Navigácia

Z činnosti ŠKD

Vítame Vás na stránke školského klubu detí

1. Niečo o nás

2. Oddelenia ŠKD

3. Prevádzka ŠKD

4. Dokumenty

 

1.   Niečo o nás

Školský klub detí KlubÁčik pracuje pri Základnej škole Janigova 2, v Košiciach. V našom KlubÁčiku ponúkame deťom zmysluplnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na regeneráciu psychických a fyzických síl v aktívnom oddychu. Vo voľnočasových aktivitách, v bezpečnom prostredí ponúkame deťom širokú paletu aktivít, ktoré umožňujú užitočne vyplniť  ich voľný čas. Rozvíjame a podporujeme talenty, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa výchovného programu a orientovaný podľa názvu jeho hlavného programu Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry.

 

 

 

 

 

2. Oddelenia ŠKD:

1. oddelenie:  Mgr.Zuzana Kandová, miestnosť 1.A, tr.1.A, 1.D

2. oddelenie:  Daniela Kašková, miestnosť 1.B, tr.1.B, 1.D

3. oddelenie:  Mgr.Natália Potomová, miestnosť 4.C, tr.1.C, 1.D

4. oddelenie:  Beáta Eibenová, miestnosť 2.A, tr.2.A, 2.B

5. oddelenie:  Mgr.Martina Nemcová, miestnosť 2.C, tr.2.B, 2.C

6. oddelenie:  Mgr.Silvia Kujnischová, miestnosť 2.D, tr.2.B, 2.D

7. oddelenie:  Františka Trembecká, miestnosť 3.A, tr.3.A, 3.C

8. oddelenie:  Bc.Eva Riková, miestnosť 3.B, tr.3.B, 3.C

9. oddelenie:  Adriana Pristášová, miestnosť 4.A, tr.4.A, 4.C, 5.A

10.oddelenie: Mgr.Martina Nagyová, miestnosť 4.B, tr.4.B, 4.C, 5.B

 

3. Prevádzka ŠKD

Režim ŠKD:

ü Ranný klub je v prevádzke od 6,00 do 7,20 hod. Za príchod do ranného klubu zodpovedajú rodičia. Deti vstupujú do ranného klubu vchodmi pre prvý stupeň, ktoré službukonajúce vychovávateľky uzavrú o 7,20 hod. Výchovno-vzdelávacia činnosť v rannom klube má charakter odpočinkový, relaxačný. O 7,25hod. deti pod dozorom pani vychovávateľky odchádzajú do tried, kde sú strážené dozorom na chodbách.

ü Hlavná VV činnosť je spravidla od 11,40 do 16,00 hod. (podľa rozvrhov jednotlivých tried). Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje každá pani vychovávateľka vo svojom oddelení.

 

Hlavnú výchovno-vzdelávaciu činnosť tvoria:

·      Odpočinkové činnosti (cca 12,30 – 13,30 hod.)

Sú to psychicky a fyzicky nenáročné, relaxačné aktivity realizované v oddelení spravidla po vyučovaní, respektíve po obede.

·      Rekreačné činnosti (od 14,15 – 14,55 hod.)

Slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahujú však pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového, turistického zamerania realizované vonku, na základe vhodných poveternostných podmienok.

·      Záujmové činnosti  (od 13,30 – 14,15 hod.)

Tvoria hlavnú náplň výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Realizujeme ich prostredníctvom tematických oblastí výchovy nasledovne: Spoločensko-vedná, Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická), Pracovno-technická, Prírodovedno-environmentálna.

·      Príprava na vyučovanie (od 15,00 – 15,50 hod.)

Predstavuje okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností. Vzdelávacou úlohou PNV je vypracovanie písomných a ústnych úloh, prehlbovanie poznatkov získaných v škole na vyučovaní. Výchovnou úlohou PNV je formovanie záujmu o sebavzdelávanie a pravidelné, systematické plnenie školských povinností a starostlivosť o školské potreby.

 

ü Predĺžený klub je v činnosti od 16,00 – 17,00 hod. Sústreďujú sa v ňom deti rodičov s dlhšou pracovnou dobou. Rodičia si pre deti prichádzajú bočnými vchodmi.

 

 

 

Stravovanie detí v školskej jedálni

·     Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v ŠJ. Zo zdravotného, ale aj etického hľadiska každé dieťa navštevujúce ŠKD musí byť stravníkom v ŠJ.

 

    Poplatky za pobyt v ŠKD

·      podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 je výška poplatku stanovená na 11€ mesačne,

·      platba za ŠKD sa bude realizovať prostredníctvom EDUPAGE,

·      uhrádza sa k 18 tému dňu v danom mesiaci, prevodom na číslo IBAN: SK55 5600 0000 0004 9652 9003,

·      spôsoby uhrádzania: prevodom na príjmový účet školy, trvalým príkazom v banke (nepoužívať poštovú poukážku a priamy vklad v banke!),

·      okrem príjmového účtu školy použite aj variabilný symbol, ktorý má priradené každé dieťa individuálne a slúži na identifikáciu platby. Tento variabilný symbol je rovnaký ako pri platbe stravy,

·      poplatok sa uhrádza len na daný mesiac – neuhrádzať na viac mesiacov dopredu,

·      rodičom v hmotnej núdzi pri dodržaní zákonom stanovených postupov bude poplatok za pobyt v ŠKD odpustený.

Žiadame Vás o dodržanie splatnosti poplatku. Nedodržanie pravidiel úhrady poplatku (neskoré platby, neuhrádzanie poplatku) môžu byť príčinou na vyradenie dieťaťa z evidencie ŠKD.

Ďalšie podrobnosti o uhrádzaní poplatkov za pobyt v ŠKD nájdete v dokumente Školský poriadok ŠKD, zverejnený na internetovej stránke školy.

 

Vyberanie detí zo ŠKD

·      Dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov. Bez písomnej správy nebude dieťa zo ŠKD uvoľnené.

·      Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti nesmie byť rušený nepretržitým zvonením rodičov do oddelení ŠKD a vyberaním detí v rôznom čase.

·      Dieťa zo ŠKD možno vyberať bočným vchodom podľa časového harmonogramu nasledovne: od 13,00  do 13,15 hod,      

                                                 - od 14,00  do 14,15 hod,

                                                 - od 15,00 do 15,15 hod,

                      a nepretržite medzi 16,00  do 17,00 hod.

·      Počas pandémie rodičia vstupujú po jednom do budovy školy.

 

4. Dokumenty ŠKD

          Na internetovej stránke Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do   

          dôležitých dokumentov ŠKD.

·      Výchovný program – je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého je organizovaná celá výchovno-vzdelávacia činnosť.

·      Školský poriadok ŠKD – ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školského zariadenia podľa legislatívnych právnych predpisov. Stanovuje práva a povinnosti pedagogickým zamestnancom, ale aj rodičom a deťom.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa