Navigácia

Informácie pre rodičov

Krúžky sú organizované cez CVČ- Orgovánová 5 , elokované  pracovisko Popradská 86

Všetky krúžky pracujú priamo na ZŠ Janigova

 

Dieťa platí mesačne za krúžok  4 Eurá ak spĺňa tieto kritériá :

 

 • dieťa je narodené v rozpätí  2004 - 2014 / k 1.1 2019 dovŕšilo 5 - 15 rokov /
 • dieťa má trvalé bydlisko v meste  Košice
 • rodič odovzdá  prihlášku na krúžok vedúcemu krúžku na škole / dá súhlas na započítanie do zberu údajov pre krúžok/
 • vybraný krúžok je prvým krúžkom, ktoré dieťa bude navštevovať
 • ak dieťa odovzdá CVČ aj vzdelávací poukaz do 20. 9. 2019 – úhrada sa zníži na 2 Eurá
 • za každý ďalší krúžok sa platí 11,- € mesačne

 

V prípade , že dieťa má trvalý pobyt v inej obci ako je mesto Košice a obec poskytne mestu finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie konkrétneho dieťaťa , úhrada čiastočných nákladov je tiež vo výške 4 eurá mesačne / alebo pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa úhrada zníži na 2 eurá /.

 

V prípade , že dieťa nesplní hore uvedené podmienky čiastočná úhrada nákladov je vo výške 11 Eur mesačne.

 

Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku od 5- 15 rokov s trvalým bydliskom v meste Košice požiada zriaďovateľa a predloží potvrdenie o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  -  príspevok neuhrádza

                                                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Janigova 2, Košice
  Janigova 2
  040 23 Košice
 • 055/6434277

Mapa