Navigácia

Z činnosti ŠKD

Vítame Vás na stránke školského klubu detí

1. Niečo o nás

2. Oddelenia ŠKD

3. Špeciálne záujmové činnosti

4. Informácie pre rodičov

5. Dokumenty

 

1.   Niečo o nás

Školský klub detí KlubÁčik pracuje pri Základnej škole Janigova 2, v Košiciach. V našom KlubÁčiku ponúkame deťom zmysluplnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na regeneráciu psychických a fyzických síl v aktívnom oddychu. Vo voľnočasových aktivitách, v bezpečnom prostredí ponúkame deťom širokú paletu aktivít, ktoré umožňujú užitočne vyplniť  ich voľný čas. Rozvíjame a podporujeme talenty, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa výchovného programu a orientovaný podľa názvu jeho hlavného programu Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry.

Vo výchovnom programe ponúkame aj vedľajšie programy zamerané na aktivity v špeciálnych záujmových činnostiach, do ktorých sa deti zaraďujú na báze dobrovoľnosti a na základe ich záujmu.

 

Vedľajšie programy majú svoje tvorivé podtituly, ktoré vypovedajú o ich zameraniach:

·     Malí športovci v ceste za zdravím

·     Malí umelci tvoria krajší svet

·     Malí záchranári chránia každý kúsok Zeme

2. Oddelenia ŠKD:

1. oddelenie: Františka Trembecká (1.A, 1.C) 25 detí

2. oddelenie: Bc. Eva Riková (1.B, 1.C) 27 detí

3. oddelenie: Adriana Pristášová (2.A, 2.C) 29 detí

4. oddelenie: Mgr. Martina Nagyová (2.B, 2.C) 29 detí

5. oddelenie: Mgr. Magda Bardelčíková  (3.B, 4.B) 29 detí

6. oddelenie: Beáta Eibenová - vedúca ŠKD (3.A, 4.A) 26 detí

Spolu: 165 detí

 

3. Špeciálne záujmové činnosti KlubÁčika sú vytvorené k rozvíjaniu talentu, ale aj vedomostí, schopností, zručností detí vo vybraných oblastiach výchovy. Do organizovaných špeciálnych záujmových činností sú deti zaraďované na základe ich individuálneho záujmu, súhlasu rodiča a kapacitných možností školského zariadenia.

Ponúkame tieto činnosti:

·     Pohybové hry     F. Trembecká

Deň stretávania: PONDELOK

Čas: od 15,00 – 16,30 hod.

Miesto: 1.A (následne sa presúvajú do telocvične, ihriska apod.)

Činnosť je zameraná na pohybové aktivity detí (pohybové hry, loptové hry, hudobno-pohybové hry, štafetové hry atď.). Cieľom je rozvíjať pohybové zručnosti, podporovať prirodzený záujem o pohybovú aktivitu, získavať návyky zdravého životného štýlu.

·     Malí umelci -výtvarníci - B. Eibenová

Deň stretávania: UTOROK

Čas: od 15,00 – 16,30 hod.

Miesto: 4.A

V príjemnej atmosfére sa deti učia pracovať s novými netradičnými výtvarnými technikami ako je maľovanie pieskom či plastelínou, škrobové techniky, kresba hrudkou, práca s prírodným materiálom, atď. Zoznámia sa aj s alternatívnymi technikami akými sú LAND-ART a POP-ART. Pri práci pani vychovávateľka využíva aj prvky Arteterapie.

·     Malí divadelníci - Mgr. M. Nagyová

     Deň stretávania: ŠTVRTOK

     Čas stretávania: 15,00- 16,30 hod.

     Miesto: 4.B

     Literárno- dramatický krúžok obsahuje dramatické, pohybové,     rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania detí. Rozvíja sociabilitu detí kolektívnou a individuálnou činnosťou a osobným vzájomným stykom.

·     Šikovníček pre malé talenty- A. Pristášová

     Deň stretávania: STREDA

     Čas: 15,00- 16,30 hod.

     Miesto: 3.A

     Krúžok je zameraný na zdokonaľovanie motoriky a rozvíjanie    zručnosti detí. Učia sa pracovať s rôznym materiálom a rozvíjajú svoju fantáziu.

 

4. Informácie pre rodičov

Režim ŠKD:

ü Ranný klub je v prevádzke od 6,00 do 7,40 hod. Za príchod do ranného klubu zodpovedajú rodičia. Deti vstupujú do ranného klubu vchodom pre prvý stupeň, ktorý službukonajúca vychovávateľka uzavrie o 7,30 hod. Výchovno-vzdelávacia činnosť v rannom klube má charakter odpočinkový, relaxačný. O 7,40 hod. deti pod dozorom pani vychovávateľky odchádzajú do tried.

ü Hlavná VV činnosť je spravidla od 11,40 do 16,00 hod. (podľa rozvrhov jednotlivých tried). Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje každá pani vychovávateľka vo svojom oddelení.

     Hlavnú výchovno-vzdelávaciu činnosť tvoria:

·      Odpočinkové činnosti (cca 12,30 – 13,30 hod.)

Sú to psychicky a fyzicky nenáročné, relaxačné aktivity realizované v oddelení spravidla po vyučovaní, respektíve po obede.

·      Rekreačné činnosti (od 14,15 – 14,50 hod.)

Slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahujú však pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového, turistického zamerania realizované vonku, na základe vhodných poveternostných podmienok.

·      Záujmové činnosti  (od 13,30 – 14,15 hod.)

Tvoria hlavnú náplň výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Realizujeme ich prostredníctvom tematických oblastí výchovy nasledovne: Spoločensko-vedná, Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická), Pracovno-technická, Prírodovedno-environmentálna.

·      Príprava na vyučovanie (od 15,00 – 15,50 hod.)

Predstavuje okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností. Vzdelávacou úlohou PNV je vypracovanie písomných a ústnych úloh, prehlbovanie poznatkov získaných v škole na vyučovaní. Výchovnou úlohou PNV je formovanie záujmu o sebavzdelávanie a pravidelné, systematické plnenie školských povinností a starostlivosť o školské potreby.

 

ü Predĺžený klub je v činnosti od 16,00 – 17,00 hod. v 1.A triede. Sústreďujú sa v ňom deti rodičov s dlhšou pracovnou dobou. Rodičia si pre deti prichádzajú bočným vchodom. Využitím signalizačného zariadenia si vyžiadajú dieťa. Rodičia nevstupujú do budovy školy, počkajú na dieťa, ktoré vychovávateľka prepustí z oddelenia.

 

Stravovanie detí v školskej jedálni

·     Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v ŠJ. Zo zdravotného, ale aj etického hľadiska každé dieťa navštevujúce ŠKD musí byť stravníkom v ŠJ.

 

 

Poplatky za pobyt v ŠKD

·      podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 je výška poplatku stanovená na 11€ mesačne,

·      platba za ŠKD sa bude realizovať prostredníctvom EDUPAGE,

·      uhrádza sa k 18 tému dňu v danom mesiaci, prevodom na číslo IBAN: SK55 5600 0000 0004 9652 9003,

·      spôsoby uhrádzania: prevodom na príjmový účet školy, trvalým príkazom v banke (nepoužívať poštovú poukážku a priamy vklad v banke!),

·      okrem príjmového účtu školy použite aj variabilný symbol, ktorý má priradené každé dieťa individuálne a slúži na identifikáciu platby. Tento variabilný symbol je rovnaký ako pri platbe stravy,

·      poplatok sa uhrádza len na daný mesiac – neuhrádzať na viac mesiacov dopredu,

·      rodičom v hmotnej núdzi pri dodržaní zákonom stanovených postupov bude poplatok za pobyt v ŠKD odpustený.

Žiadame Vás o dodržanie splatnosti poplatku. Nedodržanie pravidiel úhrady poplatku (neskoré platby, neuhrádzanie poplatku) môžu byť príčinou na vyradenie dieťaťa z evidencie ŠKD.

Ďalšie podrobnosti o uhrádzaní poplatkov za pobyt v ŠKD nájdete v dokumente Školský poriadok ŠKD, zverejnený na internetovej stránke školy.

 

Vyberanie detí zo ŠKD

·      Dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov. Bez písomnej správy nebude dieťa zo ŠKD uvoľnené.

·      Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti nesmie byť rušený nepretržitým zvonením rodičov do oddelení ŠKD a vyberaním detí v rôznom čase.

·      Dieťa zo ŠKD možno vyberať bočným vchodom podľa časového harmonogramu nasledovne: od 13,30  do 14,00 hod,      

                                   následne od 14,50  do 15,10 hod.  

                      a nepretržite medzi 16,00  do 17,00 hod.

·      Z hľadiska bezpečnosti detí rodičia nevstupujú do budovy školy, ale ohlásia svoj príchod využitím signalizačného zariadenia vo vyhradenom čase a čakajú na príchod svojho dieťaťa.

·      Prosíme rodičov o dodržanie nariadenia o nevstupovaní do budovy školy. Ak sa chceme postarať o bezpečnosť vašich detí,  je nutné ho rešpektovať.

·      Pre prípadné úradné kontakty so školou využite na vstup hlavný vchod a riaďte sa pokynmi službukonajúcej vrátničky.

 

5. Dokumenty ŠKD

          Na internetovej stránke Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do   

          dôležitých dokumentov ŠKD.

·      Výchovný program – je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého je organizovaná celá výchovno-vzdelávacia činnosť.

·      Školský poriadok ŠKD – ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školského zariadenia podľa legislatívnych právnych predpisov. Stanovuje práva a povinnosti pedagogickým zamestnancom, ale aj rodičom a deťom.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa