Navigácia

Školský poriadok v ŠKD

Školský klub detí pri ZŠ Janigova 2, Košice

 

Školský poriadok školského klubu detí

 

Predmet interného predpisu

              Školský poriadok ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky ŠKD, vychádzajúc z legislatívnych právnych predpisov: zákon č. 245/2008 Z. z., zákon č. 138/2019 Z. z., Vyhláška MŠ č. 306/2009 Z. z.

 

l. Riadenie a organizácia školského klubu detí

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy.

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúci vychovávateľ, ktorý je zároveň členom vedenia školy.

3. Počet detí v oddelení určuje riaditeľ školy pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu.

II. Prevádzka ŠKD

1. ŠKD je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 – do 17,00 hod, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

2. Počas vedľajších a letných prázdnin je ŠKD v prevádzke len vtedy, ak počet prihlásených detí je minimálne 20.

III. Zaraďovanie detí

1.  Deti sa do ŠKD zaraďujú spravidla na štyri roky (počas primárneho vzdelávania) na základe písomnej žiadosti. Rodičia detí prvých ročníkov podávajú žiadosť o prijatie do ŠKD spravidla pri zápise do školy. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy vydaním rozhodnutia o prijatí.

2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov a deti zamestnaných rodičov.

3. Deti sú do oddelení zaradení podľa veku, ak počty detí neumožňujú vytvorenie  homogénnych oddelení, vytvoria sa heterogénne oddelenia.

4. Do organizovaných špeciálnych záujmových činností (ďalej len ŠZČ) sú deti zaraďované na základe individuálneho záujmu a súhlasu rodiča, zákonného zástupcu a kapacitných možností školského zariadenia.

IV.  Výchovno-vzdelávacia činnosť

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť (ďalej len VVČ) ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie. VVČ v rannom klube a predĺženom klube má výlučne oddychový a relaxačný charakter.

2. Hlavnú náplň VVČ predstavujú tematické oblasti výchovy (spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, pracovno-technická, telovýchovná, zdravotná a športová, turistická, prírodovedno-environmentálna), ktoré sú realizované prostredníctvom záujmových činností a vzdelávacia TOV je realizovaná prostredníctvom prípravy na vyučovanie.

3. Odpočinkové činnosti tvoria súčasť náplne voľného času, sú psychicky a fyzicky nenáročné, slúžia k odstráneniu únavy, relaxácie.

4. Rekreačné činnosti slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahujú však pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového, turistického zamerania realizované vonku, podľa poveternostných podmienok.

5. Príprava na vyučovanie (ďalej len PNV) predstavuje okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností. Úlohou PNV je precvičovať, opakovať, prehlbovať poznatky z vyučovania formou didaktických hier, písať domáce úlohy, čítať zadané texty.

6. Špeciálne záujmové činnosti sú vytvorené k rozvíjaniu talentu, ale aj vedomostí, schopností a zručností detí vo vybraných oblastiach výchovy. Zápis do ŠZČ sa realizuje začiatkom septembra nasledovne: vychovávateľky zisťujú záujem v jednotlivých oddeleniach. Na základe zistení rodičovi doručia prostredníctvom dieťaťa záväznú prihlášku, ktorú rodič vypíše a svojim podpisom vyjadrí súhlas so zaradením dieťaťa v ŠZČ. Činnosť ŠZČ začína spravidla v mesiaci október.

7. Časový harmonogram jednotlivých činností sa riadi podľa rozvrhu týždennej činnosti, ktorý musia vychovávateľky bezprostredne dodržiavať.

8. VVČ vo ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia.

9. Na realizáciu VVČ môžu vychovávatelia využívať aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská, átrium a iné objekty školy.

10. V rámci organizovaných kultúrnych a iných akcií, podujatí ŠKD -  vstupné hradia rodičia.

11. Súčasťou VVČ je aj stravovanie detí v školskej jedálni (ďalej len ŠJ). Zo zdravotného, ale aj etického hľadiska každé dieťa navštevujúce ŠKD musí byť stravníkom v ŠJ. Všetky náležitosti ohľadom stravovania si vybavujú rodičia sami prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

12. Deti prichádzajú do ŠJ spoločne, v sprievode vychovávateľky  podľa rozpisu obedov, ktorý pripraví vedúca vychovávateľka. Vychovávateľka zodpovedá za bezpečnosť detí. V prípade spájania detí na obed aj z iných oddelení, zodpovedá vychovávateľka zabezpečujúca stravovanie za prevzatie a následné odovzdanie detí kmeňovej vychovávateľke.

13. Stravovanie detí tretích a štvrtých ročníkov po 6–tej vyučovacej hodine prebieha nasledovne: v prípade menej početných skupín určená vychovávateľka podľa rozpisu obedov odvedie deti do ŠJ a odovzdá dozorkonajúcej učiteľke, ktorá je povinná dozerať na deti počas stravovania a následne ich osobne odviesť do kmeňového oddelenia. V prípade viacpočetných skupín odobedovanie a následné odvedenie detí do kmeňových oddelení zabezpečí určená vychovávateľka.  

14. VVČ vo ŠKD nesmie byť rušená konzultáciami rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa. Vychovávateľ podáva informácie rodičom na triednych aktívoch ZRŠ, na dohodnutých stretnutiach po 16,00 hod. Vychovávateľ nepodáva informácie a nekomunikuje s rodičmi formou mobilného telefónu počas VVČ.

V. Dochádzka detí, vyberanie detí zo ŠKD

1. Rozsah dennej dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa uvedie rodič, zákonný zástupca v žiadosti o prijatie do ŠKD.

2. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do školského klubu a spôsob jeho odchodov sa uvedie na základe žiadosti rodiča, zákonného zástupcu v osobnom spise dieťaťa. Všetky ďalšie zmeny odchodov oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne, na predpísanom tlačive, ktoré sa založí k dokumentácii.

3. Dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov, ktoré si vychovávateľka eviduje v triednej dokumentácii ako doklad. Oznamy formou telefónu, mobilu nebudú akceptované. Bez písomnej správy nebude dieťa zo ŠKD uvoľnené.

4. Dieťa môže v priebehu školského roka prerušiť dochádzku v ŠKD (liečenie atď.), rodič je však povinný upovedomiť vychovávateľa, vypísať tlačivo na prerušenie dochádzky a to najneskôr tri dni pred ukončením kalendárneho mesiaca.

5. Za príchod do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6,00 do 7,45 hod. zodpovedajú rodičia. Deti vstupujú do ranného klubu bočným vchodom. Vychovávateľka zapíše každé prichodiace dieťa do zošita rannej činnosti, zaznačí čas jeho príchodu. O 7,40 hod. deti pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do tried, kde zodpovednosť za ne preberá dozorkonajúca učiteľka. Vychovávateľka je ďalej povinná o 7,40 – do 7,50 hod. zabezpečiť dozor na chodbe 1. podlažia. Následne o 8,00 hod. bočný vchod znovu uzatvoriť.

6. Predĺžený klub je v činnosti od 16,00 do 17,00 hod. Sústreďujú sa v ňom deti rodičov s dlhšou pracovnou dobou. Rodičia si pre deti prichádzajú bočným vchodom. Využitím signalizačného zariadenia si vyžiadajú dieťa. Rodičia nevstupujú do budovy školy, počkajú na dieťa, ktoré vychovávateľka prepustí z oddelenia po overení totožnosti rodiča. Na chodbe vykonáva dozor do 16,30 hod. ďalšia službukonajúca vychovávateľka.

7. Priebeh VVČ nesmie byť rušený nepretržitým zvonením rodičov do oddelení ŠKD a vyberaním detí v rôznom čase. Dieťa zo ŠKD možno vyberať podľa časového harmonogramu nasledovne: od 13,30 do 14,00 hod, následne od 14,55 do 15,10 hod. a nepretržite od 16,00 do 17,00 hod.

8. Rodičia si pre deti prichádzajú bočným vchodom. Využitím signalizačného zariadenia si vyžiadajú dieťa. Nevstupujú do budovy školy, počkajú na dieťa, ktoré vychovávateľka prepustí zo ŠKD po overení totožnosti rodiča, (prípadne inej poverenej osoby uvedenej v žiadosti, či oznámení o spôsobe odchodu a splnomocnení).

9. Rodičia nemôžu počas stravovania v ŠJ vyberať dieťa zo ŠKD,  čím by narúšali stravovanie detí a ohrozovali bezpečnosť ostatných detí núteným odchodom vychovávateľky zo ŠJ za účelom vyzdvihnutia osobných vecí odchádzajúceho dieťaťa z miestnosti ŠKD. Vychovávateľka nesmie nechať stravujúce deti v ŠJ bez dozoru.

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

1. Vychovávateľ zodpovedá za bezpečnosť detí, za vytvorenie a dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu fyzického a psychického zdravia detí v čase ich pobytu vo ŠKD.

2. Pri výbere a organizovaní VVČ vychovávateľ prihliada na základné fyziologické a psychické potreby detí/žiakov.

3. Vychovávateľ je povinný v rámci edukácie vytvárať podmienky na zdravý vývin detí/žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom.

4. Vychovávateľ poskytuje deťom nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove. Deti oboznamuje s pravidlami bezpečnosti spravidla v prvý deň školského roka a priebežne pred realizáciou plánovaných aktivít. Poučenia sa zaznamenávajú do triednej dokumentácie.

5. Pedagogickí zamestnanci ochraňujú deti pred násilím, šikanovaním, diskrimináciou, segregáciou  a všetkými patologickými javmi.

6. Vychovávateľ využíva vhodné metódy mravného hodnotenia. Je neprípustné využívať telesné tresty.

7. Ak dieťa po použití adekvátnych výchovných opatrení vychovávateľa svojim správaním opätovne ohrozuje svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastnených na výchove a vzdelávaní, nerešpektuje pokyny pedagóga, môže byť na základe rozhodnutia riaditeľky školy zo ŠKD vylúčené.

8. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečujú vyučujúci pedagógovia na posledných vyučovacích hodinách. Bezpodmienečne je potrebné dodržať zásadu, že dospelá osoba odovzdáva deti dospelej osobe.

9. Počas konania popoludňajšieho vyučovania, záujmových útvarov, aktivít, školských súťaží sú vyučujúci a vedúci útvarov povinní vyzdvihnúť si osobne deti v kmeňových oddeleniach a následne po skončení aktivít deti osobne odprevadia do oddelení a odovzdajú vychovávateľke.

10. V prípade úrazu, poranenia zabezpečí vychovávateľ ošetrenie dieťaťa zdravotníkom ŠKD p. Nagyovou, úraz oznámi vedeniu školy a urobí o ňom záznam do knihy úrazov. O danej skutočnosti informuje rodičov okamžite telefonicky (podľa závažnosti úrazu), v prípade odrenín a malých tržných rán pri príchode rodiča po dieťa. V prípade ťažkých, vážnych poranení zabezpečí odbornú lekársku pomoc, prípadne kontaktuje záchrannú službu na tiesňovej linke.

11. Vychovávateľ je povinný upovedomiť rodiča telefonicky na nevoľnosť dieťaťa, zvýšenú teplotu, chorobný stav.

12. Deťom sa zakazuje prinášať do ŠKD predmety a veci, ktoré nie sú potrebné na VVČ. Ide najmä o cenné predmety (prstene, náramky, väčšie sumy peňazí, lopty, magnetofóny, CD prehrávače, MP3 prehrávače, nevhodné publikácie, atď.).

13. Nosenie mobilných telefónov a ich používanie je veľmi nevhodné a značne narúša priebeh VVČ. Vytvára priestor na vznik konfliktov medzi deťmi (nahrávanie, fotenie iných bez ich vedomia), vytvára ťažší priebeh adaptácie dieťaťa v kolektíve (citová zaangažovanosť na rodičov), nesústredenosť dieťaťa na činnosť. Počas priebehu VVČ v ŠKD nie je dovolené mať zapnutý mobilný telefón. V prípade nedodržania zákazu, vychovávateľ túto skutočnosť oznámi rodičovi.

14. Dieťa musí mať v ŠKD svoje hygienické potreby a prezuvky.

15. Straty osobných vecí u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

16.  Projektovanie a realizácia outdoorových aktivít (hry v prírode, výlety do lesa atď.) musia byť starostlivo pripravené a zabezpečené. Pred uskutočnením aktivity zodpovedný pedagóg spíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Plán organizačných opatrení dá schváliť riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom aktivity. Rodičia potvrdia svojim podpisom súhlas s účasťou dieťaťa na aktivite na tlačive informovaný súhlas.

17. Plán organizačných opatrení musí obsahovať: názov a zámer akcie, termín konania, trasa a miesto pobytu, počet účastníkov, meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru, miesto hodina zrazu a návratu, spôsob dopravy, program, podmienky stravovania, (ubytovania), bezpečnostné opatrenia.

18. Deti musia byť preukázateľne oboznámené o celom programe, organizačných opatreniach, dodržiavaní zásad bezpečnosti, primeranom výstroji. Povinnosťou pedagóga je skontrolovať výstroj a vybavenie detí/žiakov.

19. Na outdoorových aktivitách nesmie na jedného pedagogického zamestnanca, ktorý zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí  pripadnúť viac ako 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických zamestnancov, alebo nižší počet zúčastnených detí.

20. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom školy. Dieťa môže byť uvoľnené na základe písomných inštrukcií rodiča o spôsobe odchodu z aktivity.

 

VII. Povinnosti dieťaťa/žiaka

Dieťa/žiak je povinný:

1. Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

2. Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia (ďalej len ŠZ).

3. Chrániť pred poškodením majetok školy, ŠZ.

4. Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

5. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a ŠZ.

6. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ŠZ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

VIII.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 11,- € na jedno dieťa. Príspevok rodič uhrádza na základe písomných pokynov, usmernenia, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy.

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca k 18-tému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci jedným z nižšie uvedených spôsobov na príjmový účet školy IBAN: SK 55 5600 0000 0004 9652 9003

·       Prevodom na príjmový účet školy

·       Trvalým príkazom v banke

3. Pri každom spomenutom spôsobe úhrady, rodič okrem čísla účtu školy udáva aj variabilný symbol, ktorý má priradené každé dieťa a je identické s variabilným symbolom zadaným za platby v školskej jedálni.

4. Nedodržanie pravidiel úhrady poplatku (neskoré platby, neuhrádzanie poplatku) môžu byť príčinou na vyradenie dieťaťa z evidencie, jeho vylúčenie zo ŠKD.

5. Príspevok rodič neuhrádza za viac mesiacov naraz, ale  len za jeden mesiac.

6. Príspevok rodič uhrádza nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi vo ŠKD.

7. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

8. Rodič má právo v priebehu školského roka prerušiť dochádzku dieťaťa v ŠKD na mesiac (liečenie dieťaťa atď.), rodič je však povinný upovedomiť vychovávateľa, vypísať tlačivo na prerušenie dochádzky a to najneskôr tri dni pred ukončením kalendárneho mesiaca. V tomto prípade rodič nemusí na daný mesiac uhrádzať poplatok za ŠKD.

9. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti a napísaní žiadosti o odpustenie príspevku, bude rodičom v hmotnej núdzi mesačný príspevok za pobyt v ŠKD odpustený.

10. V prípade, že v priebehu školského roka rodič prestane byť poberateľom dávok v hmotnej núdzi a dieťa naďalej navštevuje ŠKD, oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi prostredníctvom školy. V prípade neoznámenia uvedenej skutočnosti je rodič povinný uhradiť vzniknuté nedoplatky.

11. Vedúca vychovávateľka vedie agendu o poplatkoch za ŠKD. Sleduje prichádzajúce pohyby na účte školy. Následne pripraví dve tlačivá s menným zoznamom detí z každého oddelenia, a sumou. Vedúca ŠKD jeden exemplár tlačív spolu s výkazom poplatkov za daný mesiac odovzdá hospodárke školy a druhý exemplár zakladá do agendy o poplatkoch za ŠKD.

IX. Dokumentácia ŠKD

V ŠKD sa vedie táto dokumentácia:

Pedagogická dokumentácia:

1. výchovné plány, výchovné osnovy, štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu  

2. elektronická triedna kniha

3. osobný spis dieťaťa

4. školský poriadok

5. plán práce

Ďalšiu dokumentáciu tvoria:

1. rozvrh týždennej činnosti

2. prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

3. zápisnice z rokovania metodického združenia ŠKD

4. ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca ŠKD

5. správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie

6. evidencia školských úrazov

7. rozhodnutia riaditeľa školy

8. prehľad platieb za pobyt v ŠKD

9. vykazovanie úväzkov vychovávateľov na základe vzoru a pokynu Magistrátu mesta Košice

 

X. Režim ŠKD

  6,00 –   7,45 ranný klub detí

Hlavná VVČ sa realizuje od 11,40 do 16,00 hod a pozostáva:

11,40 – 13,15 prevzatie detí, hygienická príprava, obed (individuálne podľa rozvrhu hodín)

12,30 -  13,30 odpočinková činnosť (individuálne podľa rozvrhu hodín)

13,30 – 14,15 záujmová činnosť

14,15 – 14,50 rekreačná činnosť

14,50 – 15,00 olovrant

15,00 – 15,50 príprava na vyučovanie

15,50 – 16,00 úprava oddelení, prezúvanie detí, odchod z oddelení

16,00 – 17,00 predĺžený klub detí

 

1. Podrobný časový rozpis činnosti je vypracovaný individuálne pre každé oddelenie ŠKD v dokumente Rozvrh týždennej činnosti, ktorý sú vychovávateľky povinné dodržať.

2. Rodičia nerušia priebeh VVČ vyberaním detí v rôznom čase, ale rešpektujú záväzný harmonogram určený školským poriadkom ŠKD nasledovne:

·       od 13,30 do 14,00 hod., 

·       od 14,55 do 15,10 hod.

·       od 16,00 do 17,00 hod.

3. Rodičia rešpektujú nariadenie riaditeľky školy a nevstupujú do priestorov školy z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí.

4. Pre prípadné úradné kontakty so školou rodičia využívajú na vstup do budovy školy hlavný vchod a riadia sa pokynmi službukonajúcej vrátničky.

 

 

 

 

Vypracovala: Beáta Eibenová                                                         Schválil: Mgr. Edita Oravcová

                         vedúca ŠKD                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 

 

V Košiciach 28.08.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa