Navigácia

Digiškola

Video z Vyšného Klátova

V rámci projektu Digiškola pripravili žiaci IX.B video z Vyšného Klátova.

Pozrite si ho tu :meteorit.mp4

 

O projekte


Dňa 19.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze pokrýva územie celého Slovenska, s výnimkou škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:

 • akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl,
 • aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,
 • rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Ciele projektu


Špecifickými cieľmi projektu sú:

 1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,
 2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,
 3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
 4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

V rámci projektu získala naša škola nasledovný set digitálnych zariadení: interaktívnu tabuľu a notebook a 20 tabletov značky Samsung ako vybavenie pre jednu digitálnu učebňu.

Koordinátorkou tohto projektu na našej škole je p. učiteľka Kmecová.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa