Navigácia

Poplatky v ŠJ

Poplatky šj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kresleny kuchar

Oznam pre stravníkov školskej jedálne:

Čo musí rodič a dieťa splniť:

  Príspevok ŠD v cenovej hodnote 1,20€ na obed (upravené § 5 ods.6 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania).

1. vyplnený a odovzdaný záväzný zápisný lístok v šj, funkčný čip (čip slúži na identifikáciu strávnika a je nutné ho mať pri každej odobratej strave /obed,ml.desiata /.

2. zúčastníť sa na vyučovacom procese

3. prevziať si stravu počas výdaja od 11.45 - 14.00 hod.

(V prípade nesplnenia podmienok žiakovi ŠD nepatrí - POZOR NA TO!!!!!)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013, sa mení a dopĺňa nasledovne:

https://static.kosice.sk/s/cbcb182e040d90ad23f4c7

Poplatky za stravu:

  I.stupeň: 0 €   /1,15€ - cena stravnej jednotky/ (dotácia na stravu je 1,20€ - žiak nedopláca nič do stravy)

  II.stupeň: 0,03 €   / 1,23€ - cena stravnej jednotky/ (dotácia je 1,20€ - žiak dopláca  na jeden obed 0,03€,čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok)

  mliečna desiata pre I.a II.stupeň podľa smernice šj: 0,40 €

  dospelí strávnici,cudzí,zamestnanci školy: 1,33 €+1,20 € (réžijné náklady) = 2,53 €

  Informácie pre platbu :

  číslo účtu šj: SK33 5600 0000 0004 9652 9011

  kód banky: 5600

  variabilný symbol má každé dieťa pripísané v edupage

  Platba sa môže realizovať:

  Internet banking

  Poštovou poukážkou (v tom prípade treba nahlásiť vedúcej šj číslo účtu kde sa môžu vrátiť preplatky)

  Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do piateho dňa v mesiaci Vzn č.103 vyd.MMK

 Prihlásenie- TELEFONICKY 0901 700 379 (ak dieťa príde neskôr na vyučovaciu hodinu /napr.návšteva lekára,zaspí/ a chce sa vten daný deň stravovať).Neoznámeny neskorší príchod na vyučovanie a v systéme dochádzka - triedna kniha sa bude považovať za neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní a obed sa pre neho nepripraví. 

 Odhlásenie- EDUPAGE (dieťa ak ráno do 8.15hod. nebude čipnuté v triednej knihe (dochádzka),že nieje na vyučovacom procese automaticky nebude náhlásene na obed a obed sa mu nenavarí) Zákonny zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade,že strávnik nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti a bude sa mu účtovať hodnota stravy v plnej výške za každý neodhláseny deň.Včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Pri odhláseni na trvalo treba vyplniť odhlasovací zápisny lístok a na základe toho bude žiak odhláseny.

  Podľa  pravidiel - mliečnu desiatu odhlasujeme deň vopred do 10.00 hod. (cez edupage) -pri mliečnej musí odhlásiť rodič cez edupage. Včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 Posledné tri dni pred prázdninami (jarné , veľkonočné, letné a vianočné) -  odhlasovanie zo stravy neakceptujeme z dôvodu  objednávok potravín na sklad.

  Hromadné akcie sa odhlasujú tri dni vopred.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je povinnosťou rodiča - nie učiteľa.

  

 UPOZORNENIE:

deti na stravu v aplikácii edupage sú automaticky naklikané na obed a ml.desiatu od dňa podľa zapísania v záväznom zápisnom lístku.Takže už len treba odhlasovať v aplikácii a telefonický prihlásiť (ak dieťa príde neskôr na vyučovanie z napr. z dôvodu návštevy lekára) . V prípade ak odhlásite v daný deň a stane sa,že chcete nahlásiť dieťa opäť na stravu vtedy viete dieťa aj naklikať naspäť na stravu.

V prípade nejasnosti radšej vopred volajte o informácie.

   Za neodobratú stravu, včas neodhlásenú a nesplnené 3 podmienky sa finančná ( obed: I.stupeň - 1,15€ a II.stupeň - 1,23€) ani vecná náhrada neposkytuje zodpovedný je rodič v tejto sume uhradiť stravu. Žiadame rodičov o dodržanie splatnosti úhrad za stravu pri nedodržaní podmienok bude dieťa odhlásene zo stravy.

Vyplatiť stravu treba stále do 5.dňa v mesiaci.

(ak strava nebude zaplatená do 12.dňa v mesiaci bude dieťa odhlasené automaticky) takže treba si nato dávať pozor!!!!

Skladba jedálneho lístka (podľa vyhlášky č 330/2000 Zb. z. príloha č. 1) 

1x hlavné jedlo múčne

1x hlavné jedlo zeleninové

 2x hlavné jedlo mäsové

1x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

 

Informácie pre alergikov:

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005- 100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov a potravinách. V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

1. obilniny obsahujúce lepok ( pšenica, raž, jačmeň ...) a výrobky z nich

2. mlieko a výrobky z mlieka

3. ryby a výrobky z nich

4. vajcia a výrobky z nich  

5. zeler a výrobky zo zeleru

6. horčica a výrobky z horčice

7. orechy a výrobky z orechov

8. arašidy a výrobky z nich

9. sója a výrobky zo sóje

10. kôrovce s výrobky z nich

11.sezamové semená a výrobky z nich

12. oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)

Geneticky modifikované suroviny sa pri príprave jedál sa nepoužívajú.

  Kontaktné údaje:

 

Hlavná kuchárka: Lenka Sedláčeková (v prípade neprítomnosti vedúcej šj )

veduca šj: Miklianová Adriana

 tel.číslo: 0901 700 379

  mail: sjjanigova@centrum.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa