Navigácia

Informácie pre rodičov

Prihlasovanie dieťaťa na záujmový útvar (ďalej len krúžok):

·       Uprednostňujeme prihlasovanie elektronicky, prostredníctvom formulára na stránke CVČ (https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/, vybrať si elokované pracovisko, v ponuke ZU na pracovisku kliknúť na „prihláška“ pri vybranom záujmovom útvare). Vyplniť údaje v žiadosti o prijatie a odoslať ju. Elektronickú žiadosť je potrebné podpísať najneskôr v prvý deň nástupu na krúžok, vytlačená žiadosť bude k dispozícii u vedúceho záujmového útvaru, resp. si ju vytlačte doma a podpísanú pošlite vedúcemu ZÚ na prvé stretnutie s dieťaťom

·       osobne každý pracovný deň na všetkých pracoviskách CVČ, kde je vytlačené tlačivo prihlášky  k dispozícii (vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu je možná prítomnosť max. 16 osôb v interiéri CVČ)

Čiastočná úhrada nákladov (úhrada) za záujmový útvar (ďalej krúžok):

Úhrada 2€/mesiac, ak dieťa spĺňa všetky tieto podmienky

-      Dieťa odovzdá CVČ vzdelávací poukaz podľa pokynov Ministerstva školstva (ak nenastane legislatívna zmena)

-      Rodič odovzdá súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ, Orgovánová 5 Košice a krúžok je prvý v poradí.

-      Dieťa je narodené v rozpätí 2007 – 2016 (k 1.1. 2021 dovŕšilo  5 - 15 rokov).

-      Dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice, alebo v obci, ktorá má zmluvný vzťah s mestom Košice.

Úhrada 4€/mesiac, ak dieťa spĺňa všetky tieto podmienky

-      Rodič odovzdá súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ, Orgovánová 5 Košice a krúžok je prvý v poradí

-      Dieťa je narodené do roku 2006 vrátane

-      Dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice, alebo v obci, ktorá má zmluvný vzťah s mestom Košice

Úhrada 9€/mesiac, ak dieťa spĺňa všetky tieto podmienky

-      Dieťa odovzdá CVČ vzdelávací poukaz podľa pokynov Ministerstva školstva (ak nenastane legislatívna zmena)

-      Rodič odovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ, Orgovánová 5 Košice a krúžok je prvý v poradí.

-      Dieťa od 15 do dovŕšenia 18 rokov, v rozpätí 2003 – 2006 vrátane.

-      Dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice, alebo v obci, ktorá má zmluvný vzťah s mestom Košice.

Úhrada 11€/mesiac

-      Rodič neodovzdá súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ, Orgovánová 5, Košice

-      Vybraný krúžok je druhý, tretí, atď  v poradí v centre voľného času

-      Dieťa je staršie ako 15 rokov a neodovzdá vzdelávací poukaz (ak nenastane legislatívna zmena)

-      Dieťa nemá trvalé bydlisko v meste Košice, alebo v obci, ktorá nemá zmluvný vzťah s mestom Košice

 

V prípade ak je dieťa v hmotnej núdzi, je možné, aby zákonný zástupca podal žiadosť na odpustenie čiastočnej úhrady na prvý krúžok a v prípade 3 a viac školopovinných detí aj žiadosť na zníženie čiastočnej úhrady na daný školský rok. Na každý krúžok je potrebné vyplniť žiadosť samostatne!

 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu odporúčame v tomto školskom roku uhrádzať čiastočnú úhradu nákladov za záujmovú činnosť až po jej reálnom začatí. 

Dieťa je záväzne prihlásené na krúžok až po zaplatení čiastočnej úhrady nákladov, platbu môžete zrealizovať:

1.       bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame) SK28 5600 0000 0004 9561 4003

Variabilný symbol : kód záujmového útvaru

Poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa, názov ZÚ, obdobie, za ktoré sa poplatok uhrádza

2.       hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ (Popradská 86, Košice)

podľa stránkových hodín:          Streda    :  9,00 – 12,00          13,00 – 17,00

                                            Štvrtok   :  8,30 -    12,00       13,00 – 16,30

 

Čiastočná úhrada nákladov za daný mesiac, v ktorom dieťa odhlasujete, sa nevracia. Za ostatné mesiace je možné vrátiť úhradu iba v prípade, že zákonný zástupca doručí písomnú odhlášku a v prípade preplatku aj písomnú žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov (najneskôr mesiac od prerušenia činnosti).

Všetky informácie ohľadom záujmovej činnosti (krúžkov) nájdete na adrese: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary

 

Pomôcka - určenie výšky platby za ZU v CVČ

         

vek

0 -do 5 rokov

od 5- do 15 rokov

nad 15 - do 18 rokov

nad 18 rokov

rok narodenia

2021-2016

2007-2016

2003 -2006

2002 a menej

súhlas, bydlisko Košice a spolupracujúca obec

4 €

4 €

11 €

20 €

súhlas, bydlisko iná obec

4 €

11 €

11 €

20 €

VP, súhlas, bydlisko Košice a spolupracujúca obec

 

2 €

9 €

20 €

VP, súhlas, bydlisko iná obec

 

11 €

11 €

20 €

bez súhlasu, bydlisko Košice a spolupracujúca obec

11 €

11 €

11 €

20 €

bez súhlasu, bydlisko iná obec

11 €

11 €

11 €

20 €

bez súhlasu, VP, bydlisko Košice a spolupracujúca obec

 

11 €

11 €

20 €

bez súhlasu, VP,  bydlisko iná obec

 

11 €

11 €

20 €

druhý, tretí, ... ZÚ

11 €

11 €

11 €

20 €

         

VP - vzdelávací poukaz

       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Janigova 2, Košice
    Janigova 2
    040 23 Košice
  • 055/6434277

Mapa