000,00 €

Presun štátnych prostriedkov z roku 2020 :

15 000,00 €

Príspevok na žiaka so SZP: do 30. 6. 2021 

500,00 €

Mimorozpočtové finančné prostriedky za rok 2020:

Sponzorské :

 

20,00 €

Orange

1 140,00 €

Rodičia žiakov, rodinní príslušníci zamestnancov

750,00 €

Projekty

MPC

32 001,00 €

Prevádzkové náklady nájomcov

 

0,00 €

Záväzky za  rok

2020 k 31.12.2020: 

TEHO

8 820,84 €

2021 k 30.06.2021:

V splatnosti

1 349,43 €

         

 

Dátum  a čas hodnotiacej porady : uskutoční sa 24.8.2021 o 8:00 hodine

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ: * doloží sa k 31.10.2021

V Košiciach : 09.07.2021                                                                      Mgr. Edita Oravcová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa