Navigácia

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Národný projekt sa sústreďuje na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovné sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie.

Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu  a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

Projekt sa  orientuje aj na prípravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej školy na modernú. 

Zároveň chce projekt podporiť aj   rozvoj  práce s talentami na  základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov  o odborné vzdelávanie a prípravu.

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní  v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne  posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať  optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

 

www stránka projektu: www.zsodborne.sk.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa