Navigácia

 • Konzultačné hodiny

  V prílohe nájdete rozpis konzultačných hodín jednotlivých učiteľov 2. stupňa určený pre rodičov a žiakov.

  Prosíme, aby ste si online konzultáciu dohodli VOPRED správou cez EduPage. Ďakujeme

 • Organizácia vyučovania od pondelka 26.10.2020

  Vážení rodičia,

  od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 2. stupňa našej ZŠ začínajú vzdelávať dištančne. Podrobnosti ohľadne výučby – pre 1. stupeň prezenčnej a pre 2. stupeň dištančnej – zverejníme v nedeľu 25.10. v popoludňajších hodinách.

  Ďakujeme za trpezlivosť.

 • Nové tlačivo o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, podľa aktualizovaného Usmernenia Ministra školstva prípade, že jeho dieťa vymešká viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (VRÁTANE VÍKENDU !!!), je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Tlačivo je dostupné na vstupe do školy a prikladám ho aj v prílohe.

 • Organizácia činnosti ŠKD

  Ranný klub :          6:00     -     7:20

  Popoludní :     

  Odchod detí    13:00      -     13:15

  Záujmová činnosť    13:15      -     14:00

  Odchod detí    14:00     -     14:15

  Pobyt vonku             14:15      -     15:00

  Odchod detí    15:00     -     15:15

  Príprava na vyučovanie     15:15      -     16:00

  Odchod detí     16:00      -     17:00

   

 • Platby

  Vážení rodičia,

  základná škola zavádza v tomto školskom roku nový spôsob úhrady všetkých platieb. Dôvodom je odbúranie manipulácie s hotovosťou na strane žiaka a aj učiteľa a zároveň umožniť rodičom náhľad do požadovaných a realizovaných platieb za svoje dieťa. K tomuto účelu využijeme systém EduPage. Všetky požadované platby aj s udaným termínom na úhradu uvidíte po prihlásení v EduPage – modul PLATBY.

  POZOR !!!! čísla účtov sú rôzne, variabilný symbol je pre jedného žiaka vždy rovnaký !!!!

 • Záujmové útvary - krúžky

  Vážení rodičia,

  pokyny k záujmovým krúžkom a prihlasovaniu nájdete v nižšieuvedenom linku:

 • Zahájenie školského roka

  Už sa to blíži :)
  Tento školský rok sa začne "trochu inak", musíme byť opatrní a zodpovední. Ale o to viac sa na vás už tešíme :)

 • Pokyny k činnosti ŠKD

  Podrobné pokyny k septembru v ŠKD nájdete v časti Školský klub v ľavom menu našej stránky.

 • Stravovanie

  Vážení rodičia,

  dôležitou informáciou je, že strava - obedy - sú naďalej hradené štátom. Čo však musí rodič a žiak splniť, aby mal na tento príspevok nárok ?

  1. Rodič vyplní a odovzdá záväzný zápisný lístok na daný školský rok. TLAČIVO MÁTE K DISPOZÍCII V PRÍLOHE, PRÍPADNE NA VRÁTNICI V ŠKOLE: Vyplňte ho vopred, žiak ho odovzdá triednej učiteľke 2.9.

  2. Žiak sa v daný deň musí zúčastniť vyučovania.

  3. V prípade, že príde na vyučovanie neskôr - napríklad z dôvodu návštevy lekára - musí to najneskôr do 8:00 nahlásiť vedúcej ŠJ ( prostredníctvom Edu Page, SMS, meilom .... )

  4. Žiaci 1. stupňa nedoplácajú za obedy nič.

  5. Žiaci 2. stupňa doplácajú za 1 obed 0,03 €, čo je v prepočte 6,00 € na celý školský rok. O výške poplatku sa dozviete na Edu Page v časti : Komunikácia / Platby/ Moje platby.

  6. Prevzatie stravy musí žiak označiť čipom - čip slúži na identifikáciu stravníka a je nutné ho mať pri každom odobratom obede.

  Čo nás veľmi mrzí, je skutočnosť, že z organizačných dôvodov MUSÍME POZASTAVIŤ poskytovanie MLIEČNEJ DESIATY. Nie je možné poskytnúť túto službu cca 200 žiakom v priebehu 20 minút počas veľkej prestávky a zároveň dodržať nariadenia RÚVZ - nemiešať žiakov z rôznych skupín.Akonáhle nám to situácia umožní, poskytovanie desiaty obnovíme, o čom vás budeme včas informovať.

  S pozdravomMgr. Edita Oravcová

 • Informácia pre rodičov žiakov - ALERGIKOV

  Pravidlá, ktoré boli nastavené v júni - na konci školského roka - platia aj od 2.9.2020. To znamená, že zákonný zástupca predloží škole akékoľvek lekárske potvrdenie o tom, že jeho dieťa je v sledovaní alergológa. TEN, KTO TOTO POTVRDENIE UŽ V JÚNI PREDLOŽIL - NOVÉ nosiť NEMUSÍ !!!

  Rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu je v tom, že v júni o prítomnosti žiaka na vyučovaní rozhodoval zákonný zástupca - od 2.9. je prítomnosť žiaka na vyučovaní POVINNÁ.

  Mgr. Edita Oravcová

 • Časy zvonenia počas kráteného vyučovania

  1.hodina    8:00 - 8:35

  malá prestávka    8:35 - 8:45

  2. hodina   8:45 - 9:20

  veľká prestávka   9:20 - 9:40

  3. hodina   9:40 - 10:15

  malá prestávka   10:15 - 10:25

  4. hodina   10:25 - 11:00

  malá prestávka   11:00 - 11:10

  5. hodina 11:10 - 11:45

  malá prestávka   11:45 - 11:55

  6. hodina   11:55 . 12:30

  malá prestávka   12:30 - 12:40

  7. hodina   12:40 - 13:15

  malá prestávka   13:15 - 13:25

  8. hodina    13:25 - 14:00

   

 • Čo nakúpiť do školy ?

  Pomôcky pre 1. a 2. stupeň nájdete v priloženom súbore na osobitných hárkoch (vyberte si v spodnej časti).

 • Prihláška na obedy do školskej jedálne

  Vážení rodičia, už teraz máte možnosť prihlásiť svoje dieťa na obedy do školskej jedálne.

  Vytlačte si priložený dokument a vypísaný a podpísaný nám ho ešte do konca prázdnin môžete doručiť do školy (stačí hodiť do poštovej schránky pri vchode). Vyhnete sa čakaniu prvý školský deň. Jedáleň varí obedy od 3.9.2020.

 • Oznam o vyhlásení zákazky

  Dňa 29.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie, strešného zvodu a výmena PVC“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.7.2020 do 08:30 hod.

  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

 • Dotácia pre deti v hmotnej núdzi

  Prosíme rodičov žiakov, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdze o doručenie  Potvrdenia o poberaní hmotnej núdze,  z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do 31.07.2020 hospodárke základnej školy, resp. do poštovej schránky umiestnenej pri hlavnom vchode základnej školy. V opačnom prípade základná škola nebude môcť požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie tejto podpory a žiakovi nebudú učebné pomôcky v školskom roku 2020/2021 objednané.

  Za porozumenie ďakujem.

   

   

 • Nástup do školy od 22.6.2020

  Vážení rodičia, dnes Vám na EduPage došla výzva, aby ste vyjadrili svoj záujem/nezáujem o nástup Vášho dieťaťa do školy od 22.6.2020. 

  Svoj záujem-nezáujem o dochádzku do školy a školské stravovanie máte možnosť vyjadriť len do stredy 17.6.2020 (do polnoci).

  Bližšie informácie zašleme do konca týždňa v správe.

 • Pokyny k príchodu do školy

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa na nás obraciate s požiadavkami o podrobnejšie informácie, uvádzame odpovede na Vaše najčastejšie otázky :

  1. VSTUPY DO školy budú na bráne školy označené : PRE ŽIAKOV 1. - 2. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 3. - 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  2. VÝCHOD ZO školy : PRE ŽIAKOV 1. - 4. ROČNÍKA - dolný vchod, PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA - horný, hlavný vchod.

  3. KAŽDÝ DEŇ musí prísť do školy KAŽDÝ ŽIAK v sprievode SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY, ktorá počká, kým žiak neabsolvuje ranný filter. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA nemusí byť dospelá, má to byť osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  4. V PRVÝ DEŇ nezabudnúť predložiť ČESTNÉ VYHLÁSENIE.

  5. Ak ide o žiaka s ALERGIOU, predložiť V PRVÝ DEŇ o tom AKÝKOĽVEK DOKLAD od alergológa - AJ NEAKTUÁLNY DÁTUM .

  6. Žiakov ODCHÁDZAJÚCICH z ŠKD s DOPROVODOM - privedie pred dolný vchod SLUŽBU KONAJÚCI ZAMESTNANEC

   

   

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

  ZŠ Janigova 2

 • Vážení rodičia,

  V súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020 Vám oznamujeme nasledovný postup :

   

  1. Na základe usmernenie zriaďovateľa - mesta Košice bude určený čas prevádzky školy, ktorý bude obmedzený na max 9 hodín.

  2. Následne budeme zisťovať záujem zákonných zástupcov/rodičov - o  prítomnosi dieťaťa na vzdelávaní v škole.
  3. Pre žiakov 6. - 9. ročníka bude pokračovať dištančné vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu.

   

  4. Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí ostávajú v domácom prostredí, rovnako pokračuje dištančné vzdelávanie - o novom rozvrhu Vás budeme následne informovať.

   

  Čoskoro sa ozveme s ďalšími informáciami, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie stránky školy a správ zasielaných prostredníctvom EduPage.

   

   S pozdravom,

   

  Mgr. Edita Oravcová, RŠ

   

 • Sme stále spolu ... ukážme to !

  Aj keď sa vidíme cez obrazovky, veľmi nám chýbate. Škola bez vás je veľmi tichá a smutná. Spolu však zvládneme neľahké obdobie. Prečo ? Lebo spoločne tvoríme „Silnú školu!!!“
  Spolupatričnosť máte možnosť prejaviť prezentáciou loga školy – ak ste z trička alebo mikiny už vyrástli, prípadne chcete zmeniť farbu alebo vybrať si niečo celkom nové z rozšírenej ponuky, kliknite na : https://www.kraloveskoly.cz/janigova/

  Po prihlásení do eshopu sa prepnite na EUR (vpravo hore). Ak si chcete podrobnejšie pozrieť, aká veľkosť je pre vás tá najvhodnejšia, prezrite si prirovnanie k jednotlivým postavám: https://schoolsunited.cz/velikosti
   

 • 11. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Tipy ČO NAVARIŤ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa