Navigácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016 Komplexná analýza 2015/16 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 Správa o výchovno-vzdelávacie činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012-2013 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2010/2011 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2009/10 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2008/09

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

za školský rok 2019/2020

 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy :             Mgr. Edita Oravcová

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole:          1. 7. 2014

Názov školy a  adresa školy :                            Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

Okres :                                                            Košice II 

Telefón :                                                          055/6434277;  0901 700

E-mailová adresa školy:                                    zsjanigova2ke@gmail.com  

Webová stránka školy :                                     http://zsjanigova.edupage.org/

Čestný názov  školy udelený (dátum):               0

Vznik školy:                                                     1. septembra 1998

Riaditelia školy:                                                Mgr. Ján Huba - 1988/89 – 1990/91

Mgr. Ľudmila Papáčová – 1991/92 – 2013/2014

Mgr. Edita Oravcová – 2014/2015 ....

 

Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2020 :

počet všetkých tried ZŠ spolu :                         20                    z toho   v 1. – 4. roč. : 10

v 5. – 9. roč. :        10

počet všetkých žiakov ZŠ spolu :                       400                  z toho   v 1. – 4. roč. :             198

                                                                                                          dievčat :            204 / 52,84%

v 5. – 9. roč. :        202

dievčat :      99 /  49%

počet špeciálnych tried :                                   0                      v nich počet žiakov :             0

počet tried nultého ročníka :                              0                      v nich počet žiakov :             0

počet oddelení ŠKD :                                        6                      v nich počet žiakov :             163

 

počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach :                                      20

počet žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ :             7

počet vymeškaných hodín spolu za celý rok  - k 12.3.2020:                                            24 605   

priemer na žiaka :                                                                                                       65,27

 

z toho neospravedlnených hodín za celý rok :    24                    priemer na žiaka :  0,06

počet znížených známok zo správania na konci roka :               na stupeň 2:                 1         

na stupeň 3:                  0           

na stupeň 4:                 0

počet pokarhaní RŠ za celý šk. rok  :                 6                      pochvál riad. školy :   21

počet prospievajúcich žiakov spolu :                  350                             

neprospievajúcich spolu :                                 0

počet neklasifikovaných žiakov spolu :               50

 

počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ      

fyzický stav :                                                    32                    / z toho 29 TPP + 3 na dohodu

prepočítaný stav :                                             28,26               / z toho 28,09 TPP + 0,17 dohody

počet asistentov učiteľa v ZŠ :                           1                      (projekt 100%)        

počet pedagogických asistentov v ZŠ :              1                      prepočítaný stav:     0,6 -  

počet odborných zamestnancov : 

školský psychológ                     fyzický stav :     1                      prepočítaný stav :    0,2

špeciálny pedagóg                    fyzický stav :     1                      prepočítaný stav :    0,5 - projekt

počet vych. v  ŠKD :                  fyzický stav :     5                      prepočítaný stav :    4,5

počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :             0

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :                              0

počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ

fyzický stav :     16                    prepočítaný stav :           15,29

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2020

počet žiakov 9. ročníka :                                   35                    z nich neumiestnených :  0

počet prijatých - na gymnáziá :                          10                    na SOŠ :                      21

počet končiacich v nižších ročníkoch :               1                      z nich neumiestnených :   0

počet odchádzajúcich po 5. roč. na 8.r.G :         1

počet odchádzajúcich po 8. roč. na bilingv. G:    2

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 3 ( z toho 1 externý)

počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie : 2 ( 1 učiteľka, 1 vychovávateľka)

 

Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :

počet na 1. mieste v okresnom kole :                 1         

názvy súťaží (nie mená žiakov) :                       Geografická olympiáda

 

počet na 1. mieste v krajskom kole :                  0

názvy súťaží (nie mená žiakov) :          

počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :        0

názvy súťaží (nie mená žiakov) :                      

počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach :

 

Základné údaje – kontakty  k 30.6.2020

Vedenie školy:

P.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

meil

telefón

1

riaditeľka

Mgr. Edita Oravcová

zsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

2

ZRŠ

Mgr. Eva Michalicová

zsjanigovazrs2@centrum.sk

0901 700 378

RNDr. Daniela Blašková

dblaskova@centrum.sk

0901 700 378

3

hospodárka školy

Bc. Marcela Živčáková

hospodarkazsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

4

vedúca ŠKD

Beáta Eibenová

bea.eiben@centrum.sk

0914 700 372

5

výchovný poradca

Mgr. Mária Pavlisová

zurkapedro@pobox.sk

0901 700 378

6

kariérový poradca

Mgr. Viera Miškovičová

 

0901 700 378

7

vedúca ŠJ

Adriana Miklianová

sjjanigova@centrum.sk

0901 700 379

 

Údaje o rade školy a poradných orgánoch

Rada školy:

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:      01. 04. 2016 / 30. 09. 2020

Predĺženie funkčného obdobia nastalo v súvislosti s výskytom pandémie KOVIT 19

 

 

 

 

 

 

 

Členovia rady školy:

 

Členovia Rady školy :

Meno a priezvisko

Kontakt na predsedu

( mail )

1

Predseda: pedagogický zamestnanec

Mgr. Anna Kmecová

kmecan@centrum.sk

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Peter Obšatník

 

3

ostatní zamestnanci školy

Adriana Miklianová

 

4

zástupca rodičov

Jarmila Hönschová

 

5

zástupca rodičov

Ing. Doložinski

 

6

zástupca rodičov

PaedDr. Silvia Košťová

 

7

zástupca rodičov

Terézia Maliňáková

 

8

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ladislav Lörinc

Starosta MČ

9

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Marián Horenský PhD.

Poslanec 

10

zástupca zriaďovateľa

Ing. Marta Sidorjaková

Poslankyňa MČ

11

zástupca zriaďovateľa

Ing. Milan Pach

Poslanec MČ

 

MZ a PK školy:

P.č.

Názov MZ a PK

Vedúci

zastúpenie predmetov

1.

MZ    ročníkov 1. – 4.

Mgr. Adriana Blišáková

Všetky v roč. 1.- 4.

2.

MZ    ŠKD

Beáta Eibenová

ŠKD

3.

PK     SJL

Mgr. Miriam Varechová

SJL, CUJ, DEJ

4.

PK     MAT, INF, FIG

Mgr. Mariana Tobisová

MAT,INF, FIG

5.

PK     spoločenskovedných a výchovných predmetov

Mgr. Eva Špačková

OBN, ENV, NAV, VYV,TEV,HUV, VYU

6.

PK      prírodovedných predmetov

Mgr. Peter Obšatník

BIO,CHEM,FYZ, TECH, SVP, GEO, PVB

7.

PK      cudzích jazykov

Mgr. Petra Sýkorová

ANJ, NEJ, RUJ

8.

PK       DEJ, GEO

Mgr. Ján Rešovský

GEO, DEJ

 

Štatistické údaje  a profilácia školy

Projektovaná kapacita školy:                                    24 tried; 

Počet elokovaných tried + uvedenie miesta:             0

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:              207

z toho z obvodov mimo obce:                                   32

Priemerné počty 2019/2020

Φ počet žiakov na triedu :      1.- 4. roč.  :                 19,8    

5.- 9. roč. :                  20,2       

1.- 9. roč. :                  20,00

Počet zapísaných prvákov po zápise   7. 4. 2019 :    72

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2019 :     60

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka :          0

Počet zapísaných prvákov k 13.5.2020 :                   96

 

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2020

ročník

nižší

5.

6.

7.

8.

9.

spolu

počet žiakov

0

0

0

0

3

37

37

 

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G k 30.6.2020:

počet všetkých  žiakov

5. roč.

počet žiakov 5. roč., ktorí odišli na 8 ročné G

počet všetkých  žiakov 8. roč.

počet žiakov 8. roč., ktorí odišli na bilingv. gym./biling. OA

44

1

39

3

 

Počet začlenených žiakov k 30.6.2020 v bežných triedach:

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet začlenených žiakov

0

0

1

0

4

2

4

5

4

4

% zo všetkých žiakov školy

6

 

                       

 

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD :                             

počet žiakov

počet oddelení

priemer

počet krúžkov ŠKD

počet žiakov ŠKD

v krúžkoch

% zapojenia

počet zamestnancov prepočítaný stav

počet zamestnancov fyzický stav

163

6

27,16

4

60

36,8

5,5

6

 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 

 

 

počet krúžkov

počet žiakov navštevujúcich krúžok

% zapojenia žiakov

1. - 4. ročník

7

121

60,5

5. - 9. ročník

4

56

28

1. – 9. ročník

1

20

10

Spolu

12

197

49,25

Údaje o CvČ  :   nemáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy k 30.6.2020

Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav :             29 učiteľov

                                                                                   1 školský psychológ

                                                                                   1 školský špeciálny pedagóg

                                                                                   1 asistent učiteľa

                                                                                   1 pedagogický asistent

                                                                                   6 vychovávateliek

                        Spolu :                                               39

 

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

-           PZ v adaptačnom vzdelávaní                        1         

-           samostatný PZ                                                13 

-           PZ s 1. atestáciou                                           11

-           PZ s 2. atestáciou                                           14

-           nekvalifikovaný PZ                                       0

 

Pracovný pomer

Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer:

- pedagogický TPP                                                    0

- pedagogický DPP                                                    3          (Seňková – AU;

Bardelčíková – vychovávateľka v ŠKD

Ondovová – školský špeciálny pedagóg )

- dohoda                                                                     3          (Vecan, Miňo, Matis).

 

Kontinuálne vzdelávanie: 

počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  v školskom roku 2019/2020 :

-       adaptačné           2          - prebiehajúce adaptačné       1         

-       aktualizačné       34        - špecializačné                       0

-       inovačné            2          - kvalifikačné                         0

-       funkčné              0          - funkčné inovačné                1

-       rozširujúce         1

 

 

Riadiaci zamestnanci :

štúdium PVVPZ

 

ukončené

v roku

prebieha

začiatok

ukončenie

nezaradený

 

má podanú prihlášku

od roku

2016

 

 

 

 

 

ZRŠ

2015

 

 

 

 

 

ZRŠ

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

 správni zamestnanci

fyzický stav

prepočítaný stav

Prac. pomer TPP/DPP/dohoda

Ak DPP a dohoda

Pracovný pomer

ukončený k.......

Vedúca hospodárskeho úseku      

1

1

TPP

 

Účtovníčka

1

0,54

TPP

 

Administratívny zamestnanec

1

0,5

TPP

 

Školník

1

1

TPP

 

Upratovačky

5

4,75

TPP

1 x odchod do starobného dôchodku 8/2020

spolu:

9

7,79

 

 

 

zamestnanci školskej kuchyne

fyzický stav

prepočítaný stav

Prac. pomer TPP/DPP/dohoda

Ak DPP a dohoda

Pracovný pomer

ukončený k.......

vedúca ŠJ

1

1

TPP

 

hlavná kuchárka

1

1

TPP

 

Kuchárka

2

2

TPP

 

prevádzkový zamestnanec

3

3

2xTPP; 1x DPP

30.6.2020

Administratívny pracovník

1

0,5

TPP

 

spolu:

8

7,5

 

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Imatrikulácia prvákov – v spolupráci s rodičmi žiakov a MŠ Čordákova a Hemerkova a Huskova

 

Vianočná kaviareň

- kultúrny program

– stretnutie zamestnancov, žiakov a rodičov

- Vianočná burza výrobkov žiakov

- Janigovské trhy, prezentácia žiakov a rodičov.

- zbierka hračiek

,- súťaž Zdravé a chutné Vianoce

 

Aktivity v ŠKD

Zlatá vareška

O najlepšie detské srdiečko

Najčistotnejšie oddelenie

Talentárium

Dopravný kvíz

 

Kurzy :

Základný lyžiarsky výcvik – 7.roč.

 

Karneval 1. – 4.

 

Exkurzie pre ročníky 1. – 4.:

 

Exkurzie pre ročníky 5.- 9.:

 

Aktivity k medzinárodným dňom :

3.10 Svetový deň zvierat

- zbierke pre Útulok zvierat 

- prezentácia domácich  zvieratiek, diskusia  o opatere  a starostlivosti

- Pes  nie je hračka - beseda  s pracovníčkou  útulku.

 16.10. Svetový deň výživy

- vedomostný kvíz v ŠKD

17.11. Svetový deň bez fajčenia

Európsky týždeň boja proti drogám

1. 12.  Deň boja proti AIDS

 

Besedy

- s príslušníkom PZ

 

Rozhlasové relácie :

 

Rozlúčka s deviatakmi

 

Spolupráca s MČ KVP

- spoluúčasť na projekte „Vtáčia búdka“

- Pohár starostu KVP, súťaž v prehadzovanej dievčat

 

Spolupráca s CPPPaP

 

Klube dôchodcov na sídlisku KVP

- Jesenné popoludnie so seniormi

 

CVČ DOMINO

- záujmová činnosť

- kurzy finančnej gramotnosti -1. – 4. a 7. – 9. Ročník

 

KOSIT :

- Celoročný zber  použitých batérií

- Celoročný zber papiera, triedený zber papiera  v triedach

- Čo kam patrí – nácvik   efektívneho  triedenia  odpadu - - rovesnícke  učenie.

 

MŠ Čordákova, Hemerkova a Huskova:

- otvorené hodiny 2 x mesačne

- účasť na  Vianočnej kaviareni,  Imatrikulácii prvákov,

-2x zábavné popoludnia: Poď sa zahrať na školáka

 

ZOO Kavečany

 

NÚCEM

- elektronické testovanie vedomostí žiakov  MAT; SJL

 

Mestská  knižnica  

 

SČK

- Janigovská kvapka krvi

 

Projekty do ktorých sme zapojený :

- eTwinning

- Ekoalarm

- Viem, čo zjem

- IT Akadémia

- Zelená škola

-Lovci baktérií – DOMESTOS

 

Účasť v olympiádach : OSJL, MATO, BIO, GEO, TCHV,  Biblická,  CHEO,  DEJO

 

Súťaže : Šaliansky Maťko; Hviezdoslavov Kubín; Pytagoriáda;,  Klokanko;  KOMPARO; IBobor;  Najkrajší sen; Vesmír očami detí; Koláže rozprávajú; Keď sa zdvihne opona....

 

Zapojenie školy do projektov:

 Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

September 2013

trvá

Organizuje NÚCEM

„Zelená škola“

September 2012

trvá

Záhrada, ktorá učí

Predzáhradka, ktorá učí

Eko plocha

Živá terasa

Levandule pre motýle

Školská športová liga

September 2008

Jún 2019

Zapájanie sa do súťaží

Zober loptu a nie drogu – basketbal, florbal, futbal, prehadzovaná

September 2008

trvá

Zapájanie sa do súťaží

„Červené stužky“

September 2010

trvá

Boj proti AIDS

EKO ALARM

September 2017

trvá

Vzdelávanie žiakov v oblasti triedenia odpadu

„Obchodovanie s ľuďmi“ – 9.ročník

September 2010

trvá

Dr.Olajošová, Centrum výchovy a prevencie

„Kyberšikana“ – 8. ročník

September 2013

trvá

Dr.Olajošová, Centrum výchovy a prevencie

IT akadémia

Jún  2017

Jún 2020

Počas 3 rokoch 10 učiteľov prírodovedných predmetov sa bude vzdelávať v oblasti využívania digitálnych technológií vo svojich predmetoch a následne budú využívať a overovať inovatívne metodické postupy.

Získame IT science laboratórium.

eTwinning

September.2016

trvá

medzinárodný projekt, na hodinách  NEJ a VYV v 7. a 8. ročníku, PDA v 4. ročníku

Duálne vzdelávanie

Máj 2017

Jún 2020

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Englis one

september 2017

trvá

Inovatívne metódy na hodinách ANJ

Hovoríme o jedle

Október 2017

trvá

Výchova k zdravému životnému štýlu

Viem čo zjem

Máj 2017

trvá

Výchova k zdravému životnému štýlu

Zaži energiu

September 2018

trvá

Netradičné metódy na hodinách FYZ

Ľudské zdroje

Január 2018

Jún 2020

Vytvorenie pracovnej pozície asistent učiteľa a školský špec. pedagóg, činnosť Klubu šikovných

Fenomény sveta

Október 2018

Jún 2020

Prehlbovanie učiva prírodovedných predmetov, Zaradenie samostatného predmetu do Šk.VP

 

Prihlásenie školy do projektov v školskom roku 2019/2020:

názov výzvy

vyhlasovateľ

Názov projektu

požadovaná suma

zodpovedná osoba

úspešnosť

Valentínka a jej priatelia

SČK

 

0

Rešovský

nie

Recykluj a vyhraj

MILK Agro

 

0

Miklianová

áno

Vtáčie búdky

MČ KVP

 

0

Obšatník

áno

Iniciatíva DM (spoločne)

DM drogérie

Zelená terasa

1 600

Šmajdová, Obšatník, Miškovičová, Demeterová

áno

Elektroodpad - dopad

Živica

 

0

Šmajdová

áno

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách

MŽP

Učiaca terasa

50000

Oravcová

 

Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

MMK

Terasa, ktorá učí

1 515

Oravcová

áno

Lovci baktérií

Domestos pre školy

 

 

Trembecká

áno

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

MPC

 

 

Živčáková

 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Prospeli s vyznamenaním

Prospeli veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifiko -vaní

Preskúšanie v auguste 2020

priem. prospech

samé jednotky

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

hodnota

počet

1.-4.

10

198

116

58,58

8

4,04

59

29,79

0

0

15

7,57

6

3,03

1,19

91

5.-9.

10

202

112

55,44

30

14,85

25

12,5

0

0

35

17,32

21

10,4

1,6

57

1.-9. ročník

20

400

228

57

38

9,5

84

21

0

0

50

12,5

27

6,75

1,39

148

 

 

Pre porovnanie :

2018/2019  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy )  výsledky k 31.8.2019

Z počtu neprospievajúcich žiakov budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 1

 

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Prospeli s vyznamenaním

Prospeli veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifiko -vaní

opravné skúšky

priem. prospech

samé jednotky

 
 

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

hodnota

počet

 

1.-4.

9

188

99

52,4

11

5,8

65

34,4

2

1,06

12

6,38

0

1,13

114

 

5.-9.

10

198

93

47

50

25,3

42

21,2

2

1,01

11

5,56

2

1,56

34

 

1.-9.

19

386

192

49,6

61

15,8

107

27,6

4

1,03

23

5,96

2

1,41

148

 

 

Predmet

celkový prospech

I. stupeň

II. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

1,26

1,95

Matematika

1,18

1,89

Prírodoveda –  Biológia

1,17

1,28

Prvouka

1,02

 

Vlastiveda – Geografia

1,20

1,48

Dejepis

 

1,52

Fyzika

 

1,53

Chémia

 

1,51

Anglický jazyk

1,15

1,57

Nemecký jazyk

 

1,29

Ruský jazyk

 

1,55

Informatika

 

 

Pracovné vyučovanie,  Technika, Svet práce,

 

 

Hudobná výchova

 

 

Výtvarná výchova

 

 

Telesná výchova, Telesná a športová výchova

 

 

Fenomény sveta

 

 

Občianska náuka

 

1,36

Finančná gramotnosť

 

 

Celkový prospech k 30.6.2020

1,16

1,41

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:

Priemer za 1.-9. roč. :   1,28                          Priemer v 2018/2019 – 1,34     

 

Celkový prospech k 31.8.2020

 

Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

 

I. stupeň

%

II. stupeň

%

 

spolu za ZŠ

počet/priemer

predchádzajúci školský rok: počet/priemer za ZŠ

správanie 2. stupeň

0

0

1

0,5

1/0,25 %

2 / 0,52 %

správanie 3. stupeň

0

0

0

0

0/0 %

2 / 0,52 %

správanie 4. stupeň

0

0

0

0

0/0 %

1 / 0,26 %

riaditeľské pochvaly

4

2,02

17

8,42

21/5,25 %

77 / 19,95 %

riaditeľské pokarhania

0

0

1

0,5

2/0,5 %

18 / 4,66 %

 

Hodnotenie dochádzky                                                                              

počet vymeškaných hodín

I. stupeň

priemer na žiaka

II. stupeň

priemer na žiaka

 

Spolu za rok

priemer  za ZŠ

predchádzajúci školský rok: počet/priemer za ZŠ

I. polrok spolu

8 416

42,5

10 379

51,38

18 795

49,85

44,98

II. polrok spolu

2 750

13,89

3 060

15,15

5 810

15,41

49,39

Spolu za rok, z toho:

11 166

27,92

13 439

66,53

24 605

65,27

94,37

ospravedlnených / rok

11 166

27,92

13 415

66,41

24 581

65,2

93,84

neospravedlnených / rok

0

0

24

0,12

24

0,06

0,53

 

KOVIT – 19

 Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

1. Upravené metódy a formy vzdelávania

Okamžite po uzavretí školy sme začali realizovať vyučovanie dištančnou formou. V prvých týždňoch prostredníctvom systému EduPage, ktorý využívame už tretí školský rok.

V prvých dňoch sme zachovali pôvodný rozvrh, učitelia zadávali žiakom  úlohy, pomocné materiály ako prezentácie, video návody, poznámky, komunikovali s nimi, žiaci zasielali hotové – splnené zadania. Vyučujúci každému individuálne následne poskytli spätnú väzbu.

Od 5.4.2020 sme upravili rozvrh na 3 hodiny denne pre 1. stupeň a 4 hodiny denne  pre 2. stupeň. Prvému stupňu sme zároveň pridali 1 hodinu denne v popoludňajšom čase. Zároveň sa všetci pedagogický zamestnanci oboznámili s aplikáciou Cisco Webex Meetings. Postupne sme do vyučovacieho procesu zaradili on-line hodiny práve  prostredníctvom tejto aplikácie. Vyučujúci sa tak pravidelne stretávali so žiakmi na on-line hodinách, kde spoločne pracovali na úlohách, vysvetľovali, upevňovali a opakovali jednotlivé tematické celky. Žiakom, ktorí zo subjektívnych príčin nemali možnosť sa on-line hodín zúčastniť, boli naďalej poskytované materiály prostredníctvom aplikácie EduPage, prípadne im škola zapožičala tablet.

Na základe rozhodnutia ministra školstva sme s platnosťou od 4.5.2020 opätovne  upravili rozvrh hodín – pričom sme rozdelili predmety na hlavnú a komplementárnu oblasť, s rešpektovaním stanovenej indikatívnej záťaže žiakov. Po tomto termíne boli z rozvrhu vyňaté voľnočasové aktivity a vychovávateľky ŠKD boli pridelené k vyučujúcim na 1. Stupni ako pomocný pedagogický personál pri individuálnej práci so žiakmi.

Pre zlepšenie komunikácie a individuálnej pomoci žiakom aj rodičom sme vypracovali a na stránke škola zverejnili harmonogram konzultačných hodín každého PZ.

Školský špeciálny pedagóg a pedagogický asistent v jednej osobe pracoval individuálne s tromi žiakmi s IVVP.

01.6.2020 do školy nastúpili žiaci ročníkov 1 – 5    160 z celkového počtu 242 (66%)

22.6.2020  do školy nastúpili žiaci ročníkov 6 – 9   99 z celkového počtu 158 (63%)

 

2. Spôsob hodnotenia

Od 13.3. do 5.4. 2020            riadne známkovanie všetkých stanovených predmetov

Od 06.4. do19.6. 2020           slovné pribežné hodnotenie predmetov hlavnej oblasti

                                               nehodnotenie predmetov komplementárnej oblasti

Vzhľadom na fakt, že napriek upozorneniu rodičov na povinnosť žiaka zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, sa niektorí žiaci do vzdelávania nezapájali – v jednom či viacerých predmetov, sme zákonným zástupcom zaslali 27.4.2020 písomné napomenutie spolu s upozornením na možnosť preskúšania žiaka po skončení mimoriadnej situácie.  Zo 75 takto napomínaných žiakov došlo u 48 k okamžitej náprave.

27 žiakov ( 6 na prvom stupni a 21 na druhom stupni) nebolo možné pre nespoluprácu rodičov v závere školského roka z 1 a viac predmetov hodnotiť. Dňa 16.6. boli zákonní zástupcovia týchto žiakov úradne predvolaní, bol s nimi realizovaný pohovor a zároveň im bolo odovzdané oznámenie o termíne preskúšania ich dieťaťa z konkrétnych predmetov.

Pre preskúšanie žiakov boli stanovené dátumy : 19.8.2020 – 21.8.2020

 

 

 Výsledky po 31.8. :   

 

3. Zapojenie do vzdelávania, činnosť ostatných zamestnancov

zaradenie

marec

apríl

máj

jún

Vedenie školy RŠ,ZRŠ

Prítomnosť v škole, riadenie, dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole, riadenie, dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole, riadenie, dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole, riadenie

Učitelia

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole, do 22.6. okrem rizikovej skupiny – pokračovali v dištančnom vzdelávaní

Vychovávatelia

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole, do 22.6. okrem rizikovej skupiny

Asistent učiteľa

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie, po 22.6. prítomnosť v škole

Školský psychológ

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa, po 22.6. prítomnosť v škole

Školský špeciálny pedagóg

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Prítomnosť v škole

hospodárka

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Administratívny pracovník

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Školník

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Upratovačky

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

Prítomnosť v škole 1 deň v týždni na základe harmonogramu

Prítomnosť v škole

Vedúca ŠJ

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Prítomnosť v škole

Zamestnanci ŠJ

Prítomnosť v škole 1 deň v týždni na základe harmonogramu

Prítomnosť v škole 1 deň v týždni na základe harmonogramu

Prítomnosť v škole 1 deň v týždni na základe harmonogramu

Prítomnosť v škole

 

Od 23.3. sa do komunikácie so žiakmi 1. stupňa zapojili aj vychovávateľky v ŠKD – prostredníctvom EduPage ponúkali žiakom zaujímavé aktivity, hry, námety na trávenie voľného času, kreatívne činnosti a podobne. Pre tento účel bola vytvorená v rozvrhu 1 hodina v popoludňajšom čase. Činnosť žiakov a zapojenie sa do aktivít bola dobrovoľná, napriek tomu mala medzi nimi a ich rodičmi kladné odozvy.

4. Materiálne podmienky vzdelávania

Dištančné vzdelávanie žiakov vykonávali pedagogickí a odborní zamestnanci z domu. Všetci boli technicky vybavení – škola im poskytla notebooky a tablety.  Všetci zamestnanci majú v domácnosti prístup k internetu.  S prácou v systéme EduPage majú dobré skúsenosti, ovládajú základné funkcie. Mimoriadna situácia dala priestor na využívanie nových , doteraz nevyužívaných funkcií.  Učitelia sa vzájomne podporovali, pomáhali si a odstraňovali prípadné technické problémy.  

Vzhľadom na viacročné skúsenosti rodičov a žiakov s EduPage nemala škola výrazné problémy s nadviazaním kontaktu s väčšinou žiakov.   Rodičia boli pravidelne informovaní o zmenách, spôsoboch a pravidlách vo vzdelávaní žiakov.  Zároveň im bola ponúknutá technická podpora – využil jeden žiak (zapožičal sa tablet), konzultačné hodiny na individuálnu prácu so žiakom, prípadne na pomoc pri odstraňovaní technických problémov. 

Žiaci komunikovali väčšinou pravidelne, svoje práce zasielali v správach v EduPage, prípadne meilom alebo SMS. Boli aj takí žiaci, ktorí nemali prístup k internetu alebo nemali počítač. S tými sme komunikovali prostredníctvom SMS správ.

Žiadnemu žiakovi sme nemuseli  distribuovať zadania a pracovné materiály poštou , prípadne osobne.

Pred otvorením školy od 1.6. boli priestory riadne vydezinfikované a dostatočne vybavený dezinfekčnými prostriedkami.  Organizačne sme návrat žiakov zvládli bez problémov.  O vydávanie stravy v školskej jedálni prejavilo záujem cca 65% prítomných žiakov.   Stravu pre žiakov v domácom prostredí ani pre cudzích stravníkov sme neposkytovali pre neprejavený záujem z ich strany.

5. Silné a slabé stránky

PLUSY

Za pozitíva tohto on-line vyučovania považujeme v prvom rade vyučovanie z pohodlia domova, druhým pozitívom je aktívnejšie sa zapájanie žiakov, ktorí sú zväčša na hodinách neaktívni, keďže boli nútení odovzdávať vypracované zadania. Zároveň sa veľa z nich stalo oveľa samostatnejšími.

Učitelia sa veľmi rýchlo dokázali prispôsobiť vzniknutej situácii - rýchly nástup on-line hodín (od 31.3.), čím sa plynulo pokračovalo vo vzdelávaní, a tiež sa tým len na veľmi krátky čas prerušil kontakt žiakov v triede, prostredníctvom WEBEXU boli denno-denne spolu, učili sa spolu, vzájomne komunikovali.

Učitelia sa naučili tvoriť on-line zadania, tvorbu on-line testov či už v aplikácii Edupage, Kahoot, alebo pisomka.sk, ale i využívanie video-hovorov v aplikácii Cisco Webex Meetings  čo má veľký potenciál využitia v budúcnosti.

Dištančná forma vyučovania poskytla učiteľovi viac času na uplatnenie individuálneho prístupu k žiakom - priama spätná väzba k domácim úlohám, intenzívnejšia komunikácia so žiakom.

Dištančná forma vzdelávania taktiež priniesla možnosť zamerať vyučovanie cudzích jazykov viac na rozvoj počúvania s porozumením a slovnej zásoby.

Domáce prostredie u niektorých žiakov dopomohlo k väčšej usilovnosti a záujmu o predmet. Ak si žiak zvolil obrazovku zobrazujúcu len učiteľa, navodzovala mu pocit individuálnej hodiny a viac sa dokázal sústrediť. Práca s PC a internetom pomohla aj v ich osobnom rozvoji, naučili sa, ako využívať technológie v praktickom živote. Taktiež došlo k eliminácii rušivých elementov (komentáre, posmešky a zvuky), ktoré sú súčasťou klasického vyučovania v triede.  Rodičia mohli byť prítomní na vyučovaní a usmerňovať svoje deti. Za pozitívum považujeme aj skutočnosť, že niektorí žiaci i rodičia si začali viac vážiť prácu učiteľa.

 

MÍNUSY

Prvý týždeň využívania on-line vyučovania sa vyskytli problémy technického charakteru (zastavenie programu, sekanie obrazu a zvuku atď.). Problémy boli aj s technickým vybavením žiakov, učiteľov. V domácom prostredí sa objavili viaceré rušivé momenty zo strany rodín žiakov.

Veľkým negatívom bolo hlavne to, že niektorí žiaci nemali technické možnosti a nemohli sa on-line hodín pravidelne zúčastňovať z dôvodu, že nemajú doma počítač, tablet alebo pravidelné pripojenie k internetu, prípadne sa museli striedať so svojimi súrodencami.

Preberanie učiva on-line formou neposkytovalo možnosť dostatočne precvičiť učivo písomne pod kontrolou učiteľa  (ako v škole, pravidelným počítaním, písaním,...).

Absencia priameho kontaktu učiteľ –žiak, chýba možnosť povzbudenia dotykom/mimikou, chýba okamžitá reakcia a spätná väzba,

V niektorých rodinách absentovala spolupráca so školou – ignorovanie pokynov a pravidiel vzdelávania v domácom prostredí. Pri nepravidelnom zúčastňovaní sa vzdelávania, prípadne po dodatočnom zasielaní vypracovaných úloh na základe výziev bolo ťažšie zistiť a ubezpečiť sa, či daný žiak učivu dostatočne rozumie.

Na učiteľov bol vynakladaný veľký časový nápor v zmysle reagovať na každú správu, spísať, čo bolo správne a čo nie, čo treba opraviť, upozorňovať, že úlohu žiak ešte neodoslal a naopak, reagovať aj na úlohy, ktoré žiak poslal napr. po mesiaci či dlhšom časovom období. Zároveň bolo náročné overiť, nakoľko žiak vypracoval úlohu sám alebo s pomocou rodičov. Mnohí žiaci dokonca využili možnosť skopírovať dokument od spolužiaka a odoslať ho ako vlastný.

Iní zasa spočiatku pracovali veľmi aktívne, neskôr postupne strácali motiváciu i z dôvodu, že vedeli, že nemôžu opakovať ročník, resp. že známky nemajú veľkú výpovednú hodnotu. V mnohých prípadoch sa potvrdilo, že osobný kontakt medzi učiteľom a žiakom je pri vyučovaní kľúčový.

 

6. Odporúčania pre školský rok 2020/2021:

- Realizovať klasifikáciu aj počas dištančného vzdelávania.

- V prípade zopakovania sa tejto mimoriadnej situácie navrhujeme hneď na začiatku obdobia jasne stanoviť kritéria hodnotenia v jednotlivých predmetoch (napr. percentuálne hodnotenie).

- Žiakov, ktorí boli neaktívni počas dištančnej formy vzdelávania z rôznych subjektívnych dôvodov kontaktovať a dať možnosť osobne si vyzdvihnúť materiály potrebné na vypracovanie k hodnoteniu.

- Z hľadiska materiálneho a technického zabezpečenia zabezpečiť všetkým vyučujúcim pracovný počítať.       

- Uskutočniť kvalitné zaškolenie pedagogických zamestnancov v práci s programom Edupage, VEBEX.

- V predstihu v školskom prostredí zaškoliť žiakov vo využívaní aplikácií EduPage, VEBEX ... ( na hodinách informatiky)

- Zvýšiť počet podporného personálu – asistenti, špeciálny pedagóg, psychológ

- Zintenzívniť individuálnu prácu so žiakmi so ŠVVP prostredníctvom podporného personálu.

- Realizovať dištančné vzdelávanie aj formou delení žiakov na skupiny – max 12 žiakov, čím dôjde k zefektívneniu individuálnej práce so žiakmi, ich usmernení, kontrole

 

Po nástupe do školy ponecháme všetkým žiakom učebnice z predchádzajúceho ročníka. K výmene dôjde po dôkladnom preverení vedomostí žiakov, zopakovaní a upevnení a to v období od 1. do 31.10. 2020.

 

Podľa správ vedúcich jednotlivých MZ a PK zameriame sa na tieto oblasti :

 

predmet

Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

SJL

Plynulosť čítania

Písanie slov s dvojhláskami

Písanie adresy

Delenie slov na slabiky, Dvoj a viac slabičné slová

Slovné druhy,  Slovesá

 

Neohybné slovné druhy

Ohybné slovné druhy

ANJ

HRAČKY, JEDLO

Dom, domov

Vyjadrenie modálneho slovesa MOŽEM, VIEM

Tvorenie otázky v jednoduchom čase

Prítomný priebehový čas

Určovanie času

Zápor v prítomnom čase

MAT

Odčítanie do 20, bez prechodu cez 10

Rysovanie priamych čiar

Jednotky dĺžky

Písomné odčítanie s prechodom cez 10

Bod, priamky, úsečka

Násobenie č. 7 – 9

Sčítanie a odčítanie štvorciferných čísel

Násobilka

 

Kruh, kružnica

Konštrukcia trojuholníka

Premena jednotiek dĺžky,  Grafy

Sčítanie a odčítanie do 10000

Násobenie a delenie

PRV /PDA

Živá príroda

Odparovanie vody z

pôdy

Rozpúšťanie látok vo vode

Význam rastlinných semien

Podmienky klíčenia semien

Význam rastlín

Liečivé rastliny

Jedovaté rastliny

Huby  Plazy

Obojživelníky

Prírodné spoločenstvá

VLA

 

 

Vodstvo na mape  Nížiny

Mapa

Pamiatky UNESCO

Slovensko

 

 

 

 

predmet

Tematický okruh

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

SJL

Slovná zásoba -prirovnania, príslovia, porekadlá; Spisovné a nespisovné slová; Legenda; Komiks; Encyklopédia; Dynamický opis –opis pracovného postupu; Rozprávanie s prvkami opisu

Syntax -podmet, prísudok, prisudzovací sklad, dvojčlenná veta; Dramatické umenie

Syntax –príslovkové určenie, vetný základ, jednočlenná veta; Dramatické umenie

Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov –pointa, dopĺňanie pointy do príbehov, vlastné príbehy s pointou; Komiks -rozprávanie a jeho vnútorná kompozícia, tvorba vlastného príbehu

ANJ

Project 1

Unit 6:  (Prítomný priebehový čas)

 

 

v Project 2

Unit 4: (Počítateľné /Nepočítateľné pod. mená, použitie zámen some/any, neurčité číslovky a little/ a few);

Unit 5: (Stupňovanie prídavných mien, opis počasia, porovnávanie);

Geografické názvy – SVET – My country – čítanie, slovná zásoba , otázky s How....)

Unit 6: (Vyjadrenie budúcnosti - going to, modálne sloveso „have to“)

Project 3

Unit 4 ( Vyjadrenie budúcnosti pomocou prít. priebehového času)

Unit 5 (Jednoduchý predprítomný čas modálne slovesá),

Unit 6 (modálne slovesá) Slovná zásoba: Choroby, úrazy – u lekára

 

 

 

 

Project 4

Unit 4 (Štruktúra sloveso+ing/neurčitok, Štruktúra there is/are +smb + ing, Štruktúra see/hear + smb +ing);

 

RUJ

 

 

TC: Maj sa, leto

 

Človek a príroda: Zvieratá – 11.lekcia: Williho lexikón zvierat

TC: Opakovanie

MAT

 

 

Kombinatorika

 

INF

Reprezentácie a nástroje –štruktúry,  Algoritmické riešenia problémov

Programovanie, vírusy, informačná bezpečnosť

Programovanie

Programovanie, bezpečnosť na internete

FIG

Úver a dlh, Sporenie a investovanie,  Riadenie rizika a poistenie

 

 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

                                   

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2020:

Rozpočet školy :                                                           1 256 951,00 €

Rozpočet na prenesené kompetencie (111):                    917 811,00 €                       

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD, ŠJ /:          233 951,00 €       

Vzdelávacie poukazy :                                                               0,00 €                        

Odchodné:                                                                              961,00 €

Príspevok na žiaka so SZP: do 30. 6. 2020                            500,00 €       

                                   

Mimorozpočtové finančné prostriedky za rok 2020:     

- sponzorské :                                                                           80,78 €              (ŠJ)    

- sponzorské:                                                                         150,00 €             (CEEV Živica –

                                                                                                                          elektroodpad)

- sponzorské:                                                                        1 600,00 €             ( DM drogérie)

- prevádzkové náklady nájomcov :                                       1 502,25 €            (od 01-06 2020)

- projekt z EÚ:                                                                      8 208,00

- projekt z ÚP:                                                                      4 218,24

                                

Záväzky za  rok

2019 k 31.12.2019:                                                             10 081,01 €            (TEHO 2019-13-ta

                                                                                                                      faktúra)

2020 k 30.06.2020:                                                                  204,22 €             v lehote splatnosti

 

Vykonané opravy a úpravy v školskom roku 2019/2020:

ü  Oprava vzduchotechniky v ŠJ

ü  Nákup majetku ŠJ (varný kotol, el. panvica, umývačka riadu, škrabka na zeleninu)

ü  Lavice a stoličky do 2. odborných učební (SJL, PC učebňa)

ü  2 zriadené oddychové zóny

ü  Šatňové skrinky

ü  Chladnička zborovňa a kuchynka

ü  Oprava havárie na potrubí SÚV

ü  Interaktívne tabule do 3 tried

ü  Nákup altánkov na terasu 6 ks (FP MMK), 4 ks (FP DM)

ü  Nákup nádrže na dažďovú vodu (FP DM)

ü  Nákup 12 ks tabletov

ü  Výmena 4-cestného ventila kotolňa

 

COVID opatrenia

ü  Nákup ochranných štítov pre zamestnancov

ü  Nákup bezdotykovej dezinfekcie

                      

Dátum  a čas hodnotiacej porady : 30.6.2020 o 10:00 hodine

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ: * doloží sa k 31.10.2020

 

 

V Košiciach : 27.07.2020                                                     Mgr. Edita Oravcová

                                                                                              riaditeľka školy          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Janigova 2, Košice

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy

k 30. 06. 2019

 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti:

 • V rámci ŠkVP sme zaradili predmety:

- anglický jazyk v  1. a 2.  ročníku 

- informatika v 1. a 2.  ročníku 

- tanečná výchova  v 1. až 4. ročníku  a v 9. ročníku

- projekty z biológie v 5. a 6. ročníku

- finančná gramotnosť v 5. až 8. ročníku

- varenie v 8. ročníku

 • Žiaci školy sa zapájajú do vedomostných a umeleckých súťaží a olympiád a do organizovaných športových súťaží v rámci okresu, mesta, sídliska KVP a obsadzujú popredné miesta, viď vyhodnotenie súťaží, čím sa snažíme o zvyšovanie fyzickej kondície žiakov a upevňovanie fyzického a duševného zdravia.
 • V oblasti prevencie závislostí a športu sú žiaci školy zapojení do projektu Zober loptu, nie drogu a do Školskej športovej ligy.
 • V čase mimo vyučovania mali žiaci možnosť pracovať v  záujmových útvaroch.

·       Realizovali sme základný plavecký výcvik, základný lyžiarsky výcvik a školu v prírode.

·       Podľa vypracovaného harmonogramu žiaci aj tento školský rok absolvovali viacero exkurzií a výletov.

 • Od školského roka 2012/13 je škola zapojená do projektu „Zelená škola“
 • Aj v tomto školskom roku pracoval na škole školský parlament.

·       Zaviedli sme elektronický systém dochádzky pre žiakov a elektronickú evidenciu vydávania stravy v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

·       Pre žiakov poskytujeme okrem obedov aj mliečnu desiatu a podľa požiadaviek rodičov diétne stravovanie.

 

V oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • Odbornosť vyučovania je zabezpečená v ročníkoch 1.– 9. na 100 %, všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu. Pedagógovia školy využívajú možnosti štúdia v rámci kontinuálneho vzdelávania.
 • Pre všetkých pedagogických zamestnancov sme zabezpečili odborné seminár s PhDr. Jánom Svobodom.

 

V oblasti materiálno technického zabezpečenia školy:

·       Zrealizovala sa ďalšia výmena podlahovej krytiny, oprava potrubia studenej vody, zabezpečil sa nákup šatňových skriniek a rekonštrukcia šatní, vytvorili sa 2 nové relaxačné zóny a zriadila sa zóna pre žiakov čakajúcich na popoludňajšie vyučovanie.

·       Finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov získavame predovšetkým prostredníctvom Občianskych združení, ktoré vznikli pri ZŠ Janigova 2 – OZ Talentárium  - nákup učebných pomôcok, IKT, literatúry a metodických materiálov pre potreby žiakov a učiteľov školy a OZ Zelené srdce – financovanie environmentálnych aktivít školy.

·       Doplnili sme odborné a kmeňové učebne : 6 ks počítačov, 2 ks interaktívne tabule, biele a zelené tabule.

·       Zabezpečili sme nákup interaktívnych učebníc : šlabikár, SJL pre 2-4, SJL pre 5-9

·       Vymenili sme lavice a školské stoličky pre 25 žiakov.

·       Do školskej kuchyne sme zabezpečili novú gastrotechniku : konvektomat, škrabka, myčka, panvica a doplnili riad.

·        V rámci spolupráce s Košickým bedmintonovým centrom sme zabezpečili rohože na udržanie  čistoty priestorov školy,  finančnú podporu pri nákupe ocenení „Krištáľový strom“ pre najúspešnejších žiakov v danom školskom roku a nákup stolového futbalu do oddychovej zóny.

.

 

  

     V Košiciach : 4. 7. 2019                                                              Mgr. Edita Oravcová                                                                                                                                  riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa