Navigácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016 Komplexná analýza 2015/16 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 Správa o výchovno-vzdelávacie činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012-2013 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2010/2011 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2009/10 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2008/09

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

za školský rok 2018/2019

 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy :   Mgr. Edita Oravcová

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole: 1. 7. 2014

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy :  Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice

Okres : Košice II.       Telefón : 055/6434277;  0901 700 378        e-mail : zsjanigova@centrum.sk

E-mailová adresa školy:  zsjanigova@centrum.sk  

Webová stránka školy : http://zsjanigova.edupage.org/

Čestný názov  školy udelený (dátum):  0

Vznik školy:  1. septembra 1998

Z kroniky školy:     1. Mgr. Ján Huba - 1988/89 – 1990/91

2. Mgr. Ľudmila Papáčová – 1991/92 – 2013/2014

3. Mgr. Edita Oravcová – 2014/2015 ....

 

Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2019 :

·      počet všetkých tried ZŠ spolu :    19                             z toho     v 1. – 4. roč. :      9

                                                                                                      v 5. – 9. roč. :       10

·      počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 386                             z toho v 1. – 4. roč. : 188

                                                                                                      v 5. – 9. roč. : 198

·      zvlášť počet špeciálnych tried : 0                                       v nich počet žiakov : 0

·      zvlášť počet tried nultého ročníka : 0                                  v nich počet žiakov : 0

·      počet oddelení ŠKD : 5                                                    v nich počet žiakov : 152

 

·      počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 27

·      počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 7

·      počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :       49

·      počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :     35 871               priemer na žiaka : 92,93

·      z toho neospravedlnených hodín za celý rok :     205                    priemer na žiaka :   0,53

·      počet znížených známok zo správania na konci roka :  2. st.:    2    3. st.:     2                 4. st.: 1

·      počet udelených pokarhaní riaditeľom školy za celý šk. rok  :   14 pochvál riad. školy : 132

·      počet prospievajúcich žiakov spolu : 359                                neprospievajúcich spolu : 4

·      počet neklasifikovaných žiakov spolu : 23

·      počet žiakov 1.-4. roč. so samými jednotkami: 114

·      počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 34

·      počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ -      

fyzický stav : 29/ z toho 26 TPP + 3 na dohodu

 prepočítaný stav : 26,24/ z toho 25,92 TPP + 0,3 dohody

·      počet asistentov učiteľa v ZŠ :  1    (projekt 100%)        

·      z toho:  pre  žiakov so zdravotným postihom :  0                                                                             osobný asistent : 0

·      počet odborných zamestnancov : 

školský psychológ               1          ( 20%)

špeciálny pedagóg              1          (projekt 50%)

·      počet vychovávateľov ŠKD :                                    fyzický stav :    5      prepočítaný stav : 4,5

·      počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0

 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0

·      počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ -  fyzický stav : 15       prepočítaný stav : 14,04

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2019

·      počet žiakov 9. ročníka :   34                                            z nich neumiestnených :  0

·      počet prijatých - na gymnáziá :    17                                 na stredné odborné školy : 17

·      počet končiacich v nižších ročníkoch :    0                      z nich neumiestnených :  0

·      počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8.r.G : 2

·      počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. na bilingv. G: 3

1.     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

a)     počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 3 ( z toho 1 externý)

b)    počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie : 2 ( 1 učiteľka, 1 vychovávateľka a školský špeciálny pedagóg zároveň)

      

2.     Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :

a) počet na 1. mieste v okresnom kole :                  4         

názvy súťaží (nie mená žiakov) : 

Hviezdoslavov Kubín

Bedminton

Technická olympiáda

Geografická olympiáda

 

počet na 1. mieste v krajskom kole :                       0

názvy súťaží (nie mená žiakov) :   

počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :             1

názvy súťaží (nie mená žiakov) :   Vesmír očami detí

b) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 4 prvé; 1 druhé

           

Základné údaje – kontakty  k 30.6.2019

Vedenie školy:

P.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

meil

telefón

1

riaditeľka

Mgr. Edita Oravcová

zsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

2

ZRŠ

Mgr. Eva Michalicová

zsjanigovazrs2@centrum.sk

0901 700 378

RNDr. Daniela Blašková

dblaskova@centrum.sk

0901 700 378

3

hospodárka školy

Bc. Marcela Živčáková

hospodarkazsjanigova@centrum.sk

0901 700 378

4

vedúca ŠKD

Beáta Eibenová

bea.eiben@centrum.sk

0914 700 372

5

výchovný poradca

Mgr. Mária Pavlisová

zurkapedro@pobox.sk

0901 700 378

6

vedúca ŠJ

Adriana Miklianová

sjjanigova@centrum.sk

0901 700 379

 

 

Údaje o rade školy a poradných orgánoch

Rada školy:

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:      01. 04. 2016 / 31. 03. 2020

Členovia rady školy:

 

Členovia Rady školy :

Meno a priezvisko

Kontakt na predsedu

( mail )

1

Predseda: pedagogický zamestnanec

Mgr. Anna Kmecová

kmecan@centrum.sk

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Peter Obšatník

 

3

ostatní zamestnanci školy

Adriana Miklianová

 

4

zástupca rodičov

Ing. Robert Klembara                                                 

 

5

zástupca rodičov

Ing. Doložinski                                                           

 

6

zástupca rodičov

PaedDr. Silvia Košťová                                              

 

7

zástupca rodičov

Terézia Maliňáková                                                    

 

8

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ladislav Lörinc

Starosta MČ

9

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Marián Horenský PhD.

Poslanec 

10

zástupca zriaďovateľa

Ing. Marta Sidorjaková

Poslankyňa MČ

11

zástupca zriaďovateľa

Ing. Milan Pach

Poslanec MČ

 

MZ a PK školy:

P.č.

Názov MZ a PK

Vedúci

zastúpenie predmetov

1.

MZ ročníkov 1. – 4.

Mgr. Monika Sabolová

Všetky v roč. 1.- 4.

2.

MZ ŠKD

Beáta Eibenová

ŠKD

3.

PK SJL, CUJ, DEJ

Mgr. Miriam Varechová

SJL, CUJ, DEJ

4.

PK MAT, INF, FIG

Mgr. Mária Pavlisová

MAT,INF, FIG

5.

PK spoločenskovedných a výchovných predmetov

PaedDr. Zuzana Zibrinyiová

OBN, ENV, NAV, VYV,TEV,HUV, VYU

6.

PK prírodovedných predmetov

RNDr. Valéria Šmajdová

BIO,CHEM,FYZ, TECH, SVP, GEO, PVB

7.

PK cudzích jazykov

Ing. Silvia Klembarová

ANJ, NEJ, RUJ

 

Štatistické údaje  a profilácia školy

Projektovaná kapacita školy: 24 tried;   Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0

 

spolu

z toho  dievčat

%

počet žiakov

spolu

 

 

 

 

 

šk. rok

počet žiakov

1.- 4. roč.

z toho  dievčat

%

5.- 9. roč.

z toho  dievčat

%

počet tried

1.- 4. roč.

z toho ŠT:

5.- 9. roč.

z toho ŠT:

počet tried nultého ročníka

2018/2019

386

204

52,84

188

97

51,59

198

107

54,04

19

9

0

10

0

0

                                     

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  161   z toho z obvodov mimo obce: 28

 

Priemerné počty 218/2019

Φ počet žiakov na triedu :     1.- 4.roč.  :20,88         5.- 9.roč. :19,8       1.- 9. roč       :20,31

Φ počet žiakov v ŠT :   0           Φ žiakov na bežnú  triedu : 0

Počet zapísaných prvákov po zápise   7. 4. 2018      :  75

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2018       :  66

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka           :    0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019                     :  72

 

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2019

 

nižší ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

spolu

počet žiakov

0

0

0

0

0

34

34

 

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G:

šk. rok

počet všetkých  žiakov 5. roč.

počet žiakov 5. roč., ktorí odišli na 8 ročné G

počet všetkých  žiakov 8. roč.

počet žiakov 8. roč., ktorí odišli na bilingv. gym./biling. OA

2018/2019

43

2

43

3

 

Začlenení žiaci

Počet začlenených žiakov k 30.6.2019 v bežných triedach:

 

0. roč.

1.

roč.

2.

roč.

3.

 roč

4.

 roč

5.

roč

6.

roč

7.

roč

8.

roč

9.

roč

Spolu

počet začlenených

žiakov

0

0

0

2

1

3

6

4

3

7

26

% zo všetkých žiakov školy

 

6,73

 

Údaje o školskom klube detí

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:                              

školský rok:

počet žiakov

počet oddelení

priemer

počet krúžkov ŠKD

počet žiakov ŠKD

 v krúžkoch

% zapojenia

počet zamestnancov prepočítaný stav

počet zamestnancov fyzický stav

2018/2019

152

5

30,4

4

56

36,84

4,5

5

 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 

 

 

počet krúžkov

počet žiakov navštevujúcich krúžok

% zapojenia žiakov

1. - 4. ročník

5

69

36,70

5. - 9. ročník

2

40

20,20

1. – 9. ročník

4

83

21,52

Spolu

11

192

49,74

Údaje o CvČ      CvČ   nemáme 

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy k 30.6.2019

Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav : 26 učiteľov

                                                                        1 školský psychológ

                                                                        1 školský špeciálny pedagóg

                                                                        1 asistent učiteľa

            Spolu :                                               29

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

-       samostatný pedag. zamestnanec            6  

-       pedag. zamestnanec s 1. atestáciou       10

-       pedag. zamestnanec s 2. atestáciou       13

-       nekvalifikovaný zamestnanec               0

Pracovný pomer

Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer:

- pedagogický TPP                                        0

- pedagogický DPP                                        2          (Potomová, Krajníková)

- dohoda                                                         3          (Kováčová, Miňo, Matis).

Kontinuálne vzdelávanie: 

počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  v školskom roku 2018/2019 :

-       adaptačné           3          - aktualizačné             8

-       inovačné            1          - špecializačné            0

-       funkčné              0          - kvalifikačné             1

-       iné                      5

 

Riadiaci zamestnanci :

štúdium PVVPZ

 

ukončené

v roku 

prebieha

začiatok

ukončenie

nezaradený

 

má podanú prihlášku

od roku

2016

 

 

 

 

 

ZRŠ

2015

 

 

 

 

 

ZRŠ

 

áno

2018

2020

 

 

 

 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

a/  správni zamestnanci

 

 

Prac. pomer TPP/DPP/dohoda

Ak DPP a dohoda

 

počet fyzický

počet prepoč.

Pracovný pomer

ukončený k.......

Vedúca hospodárskeho úseku      

1

1

TPP

 

Účtovníčka

1

0,53

TPP

 

Administratívny zamestnanec

1

0,5

TPP

 

Školník

1

1

TPP

 

Upratovačky

5

5

TPP (4)/DPP(1)

do 31.12.2019

Špeciálny pedagóg

1

0,50

DPP

do 30.6.2020

Asistent učiteľa

1

1

DPP

do 30.6.2020

Školský psychológ

1

0,2

DPP

do 30.6.2020

spolu:

11

9,02

 

 

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne

 

fyzický počet

prepočítaný počet - úväzky

vedúca ŠJ

1

1

hlavná kuchárka

1

1

Kuchárka

2

2

prevádzkový zamestnanec

2

2

spolu:

6

6

 

Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Rozlúčka s deviatakmi

- kurz spoločenskej výchovy pre žiakov 9. ročníka

- ples

- obed s pánom starostom MČ KVP

Spolupráca s MČ KVP

- Deň otvorených dverí

- obed s pánom starostom,

- Slovensko číta deťom

Imatrikulácia prvákov – v spolupráci s rodičmi žiakov a MŠ Čordákova a Hemerkova a Huskova

Spolupráca s CPPPaP

- Dospievanie - beseda s psychologičkou  – 7. roč.

- Čas premien – beseda(Ing. Šutá)

Vianočná kaviareň

- kultúrny program

– stretnutie zamestnancov, žiakov a rodičov

- Vianočná burza výrobkov žiakov

- Janigovské trhy, prezentácia žiakov a rodičov.

- zbierka hračiek

,- súťaž Zdravé a chutné Vianoce

Klube dôchodcov na sídlisku KVP

- Jesenné popoludnie so seniormi

- jarné popoludnie so seniormi

 

Absolventské vystúpenie žiakov 1. stupňa v rámci tanečnej výchovy

CVČ DOMINO

- SUPER ŠKOLA - účasť v celoročnej súťaži

- záujmová činnosť

- kurzy finančnej gramotnosti -1. – 4. a 7. – 9. ročník

Exkurzie pre ročníky 1. – 4.:

- EKOPARK Prešov (1.roč.)

- ZOO (1.roč.)

- Skanzen Bardejov (2.roč.)

- Botanická záhrada (2.a3.roč)

- Dobšinská ľadová jaskyňa (3.roč.)

-

Mestská  knižnica :

- Celé Slovensko číta deťom – beseda s Jozefom Puchalom - Hudobná rozprávka, hosť: Ján Hrubovčák – 2x

- beseda so spisovateľom Zbyňom Džadoňom a ilustrátorkou Janou Kalixovou

- beseda so Silvestrom Lavríkom

- Medzinárodný deň kníh – zorganizovaná zbierka kníh

Deň slovenskej ľudovej rozprávky – životné jubileum Pavla Dobšinského

- sôťaž Milujem Košice – 1. Miesto

- Celé Slovensko číta deťom – starosta MČ KVP a RŠ

Exkurzie pre ročníky 5.- 9.:

- SOŠ Technická

- SOŠ Hutnícka

- Planetárium

- Miklušova väznica (5.roč.)

- Banícky skanzen v BB (7. roč. )

- Archeoskanzen Nižná Myšľa 6. roč.)

- Vielička, Krakov, Osvienčim (9.roč.)

- Bojnice a Vydrovo (6. – 7.)

ZOO Kavečany

- Adopcia zvierat

- Pes nieje hračka - beseda

- exkurzie

KOSIT :

- Celoročný zber  použitých batérií

- Celoročný zber papiera, triedený zber papiera  v triedach

MŠ Čordákova, Hemerkova a Huskova:

- otvorené hodiny 1 x mesačne

- účasť na  Vianočnej kaviareni,  Imatrikulácii prvákov,

-4x zábavné popoludnia: Poď sa zahrať na školáka

Karneval 1. – 4.

NÚCEM

- elektronické testovanie vedomostí žiakov  MAT; SJL

Prezentácia ročníkových prác žiakov 4. a 9. ročníka :

Moje druhé ja

Účasť v olympiádach : OSJL, MATO, BIO, GEO, TCHV,  Biblická,  CHEO,  DEJO

 Rozhlasové relácie :

- Svetový deň boja proti AIDS

- Deň narcisov

- Svetovému dňu bez tabaku 

- 100. Výročie vzniku ČSR

- boj za demokraciu a slobodu

Súťaže : Šaliansky Maťko,  Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Namaľuj mi koníček, , Vesmír očami detí, Školská športová liga, Pytagoriáda,  Klokanko, Maxík, KOMPARO, IBobor, Všetkovedko

Aktivity v ŠKD

Zlatá vareška

O najlepšie detské srdiečko

Najčistotnejšie oddelenie

Talentárium

Beseda so záchranárom Turisom

Dopravný kvíz

Človeče nehnevaj sa

Na ľudovú nôtu

Projekty prevencie:

- Cesta k emocionálnej zrelosti

- Červené stužky

- Zober loptu, nie drogy

- Aj ty povedz nie! 

- Kyberšikana

- Prevencia alkoholu a drog

Farebný týždeň

- Magnetkáreň – finančná gramotnosť

- Uvarme si niečo zdravé

- Ľudová veselica v krojoch

- návšteva Bábkového divadla

- návšteva Štátneho divadla

- výchovný koncert

- Knihomor

Projekty do ktorých sme zapojený :

- eTwinning

- Englishone

- English Star

- Ekoalarm

- Viem, čo zjem

- Hovorme o jedle

- Vtáčia búdka

- Levandule pre motýle

- Darujem ti hračku

- Kúzelná fyzika

- Zaži energiu

- Naj učiteľ fyziky

- IT Akadémia

- Zelená škola

- Janigoviny

Kurzy :

Základný plavecký kurz – 3. roč.

Základný lyžiarsky výcvik – 7.roč.

SČK

- Janigovská kvapka krvi

- Zážitkový kurz prvej pomoci

Recepcia RŠ pre najúspešnejších žiakov – odovzdávanie ceny Krištáľový strom

Aktivity k medzinárodným dňom :

3.10 Svetový deň zvierat

- zbierke pre Útulok zvierat 

 16.10. Svetový deň výživy

17.11. Svetový deň bez fajčenia

Európsky týždeň boja proti drogám

1. 12.  Deň boja proti AIDS

22.3.Svetový deň vody

Deň mlieka

22.4. Deň Zeme

Deň narcisov – finančná zbierka

Týždeň zdravia

Deň vtákov

Škola v prírode – 4.roč

 Bodka za školským rokom

1. - 9. ročník

 

 

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

September 2013

 

Organizuje NÚCEM

„Zelená škola“

September 2012

 

Záhrada, ktorá učí

Predzáhradka, ktorá učí

Eko plocha

Živá terasa

Levandule pre motýle

Školská športová liga

September 2008

 

Zapájanie sa do súťaží

Zober loptu a nie drogu – basketbal, florbal, futbal, prehadzovaná

September 2008

 

Zapájanie sa do súťaží

„Červené stužky“

September 2010

 

Boj proti AIDS

EKO ALARM

September 2017

 

Vzdelávanie žiakov v oblasti triedenia odpadu

„Obchodovanie s ľuďmi“ – 9.ročník

September 2010

 

Dr.Olajošová, Centrum výchovy a prevencie

„Kyberšikana“ – 8. ročník

September 2013

 

Dr.Olajošová, Centrum výchovy a prevencie

IT akadémia

Jún  2017

Jún 2020

Počas 3 rokoch 10 učiteľov prírodovedných predmetov sa bude vzdelávať v oblasti využívania digitálnych technológií vo svojich predmetoch a následne budú využívať a overovať inovatívne metodické postupy.

Získame IT science laboratórium.

eTwinning

September.2016

 

medzinárodný projekt, na hodinách  NEJ a VYV v 7. a 8. ročníku, PDA v 4. ročníku

Duálne vzdelávanie

Máj 2017

Jún 2020

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Englis one

september 2017

 

Inovatívne metódy na hodinách ANJ

Hovoríme o jedle

Október 2017

 

Výchova k zdravému životnému štýlu

Viem čo zjem

Máj 2017

 

Výchova k zdravému životnému štýlu

Zaži energiu

September 2018

 

Netradičné metódy na hodinách FYZ

Ľudské zdroje

Január 2018

Jún 2020

Vytvorenie pracovnej pozície asistent učiteľa a školský špec. pedagóg, činnosť Klubu šikovných

Fenomény sveta

Október 2018

 

Prehlbovanie učiva prírodovedných predmetov, Zaradenie samostatného predmetu do Šk.VP

 

P.č.

Zaslaný projekt

Schválený projekt

Schválená suma

1

Skús pokus

nie

0,00

 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

PV

 PVD

PROSPELI

NEPRO- SPELI

NEKLASI-FIKOVANÍ

opravné skúšky

priem. prospech

samé jednotky

 
 

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

hodnota

počet

 

1.-4.

9

188

99

52,4

 11

5,8

65

34,4

2

1,06

12

6,38

0

1,13

114

 

ročník

 

5.-9.

10

198

93

47

50

25,3

42

21,2

2

 1,01

11

 5,56

2

 1,56

 34

 

ročník

 

1.-9. ročník

19

386

192

49,6

 61

15,8

107

27,6

4

 1,03

23

5,96

 2

 1,41

 148

 

 

Pre porovnanie :

20172018  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy )  výsledky k 31.8.2018

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

PV

 PVD

PROSPELI

NEPRO- SPELI

NEKLASI-FIKOVANÍ

opravné skúšky

priem. prospech

samé jednotky

 
 

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

počet

%

 

1.-4.

8

165

88

53,33

17

10,30

42

25,45

2

1,21

1.-4.

ročník

8

165

88

53,33

 

ročník

 

5.-9.

10

177

94

53,11

46

25,99

30

16,95

3

1,69

5.-9.

ročník

10

177

94

53,11

 

ročník

 

1.-9. ročník

18

342

182

53,22

63

18,42

72

21,05

5

1,64

1.-9. ročník

18

342

182

53,22

 

Z počtu neprospievajúcich žiakov budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 1

 

Predmet

celkový prospech

I. stupeň

II. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

1,40

2,11

Matematika

1,30

2,28

Prírodoveda –  biológia

1,36

 1,87

Prvouka

 1,07

 

Vlastiveda – geografia

 1,21

1,79

Dejepis

 

 1,92

Fyzika

 

 1,77

Chémia

 

 1,91

anglický jazyk

 1,25

 1,95

nemecký jazyk

 

 1,82

ruský jazyk

 

 1,74

Informatická výchova, informatika

 1,02

1,05

pracovné vyučovanie,  technika, svet práce,

 1,03

1,02

hudobná výchova, výchova umením

 1,02

1,02

Výtvarná výchova

 1,00

1,02

Výchova umením

 

 1,00

Telesná výchova, Telesná a športová výchova, Pohybová príprava

 1,00

1,05

Projekty v biológii

 

 1,21

Občianska náuka

 

 1,37

Finančná gramotnosť

 

 1,49

Celkový prospech k 30.6.2019

1,13

1,56

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:

Priemer za 1.-9. roč. : 1,34                            Priemer v 2017/2018 – 1,37     

 

Celkový prospech k 31.8.2019

 

1,34

 

c)     Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

 

 

I. stupeň

%

II. stupeň

%

 

spolu za ZŠ

počet/priemer

predch. Šk. rok: počet/priemerk. rok za ZŠ

správanie 2. stupeň

0

0

2

1,01

2 / 0,52

5  /  1,46%

správanie 3. stupeň

 0

 0

 2

 1,01

2 / 0,52

1   /   0,29 %

správanie 4. stupeň

 0

 0

 1

 0,55

1 / 0,26

0   /   0 %

riaditeľské pochvaly

 51

27,13

26

13,13

 77 / 19,95

98   /   28,07 %

riaditeľské pokarhania

 3

 1,52

 15

 7,58

 18 / 4,66

7   /   2,05 %

a)    Hodnotenie dochádzky                                                                              

počet vymeškaných hodín

I. stupeň

priemer na žiaka

II. stupeň

priemer na žiaka

 

Spolu za rok

priemer  za ZŠ

predch. šk. rok priemer za ZŠ

I. polrok spolu

7781

44,21

9581

51,79

17362

44,98

42,57

II. polrok spolu

 7675

43,36

11391

60,91

 19066

 49,39

49,94

Spolu za rok, z toho:

 15456

82,21

20972

105,92

36428

 94,37

93,26

ospravedlnených / rok

15451

 82,19

20772

 104,91

36223

93,84

92,79

neospravedlnených / rok

 5

0,02

200

1,01

 205

0,53

0,33

 

SWOT analýza školy

Interné podmienky

Silné stránky:

Slabé stránky:

§výchovno-vzdelávacie výsledky

- 109 žiakov malo v 2. polroku samé jednotky

 ( 32 %)

- neprospeli iba 5 žiaci ( 1,64 % z 342 klasifikovaných)

- priemerná známka za ročníky 1- 9  je  1,37

§Vypracovaný váhový systém hodnotenia jednotlivých predmetov – sprístupnený rodičom na stránke školy.

§ Využitie školského informačného systému aSc Agenda v manažmente školy - Edupage, servis pre rodičov - Internetová žiacka knižka, triedna kniha, dochádzka žiaka, stravovanie, platby ...

§ Priateľská klíma na škole, priateľské vzťahy

učiteľov a žiakov

§Minimálny počet neospravedlnených hodín

 – 0,53 hod na 1 žiaka

§Vyučovanie  ANJ a INF od 1. ročníka

§Zameriavanie sa na všestranný rozvoj žiaka

     – Tanečná výchova (1. stupeň a 9. ročník)

     -  Projekty z biológie (5.- 6.  ročník)

     -  Finančná gramotnosť (5. – 8. ročník)

     - Varenie (8. ročník),

§ Pravidelné interné testovanie žiakov v SJL, MAT, Finančná gramotnosť, Čitateľská gramotnosť a Prírodovedná gramotnosť

§ Cvičná škola pre Filozofickú a Prírodovedeckú  fakultu UPJŠ v Košiciach

§100% kvalifikovanosť pedagogických        

zamestnancov                                               

§ ochota pedagógov vzdelávať sa               

§ ponuka krúžkovej činnosti

§ podpora žiakov v mnohých súťažiach

a olympiádach

§ Klub šikovných – individuálna práca so žiakmi popoludní

§ zvýšený záujem rodičov o zápis dieťaťa

§ poloha školy umožňuje dochádzanie žiakov z KE okolia

§Činnosť Žiackeho parlamentu – spoluúčasť žiakov na rozhodovaní

§ Ponuka školského stravovania, mliečna desiata, diétna strava

§ Organizovanie letného prímestského tábora

§ Organizovanie aktivít, lyžiarskeho výcvikového kurzu, škôl v prírode a výletov

§ Zrekonštruovaná budova školy

§ Starostlivosť o úpravu interiéru a exteriéru školy v rámci projektu Zelená škola

§ Vybavenosť počítačovou technikou

- 2 počítačové učebne, multimediálna učebňa,

- internetové pokrytie v celej budove školy

- 13 interaktívnych tabúľ

§ Odborné učebne

- Dielne, Prírodovedné učebne, Tanečná miestnosť, Cvičná kuchynka, Laboratória ( CHE, BIO, FYZ), Tri učebne CUJ, Učebňa NBV, Učebňa GEO, DEJ, SJL

§ Využívanie moderných učebných pomôcok

§ Celoplošné pokrytie internetom

§ Zmodernizované šatne –každý žiak má uzamykateľnú skrinku.

§ Postupné zriaďovanie oddychových zón na chodbách

§ Postupná obnova školského nábytku

§ Miestnosť na uskladnenie bicyklov a kolobežiek  – možný spôsob dopravy žiakov do školy

§ Vybudované „ Malé školské múzeum“ – didaktická technika, školstvo ...

§ Nárast počtu detí s poruchami učenia

§ Nárast počtu detí s poruchami správania

§ Slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie

§ Spoluúčasť MZ a PK na kontrolnej činnosti

§ Zlý technický stav podlahovej krytiny a elektrického osvetlenia v školskej kuchyni

§ Nezrealizovaná oprava sociálnych zariadení chlapcov

§ Potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični vrátane spŕch.

§ Nutná oprava nefunkčnej vzduchotechniky v ŠJ a CO kryte.

§ Nedokončená oprava fasády v átriu – zatekanie, netesnosť vymenených okien.

§astaralé vybavenie odborných učební FYZ, CHE, BIO

 

 

Externé podmienky

Príležitosti:    

Ohrozenia:

§ Inovovaný Štátny vzdelávací program    

– vytvorenie školského vzdelávacieho programu

§ Ďalšie vzdelávanie učiteľov                     

§ Realizácia/zapojenie sa do projektov       

§ Asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, školský psychológ

§ V spolupráci s NÚCEM-om elektronické

testovanie vedomostí žiakov z  MAT a SJL

§ Možná spolupráca s družobnými zahraničnými školami  prostredníctvom medzinárodného projektu eTwinnin

§ Spolupráca so zriaďovateľom

§ Spolupráca s vysokými školami – projekt IT AKADÉMIA

§ Spolupráca s PhDr. Jánom Svobodom

§ Dobrá spolupráca s MŠ Huskova, Čordákova

a Hemerkova

              - pravidelné návštevy vyučovacích hodín

              - Projekt „Poď sa zahrať na školáka“

              - Projekt Malý záchranár“

§ Spolupráca s knižnicou

§ Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

§Spolupráca s mimoškolskými organizáciami

 – MČ KVP, Klub dôchodcov, PZ, ZOO, KOSIT, CVČ DOMINO, SOSNA, OZ Zelené srdce, ÚPSVaR, SOŠT Kukučínova, SČK

§Propagácia činnosti školy - RTVS, Rádio Regina, TV Naša, Košické noviny, Kvapka, billboardy

§Spolupráca s rodičmi – úprava okolia a interiéru školy

§Vybudovanie futbalového ihriska

§ častá zmena legislatívy, školské reformy

§ zvyšujúca sa byrokracia

§ všeobecne sa zvyšujúci počet detí so ŠVVP

§ nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov

§ nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vyučovacieho procesu

§ nedostatok finančných prostriedkov na rýchlejšiu obnovu interiérového vybavenia školy

§ Vysoký počet detí v jednom oddelení ŠKD

§Absencia správnych, zažitých sociálnych kompetencií a hodnôt z rodiny

 

 

Záver

V nasledujúcom školskom roku je potrebné udržať vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho

procesu a dobré meno školy. Z toho vyplývajú hlavné úlohy:

- udržať čo najvyššiu odbornosť vyučovania a stopercentnú kvalifikovanosť;

- pokračovať v odhaľovaní intelektovo nadaných žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia;

- systematicky pripravovať žiakov na testovanie deviatakov a piatakov

- zamerať sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (čitateľská, prírodovedná  a finančná gramotnosť) ;

-naďalej umožňovať žiakom získať vedomosti v cudzích jazykoch, zručnosti v oblasti práce s počítačmi, rozvíjať finančnú gramotnosť. Na prvom stupni a v deviatom ročníku pokračovať s predmetom tanečná výchova, poskytnúť tak žiakom citlivé vnímanie vlastného tela i okolia, telesnú obratnosť, slobodné sebavyjadrenie, sociálnu inteligenciu a komunikačné zručnosti;

- zapájať  žiakov do väčšiny olympiád a súťaží;

- zaradením tzv. Farebného týždňa dať žiakom možnosť absolvovať množstvo výletov a exkurzií, na netradičných vyučovacích hodinách si overiť a upevniť nadobudnuté vedomosti.

Zároveň v spolupráci so zriaďovateľom a sponzormi získať finančné prostriedky na modernizáciu interiéru školy.

Zapájať sa do výziev na čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov.

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

                                   

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2019:

Rozpočet školy :                                                           989 790,00 €

Rozpočet na prenesené kompetencie (111):                 772 852,00 €                       

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD, ŠJ /:       213 427,00 €          

Vzdelávacie poukazy :                                                            0,00 €                        

Odchodné:                                                                           961,00 €

Príspevok na žiaka so SZP: do 30. 6. 2019                      2 550,00 €          

                                   

Mimorozpočtové finančné prostriedky:     

- sponzorské :                                                                      255,42 €   ˇ(všetko ŠJ)               

- prevádzkové náklady nájomcov :                                  3 504,00 €

obdobie od 01-06 2019

- projekt z EÚ:                                                                 7 801,59 €

                                

Záväzky za  rok

2018 k 31.12.2018:                                                          9 361,38 € (TEHO 2018-13-ta faktúra)

2019 k 30.06.2019:                                                          2 851,55 € v lehote splatnosti

 

Vykonané opravy a úpravy v školskom roku 2018/2019:

§  Výmena potrubia studenej vody – od vodomera k budove školy.

§  Výmena PVC krytiny – trakt F, trakt B (časť schodiska, vstup do ŠKD, 3 kmeňové učebne

§  Výmena podlahovej krytiny – PVC za plávajúcu v 2 učebniach

§  V priebehu školského roka sme vymaľovali WC žiakov, miestnosti pre upratovačky, školskú kuchyňu, chodbu v školskej kuchyni v trakte E, priebežne sa robia vysprávky, nátery soklov, opravy poškodených stien ....

§  V školskom roku 2018/2019 sme zakúpili nové školské lavice a stoličky pre 25 žiakov.

§  Vybudovali sme bezbariérový vstup do ŠKD.

§  Budova školy bola oplotená.

§  Opravili sa schody do pavilónu F.

§  Na terasy sme doplnili lavičky.

§  Pribudli 2 nové oddychové zóny pre žiakov.

§  Zmodernizoval sa priestor pri šatniach pre žiakov čakajúcich na popoludňajšie vyučovanie.

§  Pravidelne prebieha úprava zelene, orezávanie drevín, kosenie trávnika, výsadba rastlín.

§  Doplnila sa IKT – PC, tablety, notebooky, interaktívne tabule, projektory

§  Výmena starých tabúľ – biele, zelené

§  Zriadili sme učebňu pre programovanie a LEGO krúžok.

§  Kuchyńa

                      

Dátum  a čas hodnotiacej porady : 28.6.2019 o 10:00 hodine

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ: * stačí doložiť k 31.10.2019

 

 

 

 

V Košiciach : 4. 7. 2019                                                       Mgr. Edita Oravcová

                                                                                              riaditeľka školy             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Janigova 2, Košice

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy

k 30. 06. 2019

 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti:

 • V rámci ŠkVP sme zaradili predmety:

- anglický jazyk v  1. a 2.  ročníku 

- informatika v 1. a 2.  ročníku 

- tanečná výchova  v 1. až 4. ročníku  a v 9. ročníku

- projekty z biológie v 5. a 6. ročníku

- finančná gramotnosť v 5. až 8. ročníku

- varenie v 8. ročníku

 • Žiaci školy sa zapájajú do vedomostných a umeleckých súťaží a olympiád a do organizovaných športových súťaží v rámci okresu, mesta, sídliska KVP a obsadzujú popredné miesta, viď vyhodnotenie súťaží, čím sa snažíme o zvyšovanie fyzickej kondície žiakov a upevňovanie fyzického a duševného zdravia.
 • V oblasti prevencie závislostí a športu sú žiaci školy zapojení do projektu Zober loptu, nie drogu a do Školskej športovej ligy.
 • V čase mimo vyučovania mali žiaci možnosť pracovať v  záujmových útvaroch.

·       Realizovali sme základný plavecký výcvik, základný lyžiarsky výcvik a školu v prírode.

·       Podľa vypracovaného harmonogramu žiaci aj tento školský rok absolvovali viacero exkurzií a výletov.

 • Od školského roka 2012/13 je škola zapojená do projektu „Zelená škola“
 • Aj v tomto školskom roku pracoval na škole školský parlament.

·       Zaviedli sme elektronický systém dochádzky pre žiakov a elektronickú evidenciu vydávania stravy v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

·       Pre žiakov poskytujeme okrem obedov aj mliečnu desiatu a podľa požiadaviek rodičov diétne stravovanie.

 

V oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • Odbornosť vyučovania je zabezpečená v ročníkoch 1.– 9. na 100 %, všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu. Pedagógovia školy využívajú možnosti štúdia v rámci kontinuálneho vzdelávania.
 • Pre všetkých pedagogických zamestnancov sme zabezpečili odborné seminár s PhDr. Jánom Svobodom.

 

V oblasti materiálno technického zabezpečenia školy:

·       Zrealizovala sa ďalšia výmena podlahovej krytiny, oprava potrubia studenej vody, zabezpečil sa nákup šatňových skriniek a rekonštrukcia šatní, vytvorili sa 2 nové relaxačné zóny a zriadila sa zóna pre žiakov čakajúcich na popoludňajšie vyučovanie.

·       Finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov získavame predovšetkým prostredníctvom Občianskych združení, ktoré vznikli pri ZŠ Janigova 2 – OZ Talentárium  - nákup učebných pomôcok, IKT, literatúry a metodických materiálov pre potreby žiakov a učiteľov školy a OZ Zelené srdce – financovanie environmentálnych aktivít školy.

·       Doplnili sme odborné a kmeňové učebne : 6 ks počítačov, 2 ks interaktívne tabule, biele a zelené tabule.

·       Zabezpečili sme nákup interaktívnych učebníc : šlabikár, SJL pre 2-4, SJL pre 5-9

·       Vymenili sme lavice a školské stoličky pre 25 žiakov.

·       Do školskej kuchyne sme zabezpečili novú gastrotechniku : konvektomat, škrabka, myčka, panvica a doplnili riad.

·        V rámci spolupráce s Košickým bedmintonovým centrom sme zabezpečili rohože na udržanie  čistoty priestorov školy,  finančnú podporu pri nákupe ocenení „Krištáľový strom“ pre najúspešnejších žiakov v danom školskom roku a nákup stolového futbalu do oddychovej zóny.

.

 

  

     V Košiciach : 4. 7. 2019                                                              Mgr. Edita Oravcová                                                                                                                                  riaditeľka školy

                                                                                                       

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa