Navigácia

Aktivizujúce metódy vo výchove

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

Zapojením sa do projektu získala naša škola interaktívnu tabuľu.

Hlavné aktivity projektu

Aktivita 1.1 Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy

Cieľ aktivity: pripraviť tím multiplikátorov (lektorov a koučov v aktivite 1.2.) pre posilnenie, skvalitnenie a využívanie koučingu a poradenstva pri práci s cieľovou skupinou a využívanie aktivizujúcich metód vo výchove. Nové metódy, koučing a poradenstvo, budú pridanou hodnotou pri realizácii vzdelávania v aktivite 1.2. rozvoj a zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností celej cieľovej skupiny.Aktivita 1.2 Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ aktivity: Dosiahnuť aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov. Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom vytvorenia: akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ Edukačných balíčkov ako prostriedku na využívanie aktivizujúcich metód v praxi, vzdelávaním PZ a OZ vo využívaní a aplikácií aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov účasťou PZ a OZ na zahraničných stážachAktivita 1.3 Technická podpora projektu

Cieľ aktivity:

Využívaním Moderného komunikačného systému vo vzdelávaní, komunikácii a evaluácii vzdelávania prispieť k zvýšeniu efektivity vzdelávania, odstráneniu bariéry nedostatku času pri absolvovaní vzdelávania, zvýšeniu využívania moderných informačno-komunikačných prostriedkov.

Zabezpečením interaktívnych tabúľ s príslušenstvom dosiahnuť efektívne využívanie vytvorených IDP pri implementácii aktivizujúcich metód výchovy do praxe a zvýšiť užívateľské zručnosti PZ a OZ pri práci s interaktívnymi tabuľami všeobecne.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa